SAL7709, Act: R°230.1-V°230.1 (77 of 185)
Search Act
previous | next
Act R°230.1-V°230.1  
Act
Date: 1410-03-11

Transcription

2020-07-20 by xavier delacourt
Cont sij allen liede(n) dat henr(ic) cloppel sone mathijs cloppel es come(n) in jeg(ewordicheit)/
d(er) scepen(en) van loeven(e) en(de) heeft genome(n) en(de) bekendt dat hi genome(n) heeft/
va(n) m(ijn) he(re) h(er) roelof bid(er) genaede(n) ons he(re)n abdt [en(de) cove(n)te] des cloest(er)s va(n) vlied(er)beke/
inde(n) name van svors(creven) cloest(er)s [wegen] hoe(r) hof va(n) oerbeke met xi liiii boende(re)n/
ond(er) lande en(de) beemde alsoe sij [sij] hem [die] d(aer) ghemete(n) en(de) betekent sijn [hebben] Te houde(n)/
te hebbe(n) en(de) te wy(n)ne(n) va(n) halfm(er)te naestcome(n)de ene(n) t(er)mijn va(n) ix jae(re)n/
deen nae dand(er) staphans volgende elx jaers dae(re)n bi(n)ne(n) o(m)me xcv/
te wete(n) de yerste drie jaer vande(n) vors(creven) t(er)mine o(m)me lxiii sacke mudde/
corens d(er) maete(n)van thiene(n) en(de) de leste sesse jaer vande(n) selve(n) t(er)mine o(m)me/
xcv mudde corens d(er) maete(n) vors(creven) met wa(n)ne en(de) met veede(re)n wel bereydt/
goede(n) payabelen oerbeecschen pacht altoes te s(ent) andr(ies) misse apostels/
te betalen en(de) tweendertich mudde d(aer)af [te leve(re)n] te loeven(e) ocht te vlied(er)beke daert/
m(ijn) he(re) den abdt vors(creven) best ghenuege(n) sal te leve ende alle dande(re) coren int/
int tvors(creven) hof va(n) oerbeke te leve(re)n [alle jae(re) den vors(creven) t(er)mijn duer(ende) en(de)] telke(n) t(er)mine als v(er)volghde schout En(de) oec/
elx jaers o(m)me x l(i)b(ra) was een l(i)b(ra) ghinghebers een l(i)b(ra) peep(er)s en(de) iiii onssen/
sofferaens te s(ent) remeys misse jaerlex de(n) vors(creven) xii [ix] jaer duer(ende) d(er) came(re)n des/
vors(creven) abds te betalen en(de) te leve(re)n oec telke(n) t(er)mine als v(er)volghde schout Ite(m) sal de/
vors(creven) wy(n)ne alle jae(re) de(n) vors(creven) t(er)mijn duer(ende) leve(re)n iiii[c] walms o(m)me de huyse/
ald(aer) mede te decken(e) en(de) soe waer men daer jaerlex meer walms behoefde/
soe hi sal [hi] noch ii[c] walms d(aer)toe leene(n) op djaer naest volgende en(de)/
als men d(aer) dect ocht plect ocht soe wat werke dat m(ijn) he(re) de(n) maken/
ded doet d(aer) af sal de wy(n)ne den wercliede(n) de(n) cost gheve(n) en(de) m(ijn) he(re)/
de dachue(re)n betale(n) uutghenome(n) va(n) groet(er) [nuwer] ty(m)meringe(n) Waert oec alsoe/
dat des vors(creven) wy(n)nen beeste(n) enege(n) gate brake(n) aen de huysinge(n) vande(n)/
ocht ghestijpte vande(n) vors(creven) hove dat de wy(n)ne die sal wed(er) doen maken/
op sijns selfs cost Met alsulk(er) vorw(er)den en(de) condicien dat de vors(creven) wy(n)ne/
inde drie leste jae(re) vande(n) vors(creven) t(er)mine des vors(creven) cloest(er)s lant in al noch/
in deele niet en sal mogen hoervrochte(n) Ende de vors(creven) wy(n)ne sal de [vors(creven)] lande/
ten eynde vande(n) vors(creven) t(er)mine laete(n) besaeyt en(de) gewo(n)nen ind(er) voegen hier/
nae volgende Dats te wete(n) xvii boend(er) wel en(de) loeflec besaeyt ghemest/
en(de) gewo(n)nen op sijn tidege vo(r)en met wynt(er) coerne gelijc reenghenoete(n) de/
storte eens o(m)megedaen en(de) de brake gheheel en(de) dat hi alle dmest dat hi/
op dleste jaer hebben sal [heeft] vue(re)n [sal] op dselve lant de selve xvii boend(er)e lants/
