SAL7706, Act: V°645a.1 (133 of 133)
Search Act
previous | next
Act V°645a.1  
Act
, een allergaartje
Date: 1400-03-74

Transcription

2018-11-26 by xavier delacourt
Walter[(us)] ex lieminghe(n) ex p(ar)te kat(harine) sue uxor(is)/
Ite(m) in den ierste(n) dat huus op den putte [inde bakeleynest(ra)te int(er) port(i)o(n)em gert(rudis) (et) bona q(uon)da(m) fra(n)conis ex lie(mingen)] daer vrancke/
andries w(er)dine in woent
met al siere toebehoerte(n) dat/
es te weetene metter cuekene(n) met i weve huse al d(aer)/
bi [inde bakeleynest(ra)te] en(de) metter helecht va(n) den houthuse [lud(ovici) v(er)s[(us)] dorpstrata(m) (et) cu(m) cloaca in fine q(uate)[n(us)] dom[(us)] lignor(is)] en(de) met i cutter/
rame en(de) met i hove d(aer) voire beleghe(n) [int(er) coquina(m) (et) domu(m) lignor(is)] [ videl(icet) cu(m) cam(er)a m(e)a] gheliker wijs/
dat al daer betekent es en(de) met ene(n) weghe [.? int(er) heredit(aria) marg(rete) (et) g(er)tr(udis)] v voete/
breet [venien(ti) de p(re)sc(ri)p(tas) cam(er)as] tot horer rame(n) en(de) tot hore(n) hove te gane [et cu(m) plant(ar)io vig(inti) pedu(m) an(te) rama(m) came (et) exeu(n)d(i) in grijmstrata et q(ua)tuor ped(um) retro cam(er)a] en(de)/
met ene(n) weeghe [(et) quod(i)c(to) domistadio co(n)tiguis sit(is) ad fine(m) d(i)c(tam)] i(n) die grijmstraete te gaene opdinde/
va(n) der raeme(n) tot ten putte en(de) d(aer) sal ute gaen alle jaere/
xx ouwe g(r)[o]te en(de) vi capune en(de) vi(½) l(i)b(ra) paeimints/
de ist(is) duab(us) p(ri)mis port(i)o(n)ib(us)/
p(ro)misit una port(i)o alt(er)i wara(n)dia(m)/
gertrud(is) andree/
Ite(m) dit es dit ander ghedeelte dat es thuus [sit(a) in grijmstra [bakeleynestr(ata) sita] int(er) port(i)o(n)em d(i)c(t)i walt(er)i (et) bo(na) d(omi)ni fra(n)conis storm p(res)b(yte)ri] [(et) curt(em)] metter/
porte(n) [(et) cu(m) (et) cu(m) curte retro cam(er)am] daer daer andries i(n) woent en met ene(n) [ande(re)n] huse en(de)/
daer [hove] neve(n) die porte gheleghe(n) en(de) mette(n) hove die daer/
toe behoert
en(de) met ender langher raeme [ad fine(m) d(i)c(t)e [inf(ra)scrip(te)] curt(is)] en(de) met ene(n)/
weeghe uut gaende in die grijmstraete [p(ro)ceden(ti) de d(i)c(t)a longa rama int(er) port(i)o(n)em d(i)c(t)i walt(er)i (et) bona pauli d(i)c(t)i custe(re)] op te inde daer/
dat out huus steet en(de) met i hove gheleghe(n) achter sijn/
camere
gheliker wijs dat daer betekent [(et) palificatu(m)] es en(de) daer/
sal ute gaen xiii(½) oude g(r)[o]te en(de) vi(½) capuun/
en(de) met i heimelecheit ... [ad fine(m) port(i)o(n)is d margr(ete) (et) suor(um) lib(erorum) de d(i)c(t)a domo lig[nor(is)] ema(n)cipati a pane margr(ete) eor(um) matr(is) rel(i)c(t)e q(uon)da(m) franco(n)is andr(ee) franco andreas henr(icus) joh(annes) filii q(uon)da(m) franconis andree et do(micel)la kat(harina) et ludovic[(us)] criecsteen ex p(ar)te do(micel)[le] kat(harine) ei[(us)] uxor(is) soror(is) d(i)c(t)or(um) fr(atru)m] [Iste fra(n)conu fili[(us)] grat(iam)? add(idit) sibi f(a)c(t)am v(ir)tute l(itte)r(arum) scabinor(um) lov(aniensium) ad bona q(uon)da(m) fra(n)conis andree sui p(at)ris in q(ua)ntu(m) isti port(i)o(n)i noce(re) possit ludovic[(us)] no(n) [valuit] sue sorori dat(am) l(itte)ram]/
Ite(m) dit es dat deerde ghedeelte dat es dat huus/
