SAL7709, Act: R°150.1-V°150.1 (49 of 184)
Search Act
previous | next
Act R°150.1-V°150.1  
Act
Date: 1409-08-19

Transcription

2020-04-27 by xavier delacourt
Van henr(icke) vand(er) hadocht/
Item want een ghedinge ghestaen en(de) geweest heeft inde banc voe(r) meye(r)/
en(de) scepen(en) van loeven(e) tusschen janne vand(er) meere(n) h(er) jans sone was/
vand(er) meeren ridd(er)s en(de) henrike vand(er) meere(n) sine(n) oem in deen side/
en(de) henrike vand(er) haeghdocht van dyedeghem ov(er)mids vo(n)nisse ende/
beleit van scepen(en) brieve(n) va(n) loven(e) die hi hadde op wille(m)me vand(er)/
strate(n) gheheten va(n) ypesele en(de) op sijn goede in dande(r) side alse van/
iiii(½) sillen beemts gelegen in zynne(n)broec gehete(n) zaventherbroec inde/
p(ro)chie va(n) machle daer de vors(creven) jan vand(er) meere(n) ende henr(ic) sijn oem/
een aensprake dede tot henric vand(er) haeghdocht ende seyden dat/
willem vand(er) strate(n) ghehete(n) van ypesele hant geslage(n) hadde aen/
terdel vande(n) vors(creven) beemde te weten aen i(½) sille vande(n) selve(n) beemde/
tonrechte Seggende dat willem vors(creven) gheen recht d(aer) aen en hadde/
noch sculdich en wae(r) te hebben want hen die vors(creven) iiii(½) sille beemts/
toecomen en(de) bleve(n) wae(re)n van hoe(re)n vord(er)s ende den he(re)n tsijs d(aer)af ghe/
goude(n) en(de) betaelt hadde(n) ende dede(n) d(aer) lesen tsijs boeke en(de) tsijs rollen/
d(aer) mede dat sij dat meyndde(n) ghethoent te hebben en(de) seyden voert alhoe/
dat de vors(creven) willems oud(er)vad(er) en(de) willem vors(creven) die i(½) sille beemts/
ghehoude(n) ocht gehanteert hadde(n) dat dat geweest hadde bi ghedoege/
mids dat des selfs willems oud(er)vad(er) hoe(re)n vorde(re)n ghedient hadde ende/
versochten aen den richte(r) dat hi henr(ic) vand(er) haeghdocht en(de) willem/
vors(creven) alsulc hebben woude dat sij va(n) diere i(½) sillen beemts hoe(r) hant/
daden Daer op antwerde henr(ic) vand(er) haeghdocht en(de) seyde dat/
jan vand(er) meeren ende henr(ic) sijn oem voers(creven) verdoelt wae(re)n want/
die i(½) sille beemts den vors(creven) willem bleve(n) ende verstorve(n) wae(re)n/
van willem wilen vand(er) straten sine(n) oud(er)vad(er) ende dat de selve wille(m)/
sijn oud(er)vad(er) en(de) willem vand(er) straten nu ter tijt die i(½) sille beemts/
ghehoude(n) hadden xxx jaer en(de) dage en(de) meer als hoe(r) erve ende/
dat willem vand(er) strate(n) wilen dien beemt ghehoeyt hadde(n) met jans/
oud(er)vad(er) vand(er) meeren en(de) als dat hoy volwonne(n)was dat dan willem/
vand(er) strate(n) willems oud(er)vad(er) vors(creven) terdel vande(n) hoye vand(er) vors(creven)/
iiii(½) sillen dede ewech vueren daert hem ghenueghde en(de) oec dat/
willem vand(er) strate(n) nu ter tijt dien vors(creven) beemt oec ghehoeyt/
hadde met henr(icke) vand(er) meeren vors(creven) sid(er) dat willem vand(er) strate(n)/
sijn oud(er)vad(er) vors(creven) van live ter doet come(n) was en(de) oec terdel/
vande(n) hoye vande(n) ghehelen beemde hadde en(de) ewech vuerde en(de)/
dat de selve willem die i(½) sille vand(er) vors(creven) iiii(½) sillen met den/
vors(creven) henr(icke) afgepaelt hadde en(de) sijn deel sid(er) alleene gehoude(n) ende/
ghehoeyt hadde En(de) alle dese vors(creven) poente boet de vors(creven) henr(ic)
//
vand(er) haeghdocht te bethoene(n) met alsulk(er) w(ar)heit als hem stade doen/
mochte inden rechte en(de) met den mynsten voert seyde henr(ic) vander/
haeghdocht dat willem vand(er) strate(n) van desen selve(n) goede op ande(re)n/
tide in ghedinge gestaen hadde jegen henr(icke) vand(er) meerern vors(creven) int/
thof te zaventhen en(de) bi sinen goede(n) bleve(n) wae(r) Dwelc hi hem oec v(er)mat/
te thoene(n) en(de) met de(n) mynsten alsoe dat nae aensprake en(de) nae antw(er)de/
de scepen(en) ghemaent vande(n) meye(r) den vors(creven) henr(icke) vand(er) haeghdocht/
wijsde(n) tot sinen thoenisse ende sijn thoenisse aen[ghe]hoert maende voert/
de meye(r) de scepen(en) nae aensprake en(de) nae antw(er)de en(de) nae al dats/
voe(r) hen come(n) wae(r) wats va(n) rechte sijn soude die wijsde(n) voe(r) een/
vo(n)nisse dat men henr(icke) vand(er) haeghdocht houden soude in sine(n) beleyde/
en(de) dat hem ende sinen beleyde volgen soude(n) die i(½) sille beemts alse/
voe(r) een derdel vande(n) vors(creven) iiii(½) sillen beemts P(rese)ntib(us) py(n)noc borch(oven)/
rogge borch(oven) haenwijc h(er)tshals maes aug(usti) xix a(n)no xiiii[c] nono
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2017-03-08 by Xavier Delacourt