met wynt(er)coerne besaeyt te meeste(n) p(ro)fite de storte sa [sal hi laeten] eens o(m)me gedaen/
en(de) de brake geheel Item waert dat sake dat inden vors(creven) hove brant/
gheviele ocht gheschiede dat god verhuede(n) moet die toequame van des
//
vors(creven) abds en(de) ocht cove(n)ts wege(n) dat sal sijn te hoe(r) schade(n) W(aer)t/
oec alsoe dat d(aer) brant gheviele ov(er)mids ocsuyn des vors(creven) wy(n)nen/
dat sal sijn in schade(n) des selfs wy(n)nen en(de) die sal hi sculdich sijn/
op te richten den abdt en(de) cove(n)te vors(creven) en(de) dat soude staen ter/
waerh(eit) en(de) bescheidenh(eit) van goede(n) liede(n) W(aer)t oec alsoe dat d(aer) brant/
gheviele en(de) men gheen va(n) desen geproeve(n) en cos conste soe soude/
elc p(ar)tie hoe(r) schade dragen Ende [Item] dat de vors(creven) abdt en(de) covent hebbe(n)/
en(de) behoude(n) sal inde(n) vors(creven) hove sijn gijsten en(de) ligge(n) vierwerf/
tsjaers va(n) allen en(de) yegewelke(n) goede(n) als men gewoenl(ec) heeft/
geweest op des vors(creven) wy(n)ne(n) cost Eest oec dat sake dat den vors(creven)/
abdt met sine(n) gesinde dicker d(aer) ghevielt te come(n) dat sal oec sijn/
op des selfs wy(n)nen cost uutghenome(n) alleen wijn en(de) wassen kerssen/
Oec sal de vors(creven) henr(ic) ontfaen de monke en(de) gesinde des vors(creven) cloest(er)s/
alsoe dicke als sij d(aer) inde(n) vors(creven) hove come(n) selen [op sinen cost] en(de) oec op des selfs/
henr(ix) cost uutghenomen va(n) wine en(de) in dien dat sij in hoe(re)n abite(n) en(de)/
met orlove hoers ov(er)ste(n) tot de(n) vors(creven) hove come(n) En(de) van ghemeyne(n)/
tempeeste(n) en(de) gemeyne(n) orloge waert dat sijn sij ghevielen dat god/
verbiede(n) moet d(aer)af selen de vors(creven) abdt en(de) cove(n)t den vors(creven) wy(n)ne/
redelec v(er)sien alsoe men d(aer) alo(m)me pleeght en(de) gewoenlec es te doene/
en(de) gelijc dat ande(re) p(re)late(n) hoe(re)n wy(n)nen ald(aer) bove(n) en(de) benede(n) doen selen/
Item sal de vors(creven) wy(n)ne op dleste [jaer] va(n)de(n) vors(creven) t(er)mine tstroe en(de) voesteri(n)ge/
va(n) xvii boende(re)n wynt(er) coerens en(de) zeve(n)tien boende(re)n zom(er)corens int/
tvors(creven) hof bri(n)ge(n) en(de) die d(aer) ette(n) en(de) v(er)te(re)n met sinen beesten en(de) te meste/
maken en(de) alle dmest d(aer)af come(n)de bove(n) dat hi op [tvors(creven)] dlant ghevuert/
sal hebbe(n) int tvors(creven) hof laete(n) en(de) negheen mest noch voesteringe uut/
den vors(creven) hove vueren Ende alle dese vors(creven) vorw(er)den en(de) geloefte(n) hebbe(n)/
geloeft m(ijn) he(re) dabdt en(de) co(n)vent vorscr(even) in deen side ende de vors(creven) henr(ic)/
cloppel in dande(r) side malc ande(re)n vaste en(de) gested(ich) te houde(n) en(de) te vold(oen)/
tallen tide(n) en(de) t(er)mine(n) als sij vallen en(de) v(er)schine(n) sele(n) en(de) telke(n) t(er)mine als/
v(er)volghde schout Hier af sijn borgen des vors(creven) henr(ix) als p(ri)ncipael/
sculde(re)n ongesund(er)t en(de) ongescheide(n) en(de) elc voe(r) al mathijs cloppel sijn/
vad(er) vors(creven) pet(er) en(de) willem cloppel bruede(re)n des vors(creven) henr(ix) en(de) gheert/
vande(n) bogarde? swag(er) des vors(creven) gebruede(re)n (et) p(rim)[ii] py(n)noc h(er)tsh(als)/
m(ar)tii xi a(n)no xiiii[c] ix
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2017-03-08 by Xavier Delacourt