SAL7709, Act: V°338.1-R°339.1 (126 of 186)
Search Act
previous | next
Act V°338.1-R°339.1  
Act
Date: 1418-10-19

Transcription

2020-08-22 by xavier delacourt
Cond sij allen den ghenen die dese l(ette)ren selen sien of ho(r)en lesen/
dat h(er) woute(r) doens prochiaen der kerken van s(int) rhemeys gheest/
ende h(er) jan boxho(r)en ridde(r) sijn comen in jegewordich(eit) der scepen(en)/
van loven(e) ende hebben genomen ende bekendt dat sij genomen/
hebben [onghesund(er)t en(de) ongescheide(n)] van h(ere)n woute(re)n vand(er) to(m)men p(ri)oer van sinter claes eg/
englainz bi ludick mechtich gemaect vande(n) eerwerdigen religieuze(n)/
he(re)n abdde en(de) co(n)vente vanden cloeste(r) van s(int) laureys bi ludick van/
sinte b(e)n(e)dictus ordene inden name en(de) van svoirs(creven) cloest(er)s weghen/
de goede des selfs cloest(er)s Te weten thof met der woeni(n)gen huysen/
hoven bog(ar)den tsijse renten capuyne(n) wy(n)nende lande de lande vander/
sart met den lande mazarts beemden thiende(n) groet en(de) cleyne met/
den wijne met der meyerien en(de) met allen hoe(re)n toebehoerten/
die tvoirs(creven) cloester heeft ende houdende es inden dorpe en(de) bivange/
van s(int) remeys gheest ond(er) trecht van sinte remeys gheest uutghesch(eiden)/
de ghichten der kerken van s(int) remeys gheest ende oec de leene/
manscape [en(de)] ghichten vande(n) scepenscape de welke tvoirs(creven) cloester/
te hem wert behouden sal Te houden te hebben ende te wynne(n)/
van s(int) remeys dage [lestleden] dat was int jaer ons he(re)n dusent vierhonde(er)t/
en(de) achtiene ene(n) t(er)mijn van twelf jae(re)n lang deen nae dander/
daer nae staphans volgende Elx jaers dae(re)n bynne(n) op hondert/
en(de) viertich rijnscher gulden goet van goude en(de) swaer van/
ghewichte oft de werde daer af in ande(re)n goede(n) goede(n) goude/
te betalen deen helcht tons(er) vrouwe(n) dage lichtmisse en(de) dand(er)/
helcht op den iersten dach van meye daer nae volgende te betale(n)/
den voirs(creven) t(er)mijn duende en(de) te ludick inde(n) wissel [of op te s(int) laureys in cloest(er)] te leve(re)n/
op den cost en(de) expens(e) der voirs(creven) pachtene(re)n [jaerlex] den voirs(creven) t(er)mijn/
due(re)nde [den voirs(creven) p(ri)oer en(de) gerarde de blerye of den ene(n) van hen b(ri)nge(r) sbriefs] en(de) telke(n) t(er)mijne als v(er)volghde schout Daer af dat den ierste(n)/
t(er)mijn vallen sal [tons(er) vrouwen dage liechtmisse i] int jaer ons he(re)n m cccc en(de) negenthien en(de) niet eer/
[alsoe dat de vors(creven) wy(n)nen heffen selen xii vruchten en(de) betale(n) xii renten gehelec]/
Ite(m) selen de vorscr(even) wynnen betalen en(de) tvorscr(even) cloest(er) ontheffe(n)/
van allen costen en(de) vrachten schoude(n) rechte(n) en(de) vervallen/
d(aer) in dat tvorscr(even) cloest(er) van tiden voerlede(n) v(er)obligeert en(de)/
gehoude(n) es en(de) ghecostumeert heeft te bet(alen) va(n) hoe(re)n goede(n)/
vorscr(even) in wat wat manie(re)n of aen wat p(er)sone dat sij