[sit(a) in grijmst(ra)te int(er) port(i)o(n)em henri(ci) andr(ee) (et) via(m) d(ic)(t)i walt(er)i] daer mi vrouwe andries i(n) woent met ene(n) hove/
gheleghe(n) achter die camere en(de) [int(er) ip(s)am cam(er)am p(re)d(i)c(t)am do(m)um lignor(is)] met [i] tween heimeleec/
heien en(de)
metter helicht va(n)den hout huse daer [wout(er) reliqua(m)] joffrou/
we(n) magriete
[ute(r) [vacat]] die ander helicht af heet [(et) cu(m) cloaca ad fine(m) p(rese)nt(i)s dom(us) lignor(is)] en(de) met ene(n) ande(re)n/
hove en(de) metter [iux(ta) grijmstrata(m) et] porte(m) ter grijmstraete(n) oec te gaene [penes rama(m) (et) via(m) d(i)c(t)i walt(er)i]/
tot ten putte en(de) dat sal gheve(n) alle jaere ii ouwe g(r)[o]te/
vore hare beider ierchtide [ad s(an)c(tu)m mychaele(m)] en(de) dat sal gheve(n) alle jaere/
den lande en(de) den beemde [i port(i)o(n)i andree] ene(n) halve(n) rinssche goldene(n)/
[salvo do(micel)[le] margr(ieten) m(at)ri d(i)c(t)or(um) lib(er)or(um) suo usuf(ru)c(tu) in ista p(ar)tificat(i)o(n)e]/
Henr(icus) andree/
Dit es dat vierde ghedeelte/
Ite(m) dit es dat huus [et curt(em) sit(as) in grijmst(ra)ta int(er) bo(na) pauli custe(re) et bo(na) q(uon)da(m) andree andries (et) fra(n)conis (et) henric(i) andriess fr(atru)m] daer wouter oute(n) lieminghe(n) in/
woent
met eender raeme gheliker wijs dat daer be/
leghe(n) es en(de) daer gheet ute iiii l(i)b(ra) paeymijnts/
Andreas andree/
Ite(m) dit es dat vierde [vijfste] ghedeelte dat es die helicht/
va(n) ene(n) stucke lants [continent(em) unu(m) bonnariu(m) (et) xxv virg(as) paulo] gheleghe(n) bove(n) die voghelsanc en(de)/
met ene(n) stucke beemts gheleghe(n) tseghe(n) wouters/
outen lieminghe(n) [opde(n) hornoc vici d(i)c(t)i coelheem] (et) die grijmstraete [int(er) bo(na) que nu(n)c tene(n)s e(st) d(i)c(t)us walt(erus)(et) bo(na) q(uon)da(m) ade bosijn d(i)c(t)i walsche] daer joffrouwe/
kateline [rel(i)c(t)a q(uon)da(m) andree andries] bo(na) ipero [de quib(us) t(er)ra (et) prato] die weeder gaee af hout en(de) daer/
gheet ute iii capune [vide(licet) de prato] en(de) iii ouwe g(r)[o]te en(de) xv s(cellingen)/
paeymints en(de) dat sal te hulpe(n) hebbe(n) va(n) de(n) g(r)[o]te(n) huus/
[q(ue) dom[(us)] cessit d(i)c(t)e margr(ete) (et) suis liber(is)] daer mi vrouwe in woent ene(n) halve(n) rinschen guldene(n)/
ad nat(alis) d(omi)ni p(er)solven(dum) in fut(uru)m/
Kat(harina) rel(i)c(t)a q(uon)da(m) fra(n)conis andries support(avit) usufr(uctum) suu(m) sup(ra) d(i)c(t)is bonis/
expor(ta)ta import(at)e in d(i)c(t)is bonis an(te)d(i)c(t)e p(er)sone p(ro)ut tam[q(uam)] ip(s)a bona/
si(n)t di(vi)sa p(rese)ntib(us) ad ista o(m)nia rogghe ponte a(n)no m[mo] cccc[mo]/
martii septi(m)a q(uar)t(um) port(i)oni(s) dedit una(m) gelta(m) b.? vid(elicet) vi pl(acas)
ContributorsGreet Stevens , kristiaan magnus , Agata Dierick , kristiaan magnus , The Administrator , kristiaan magnus , Agata Dierick , kristiaan magnus , Jos Jonckheer , kristiaan magnus , Agata Dierick , kristiaan magnus , The Administrator , kristiaan magnus , Agata Dierick , kristiaan magnus , Mi-Je Van Gils , kristiaan magnus , Agata Dierick , kristiaan magnus , The Administrator , kristiaan magnus , Agata Dierick , kristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-05-20 by Xavier Delacourt