SAL7709, Act: V°377.1-R°378.1 (135 of 186)
Search Act
previous | next
Act V°377.1-R°378.1  
Act
Date: 1419-01-16

Transcription

2020-08-22 by xavier delacourt
Cond sij allen liede(n) dat vrouwe gheertruyt vand(er) calste(re)n meest(er)sse vande(n)/
godshuyse vand(er) banc bi loven(e) en(de) de momboren des selfs godshuys hebben/
ghegeve(n) en(de) bekendt dat si ghegeve(n) hebben mathise den witte van tieldonc/
haer hof geleghen te m(eer)beke met den wy(n)nenden lande eeusele thiende(n) en(de) alle(n)/
sine(n) toebehoerten Te houden(e) te hebben en(de) te wy(n)nen van halfm(er)te naest comen(de)/
ene(n) van twelf jae(re)n lang deen nae dand(er) daer nae staphans volgende op de/
vorwerden en(de) conditien hier nae bescr(even) Dats te weten(e) de voirs(creven) wy(n)ni(n)ge lande/
en(de) thiende elx jaers den voirscr(even) t(er)mijn due(re)nde o(m)me lx mudde rogs en(de)/
twelf mudde ghersten elx corens goet en(de) payabel der maten van loven(e)/
met wa(n)ne en(de) met vede(re)n wel bereydt te s(int) andries misse apostels te betale(n)/
en(de) te loven of t(er) banc daert m(ijn) vrouwe(n) voirscr(even) genuege(n) sal te leve(re)n en(de)/
telken t(er)mine als vervolghde schout Item sal de voirs(creven) wy(n)ne hebben alle jae(re)/
den voirscr(even) t(er)mijn due(re)nde de voirscr(even) beemde en(de) eeusele o(m)me seve(n) crone(n) vran(crijx)/
xl pl(acken) voer de ge crone gerekent te s(int) m(er)tens misse inde(n) wynter te bet(alen)/
als vervolghde schout It(em) sal de voirs(creven) wy(n)ne de grechte vande(n) beemde(n) en(de)/
eeuselen laten ten eynde van sine(n) t(er)mine alsoe hise vint in sine(n) income(n)/
te weten drie voete wijt (et) derdalfve(n) voet diepe It(em) sal m(ijn) vr(ouwe) alle jae(re)/
hebben terdendeel vande(n) oefte inde(n) bog(ar)t aldaer wassende en(de) dat sal de wy(n)ne/
ter eerde(n) leve(re)n en(de) m(ijn) vrouwe(n) hae(r) derdendeel thuys vue(re)n It(em) sal de/
voirs(creven) wy(n)ne m(ijn) vrouwe(n) leve(re)n alle jae(re) een half dusent [elzender] wijng(ar)tstaken/
ter banc aen hoe(re)n wijng(ar)t op sine(n) cost It(em) sal de voirs(creven) wy(n)ne alle jae(re)/
m(ijn) vrouwe(n) voirs(creven) houde(n) twee verkene gelijc sine(n) lijfverkene(n) It(em) sal/
de voirs(creven) wy(n)ne m(ijn) vrouwe(n) voirscr(even) halen op hae(re)n moer te haeght een half/
last torve en(de) daer voe(r) mach de voirs(creven) wy(n)ne oec ald(aer) doen steken een half/
last torve op sine(n) cost Oec sal de voirs(creven) wy(n)ne alle jae(re) bet(alen) alle(n) den/
co(m)mer en(de) tsijs gaende uut den voirs(creven) goede(n) sond(er) afslach vand(er) voirscr(even)/
so(m)men It(em) sal de voirscr(even) wy(n)ne alle jae(re) sine(n) t(er)mijn due(re)nde op de voirscr(even) huysing(en)/
doen verdecken tsestich mandelen walme(re) op sine(n) cost It(em) sal de vorsc(reven) wy(n)ne/
alle jae(re) setten op de voirs(creven) goede twintich poten oec mach de voirs(creven) wy(n)ne/
houwen op de voirs(creven) goede alle hout uut gescheide(n) opgaende hout Item/
sal de voirs(creven) wy(n)ne oec betale(n) alle jae(re) vier molevate corens der pytantie/
vanden voirscr(even) godshuyse van ene(n) stucke lands gelege(n) op de wornbeystreke?
//
Item sal de voirs(creven) wy(n)ne ten eynde vande(n) voirs(creven) t(er)mine de voirs(creven) lande/
laten alsoe hise vint in sine(n) incomen Dats te weten twelf boend(er) en(de) drie/
dachmael bezaeit met wyntercorne op vier tidege voren en(de) thien boender/
storten [eens o(m)megedaen] It(em) es vorw(er)de dat m(ijn) vrou. de voirs(creven) wy(n)ne de helcht van seve(n) dach(mael)/
lants die wae(re)n jans van velthem in sine(n) lesten jae(re) sal moghen vue(re)n daer/
hi wilt It(em) ghevielt alsoe dat de voirs(creven) wy(n)ne [dat] inden voirs(creven) hove enigen brant/
geschiede [by(n)ne(n) den voirs(creven) t(er)mine] die toequame van des voirs(creven) wy(n)ne(n) weghen of van sine(n) huysgesynde/
dat de selve wy(n) daer voer sal de selve(n) wy(n)ne den voirs(creven) godshuyse gheve(n) xx/
rijnsche gulden It(em) ghevielt alsoe dat de voirs(creven) wy(n)ne by(n)ne(n) sine(n) voirs(creven) t(er)mine/
enige schade hadde op lede van tempeesten of gemeyne(n) orloghe daer af soude/
hem m(ijn) vrouwe rastoer doen gelijc ande(re) he(re)n hoe(re)n wy(n)ne(n) bove(n) en(de) benede(n)/
doen selen Hier af sijn borghen des voirs(creven) wy(n)ne(n) (et)c(etera) henric gheerts van/
tieldonc jan vande(n) putte willem de witte [en(de) jan en(de) gheert van tieldonc] gebruede ja(n)nez vande(n) panhuyse/
des voirs(creven) wy(n)ne(n) swag(er) Et p(ri)m[(us)] borch(oven) lynde(n) janua(r)ii xvi
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2017-03-14 by Xavier Delacourt