//
Behoudelec dien dat tvorscr(even) cloest(er) d(aer) voe(r) [sonder afslach vande(n) vorscr(even) renten] Item selen de vors(creven)/
wy(n)ne(n) laete(n) int leste jaer van hoe(re)n t(er)mine vorscr(even) dlant besaeyt/
alsoe sijt vo vonde(n) te hoe(re)n income(n) sond(er) d(aer) af yet te hef hebben of/
nae hen te trecke(n) en(de) selen d(aer) toe betale(n) geheelen pacht Item sele(n)/
laete(n) de vors(creven) wy(n)nen inde(n) vorscr(even) woni(n)ge inde(n) lesten jae(re) allet stroe/
voesteringe en(de) caf sond(er) d(aer)af yet ewech te doen mids dat vorscr(even)/
cloest(er) hen dat leende in hoe(re)n income(n) Item selen die vorscr(even)/
wynne(n) alle jae(re) hoe(re)n t(er)mijn duer(ende) vii(½) boend(er) vande(n) vors(creven) lande wel/
en(de) loeflec ov(er)mesten gelijc hoe(re)n reengenoete(n) bove(n) ende benede(n)/
en(de) de selve lande wel en(de) loeflec wy(n)nen en(de) hante(re)n van allen/
voren Item selen de vors(creven) wy(n)nen laete(n) int onse vors(creven) hof in hoe(re)n leste(n)/
jae(re) van hoe(re)n t(er)mine c en(de) xx schone erwete(n) c en(de) xx schone/
veechen goet en(de) payabel Item selen de vorscr(even) wy(n)ne(n) alle jae(re) legge(n)/
aen de huyse vande(n) vors(creven) hove daers meest te doen wese(n) sal/
op hoe(re)n cost v[c] walms Item selen de vors(creven) wy(n)ne(n) houde(n) de vors(creven)/
huyssinge(n) vande(n) hove gelijc datse hem gelev(er)t wae(re)n in redeleke(n)/
state van plecke(n) van stoppen van decke(n) sond(er) groet werc d(aer)/
aen te leggen En(de) waert dat d(aer) grove ty(m)meringe aen gebrake/
die soude de vorscr(even) abdt en(de) cove(n)t sculdich sijn te make(n) en(de) te/
decken maer die vorscr(even) wy(n)nen soude(n) betale(n) den cost vande(n)/
wercliede(n) en(de) oec de vracht vande(n) balken Item sal die vorscr(even)/
abdt of yema(n)t s van sine(n) wegen een w(er)f tsjaers moge(n) come(n)/
int vorscr(even) hof om hoe(r) goede ald(aer) te visente(re)n en(de) dien sal d/
selen de vorscr(even) wynne(n) leve(re)n nacht en(de) dach hoe(re)n cost voe(r) hen/
en(de) hoe(r) p(er)de wel en(de) tamelec uutgenome(n) wijn sond(er) afslach/
vande(n) vors(creven) pachte [renten] En(de) [dat] alle de goede die vand(er) vorscr(even) pachtinge(n)/
[en(de) thienden] come(n) selen bracht en(de) gevuert selen w(er)den int vors(creven) hof en(de) nerge(n)s/
elde(r) om den voergh(enoemde) abdt en(de) cove(n)te d(aer) af volcomelec betaelt/
te wesen En(de) alle de vorscr(even) vorw(er)den en(de) geloefte(n) hebbe(n) geloeft/
de vors(creven) p(ri)oer inde(n) name(n) vande(n) vors(creven) cloeste(r) in deen side h(er)/
woute(r) en(de) h(er) jan in dande(re) malc ande(re)n vast en(de) gested(ich) te houde(n)/
en(de) te vold(oen) [tot] allen tide(n) en(de) t(er)mine(n) als sij vallen en(de) v(er)schine(n) sele(n) en(de)/
telke(n) t(er)mine als v(er)volghde schout py(n)noc abs(oloens) oct(obris) xix[a]
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2017-03-14 by Xavier Delacourt