SAL7709, Act: R°253.2 (88 of 185)
Search Act
previous | next
Act R°253.2  
Act
Date: 1410-04-05

Transcription

2020-07-20 by xavier delacourt
Cond sij allen lieden want een huwelec gedaen en(de) ov(er)dragen es tusschen janne/
smacht sone henrix wilen smacht en(de) joffr(ouwen) kat(linen) roelants docht(er) gord roela(n)ts/
daer alrehande huweleke vorw(er)de(n) ond(er)sproke(n) en(de) geloeft sijn bi gorde roelants/
vors(creven) en(de) janne smacht die ov(er)mids den selve(n) huweleke(n) vorw(er)de(n) vranke(n) ts(ere)n jacobs/
heeft doen goede(n) en(de) erve(n) voe(r) den meye(r) en(de) scepen(en) va(n) lov(en) bi janne vande(n) huf/
fele en(de) pete(re)n vande(n) huffele in allen den erfleke(n) goede(n) die jan wile(n) smacht/
sijn oem houde(n)de was tot ziboudeghem inde p(ro)chie van he(re)nt en(de) d(aer) omtrent/
de welke goede de selve vranke den vors(creven) janne smacht en(de) sinen erfgename(n)/
erflec wed(er) uutgegeve(n) heeft voe(r) scepen(en) van loeven(e) Te houden op de(n) co(m)mer/
die d(aer)voe(r) uutgheet En(de) voertmeer op vierendertich mudde rox lijfpens(ien)/
ten live d(er) vors(creven) joffr(ouwen) katline(n) Welke vierendertich mudde rox de selve/
joffr(ouwe) kat(line) hebben en(de) behoude(n) sal tot hoe(r) duwa(r)ien opdat sij daer toe kyest/
voe(r) hoe(r) lantrecht gelijc de huweleke vorw(er)de d(aer) op ghemaect begrijpt/
en(de) vercleert Soe es vorwerde dat die scepen(en) brieve beyde de beleytbr(ieve)/
en(de) schoutbr(ieve) daer met dat de vors(creven) jan vande(n) huffele en(de) pet(er) vande(n) huffle/
ten vors(creven) goede come(n) sijn met den brieve(n) vand(er) goedingen die vranke(n) vors(creven) daer/
niet gedaen es tegade(r) met de(n) uutgheve(n) dat hi de selve goede wed(er) uutghe/
geve(n) heeft gheleeght sijn ond(er) den proefst van sente g(er)trude(n) va(n) loeven(e) Te/
dien eynde dat men met dien brieve(n) gheen sake beg(ri)pen en sal te doen daer/
bi dat joffr(ouwe) kat(line) vors(creven) aen hoe(r) duwa(r)ien ocht hoe(re)n lantrechte waert dat/
sij dat coese ocht ghecore(n) hadde enege p(re)judicie hynd(er) ocht acht(er)deel d(ra)gen/
mochte in eneg(er) manie(re)n Maer selen dese selve brieve aldaer bliven ligge(n)de/
tot behoef d(er) wetteg(er) kynde(re) jans smachts en(de) joffr(ouwen) kat(linen) vors(creven) die sij bid(er) genaede(n)/
gods gecrigen selen en(de) soe waer sij gheen geboerte en hadde(n) dan ter be/
hoeften d(er) wetteg(er) erfghename(n) jans smachts vors(creven) Behoudelec d(er) vorscr(even)/
joffr(ouwen) kat(linen) hoe(r) duwa(r)ien vors(creven) ocht hoe(re)n la(n)trechte ocht sij ten lantrechte coese En(de)/
ten vors(creven) scepen(en) br(ieve) en(de) goeden bove(n) bescr(even) soe en sele(n) jan va(n)de(n) huffele en(de) pet(er) va(n)de(n)/
huffele gheen recht noch aensprake hebben behoude(n) noch mogen eysschen noch vorde(re)n/
in gheenre manie(re)n and(er)s dan ofs noet we(re) met den selve(n) br(ieve) bi consente va(n) p(ar)tien/
vors(creven) die vors(creven) goede oft die yema(n)t aentasten of beco(m)me(re)n woude te bescudde(n) ende/
alle onco(m)mer en(de) ov(er)last te wed(er)staen tot behoef orb(ere) en(de) p(ro)fijt jans smachts joffr(ouwen) /
kat(linen) vors(creven) en(de) hoe(r) beyd(er) kynde(re) of tot behoef d(er) wetteg(er) e[r]fghename(n) jans smachts/
vors(creven) ocht hi gheen wettege kynde(re) acht(er) hem en liete allen argelist hier in uut/
ghescheiden Ista cedula l(e)c(t)a e(r)at cor(am) scab(inis) subsc(ri)pt(is) vide(licet) py(n)noc borch(oven) rogge borch(oven)/
sab(bat)[to] p(os)t q(uasi) modo
ContributorsGreet Stevens , Mi-Je Van Gils , Jos Jonckheer , Mi-Je Van Gils
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2017-03-14 by Xavier Delacourt