SAL7709, Act: R°170.1-V°170.1 (53 of 184)
Search Act
previous | next
Act R°170.1-V°170.1  
Act
Date: 1409-11-28

Transcription

2020-04-27 by xavier delacourt
Item henrick van den ven(n)ne sone het sijn come(n) in rechte inde banc voe(r) de(n) meye(r)/
ende scepen(en) van loeven(e) henr(ic) vande(n) ve(n)ne sone henr(ix) wilen vande(n) ve(n)ne/
in deen side symoen vande(n) ve(n)ne oem des vors(creven) henr(ix) vande(n) ve(n)ne in dande(r) side/
van alsulken goede(n) als bleve(n) wae(re)n nae de doet arnts wilen vande(n) ve(n)ne/
brued(er) des vors(creven) symoens en(de) oem des vors(creven) henr(ix) tot welken goede(n) de selve/
symoen jan keyenoeghe en(de) arnt vande(n) ve(n)ne sone wi jans vande(n) ve(n)ne/
ov(er)mids vo(n)nisse va(n) scepen(en) brieve(n) va(n) loeven(e) hen bekendt vande(n) vors(creven) wile(n)/
arnde vande(n) ve(n)ne met de(n) meye(r) en(de) scepen(en) va(n) loeven(e) beleydt wae(re)n daer/
de vors(creven) henr(ic) een aensprake dede tot de(n) vors(creven) symoene mids dat hi en(de)/
sijn medegesellen ov(er)mids macht en(de) v(ir)tut vande(n) vors(creven) scepen(en) br(ieven) alle/
de goede die wae(re)n des vors(creven) arnts en(de) die aenverdt hadde(n) seggende/
de selve henr(ic) dat hi op tijt voerlede(n) v(er)gaderde en(de) nam tot enen/
wettegen wive beatricen va(n) uthem met raede d(er) heileg(er) kerken/
daer de vors(creven) arnt sijn oem bi en(de) aen was d(aer) die huwelec gemaect/
w(er)t daer de selve arnt sijn oem in huweleker vorw(er)de(n) geloefde dat de/
vors(creven) henr(ic) sijn neve en(de) jan sijn brued(er) nae sijn doet staen soude(n) ende/
bliven in hoers vad(er)s stat te deylen gelijc sinen bruede(re)n op dat sij hem/
v(er)leefde(n) dwelc de selve henr(ic) boet te bethoene(n) met de(n) dghene(n) die ov(er)/
den vors(creven) huwelec wae(re)n en(de) met de(n) mynste(n) daer hi mede lide(n) mochte/
inden rechte Daer op dat de vors(creven) symoen antw(er)de met sine(n) ghelev(er)de/
voerspreke seggende dat [arnt] sijn brued(er) ter tijt dat hi leefde hem en(de) ande(re)n/
p(er)sone(n) bekendde en(de) maecte ene(n) scepen(en) brief va(n) loeven(e) mids de(n) welken/
hi hem hadde doen beleyde(n) met ande(re)n p(er)sone(n) d(aer) in ghenoemt tot de(n) goede(n)/
des vors(creven) arnts seggende en(de) meynende dat hem nae de heerlicheit/
ons ghened(ichs) he(re)n va(n) brabrat en(de) nae sijnre stat recht va(n) lov(en) hem en(de) sine(n)/
beleyde de vors(creven) goede va(n) rechte sculdich sijn [wae(re)n] te volge(n) en(de) des getroeste/
hem de selve symoen wael srechts en(de) vo(n)nisse d(er) scepen(en) Voert seyde de/
selve symoen dat hi een naeste leve(n)de wae(r) en(de) wettich brued(er) des/
vors(creven) wilen arnts va(n) wettege(n) bedde en(de) naerd(er) [den goede des vors(creven) wile(n) arnts sijns brued(er)s] dan de vors(creven) henr(ic)/
en(de) woude hem dat yema(n)t ontke(n)nen soe boet hi dat te thoene(n) alsoe/
hi dat sculdich wa(r)e te thoene(n) en(de) met de(n) mynste(n) d(aer) hi mede lide(n) mochte/
inde(n) rechte en(de) mids dier redene(n) meynde hi dat hem de vors(creven) goede/
naerd(er) en(de) sculdeg(er) wae(re)n te blive(n) dan den vors(creven) henr(icke) sine(n) neve Hier/
op maende de scepen(en) gemaent nae aensprake en(de) nae antw(er)de va(n)de(n)/
meyer va(n) loeven(e) wijsde(n) voe(r) een vo(n)nisse want beyde de p(ar)tien hen/
thoenisse v(er)mete(n) hadde(n) dat sij thoene(n) soude(n) des sij hen v(er)mete(n) hadde(n)/
en(de) dae(re)n teynde(n) recht
//
alsoe dat beyde de vors(creven) p(ar)tien thoende(n) des sij hem v(er)mete(n) hadde(n) te wete(n) [dat] de vors(creven)/
henr(ic) thoendde met vi goede(n) knape(n) [die droege(n)? ten heylegen] dat sij d(aer) bi en(de) aen wae(re)n die d(aer) de(n)/
vors(creven) huwelec gemaect en(de) v(er)drage(n) waert tusschen den vors(creven) henr(icke) va(n)de(n)/
ve(n)ne en(de) beatrice(n) sinen wive d(aer) arnt vande(n) ve(n)ne sijn oem jegewordich/
was en(de) geloefde ind(er) selv(er) huwelek(er) vorw(er)de(n) dat de vors(creven) henr(ic) en(de) jan sijn/
brued(er) staen soude(n) [nae sijn doet] in hoers vad(er)s stat op dat sij hem verleefde(n) en(de) deylen/
gelijc sine(n) bruede(re)n en(de) henr(ic) kendde sine(n) oem sijn thoenisse alsoe dat de scepen(en)/
d(aer) op ghemaent vande(n) meye(r) va(n) lov(en) wijsden nae aensprake nae antw(er)de/
en(de) nae thoenisse van beyde de(n) p(ar)tien dat de vors(creven) henr(ic) en(de) sijn brued(er) staen/
soude(n) in hoers vad(er) stat en(de) deylen ghelijc arnts brued(er)en in allen den goede(n)/
die(n) nae de(n) vors(creven) arnde bleve(n) wae(re)n va(n) sijnre side(n) Hier wae(re)n ov(er) py(n)noc/
h(enrico) borch(oven) rogge borch(oven) haenwijc h(er)tsh(als) maes jul(ii) xii Desen saken/
aldus gheschiet soe es come(n) jan keyenoege die oec tot des vors(creven) arnts/
goede(n) beleydt was met de(n) vors(creven) symoene en(de) heeft doen becomen ende/
raste(re)n alsulken have en(de) goede haefleke(n) goede en(de) vlieghende erve/
als de vors(creven) henr(ic) mids den vors(creven) vo(n)nisse ghedeylt soude hebbe(n) jegen/
sijn oeme alsoe dat de selve henr(ic) des quam in rechte voe(r) meye(r)/
en(de) scepen(en) va(n) loeven(e) en(de) sprac aene alsulke(n) derdendeel vand(er) have(n)/
en(de) erve als hen bleve(n) en(de) v(er)schene(n) was nae de doet des vors(creven) arnts/
ghelijc sine(n) oeme(n) mids den goede(n) vo(n)nisse dat hem vo(r)e vande(n) scepen(en)/
van loven(e) toegewijst was D(aer) op dat jan keye(noeg)[e] antw(er)dde dat hie/
dier goede noeyt en derfde noch quijt en schout en(de) dat hi d(aer) in nae/
inhebben sijnr(en) br(ieve) scepen(en) brieve sculdich wa(r)e zijn derdel te hebben/
d(aer) oec alrehande p(er)sone op verhoert worde(n) alsoe dat ten eynde/
de scepen(en) va(n) loeven(e) d(aer) op gemaent vande(n) meyer va(n) loeven(e) wijsde(n)/
voe(r) een vo(n)nisse nae aensprake nae antw(er)de nae thoenisse en(de) nae de/
goede vo(n)nissen diere vo(r)e op gewijst wae(re)n dat de vorscr(even) henr(ic)/
staen soude in sijns vad(er)stat en(de) dat hem terdel vande(n) goede(n) beyde/
have en(de) erve die hem n? vande(n) [des] vors(creven) [wilen] arnds volgen soude Hier wae(re)n/
over [lud(ovicus)] py(n)noc joh(annes) borch(oven) ger(ardus) haenwijc joh(ann)es hertshals joh(ann)es/
maes nov(em)[br(is)] xxviii[a] a(n)no xiiii[c] ix[o]
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2017-03-08 by Xavier Delacourt