SAL7709, Act: V°383.2-R°384.1 (139 of 186)
Search Act
previous | next
Act V°383.2-R°384.1  
Act
Date: 1419-01-24

Transcription

2020-08-22 by xavier delacourt
Cond sij allen lieden dat h(er) woute(r) van hug(ar)den canoinc regul(ie)r ende/
pytanch(ie)r scloest(er)s van p(er)ke es comen in jegewordicheide(n) der scepen(en) van loven(e) en(de)/
heeft gegeve(n) en(de) bekendt dat hi gegheve(n) heeft inde(n) name vand(er) voirs(creven) pytantien/
gielbarde de tilhou van erkene(n) alle de lande beemde en(de) eeussele der selv(er) pytancien/
gelege(n) te erkene(n) en(de) daer omtrent met allen den gedeelte en(de) rechte dat de voirs(creven) pytantie/
heeft inde grote thiende van erkene(n) gelijc als de pytantie vande(n) voirs(creven) cloeste(r) de voirscr(even)/
lande beemde en eeussele en(de) tghedeelte vand(er) thiende(n) voirs(creven) aldaer houdende es Te houde(n)/
te hebben en(de) te wy(n)nen van sente jansmisse naest comende ene(n) t(er)mijn van neghen/
jae(re)n lang deen nae dand(er) daer nae staphans volgende Elx jaers dae(re)n by(n)ne(n) o(m)me/
negenthien mudde rogs goet en(de) payabel der maten van loven(e) alsulx als daer/
omtrent gemeynlic wassen sal met wanne en(de) met vede(re)n wel bereidt te sente/
andries misse apostels te betalen en(de) bynne(n) den voirs(creven) cloeste(r) te leve(re)n alle jae(re)/
den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telken t(er)mine als vervolghde schout alsoe dat de voirs(creven)/
wy(n)ne bynne(n) den voirs(creven) neghen jae(re)n betalen sal neghen pachte met alsulken/
vorwerden soe wanneer hi den voirs(creven) pacht int voirs(creven) cloest(er) leve(re)n sal datmen/
hem dan doen sal syne(n) montcost met alsulk(er) vorw(er)den dat de voirs(creven) wy(n)ne/
de voirs(creven) lande by(n)nen den voirs(creven) t(er)mine wel en(de) loflec eens ov(er)mesten sal gelijc/
reengenoeten Item mach de voirs(creven) wy(n)ne bynne(n) den voirs(creven) t(er)mine de haghen/
afhouwen willegen en popele(re)n truncken te behoerleken tide Ende waert dat/
daer enigen boem verdroeghde dien sal de voirs(creven) wy(n)ne mogen afhouwe(n) ende/
voer elken twee poten vande(n) selve(n) arde wedersetten en(de) opvueden waert oec/
alsoe dat de voirscr(even) wy(n)ne aen de voirs(creven) goede en(de) thiende bynne(n) den voirs(creven) t(er)mine/
schade name of lede van tempeesten of van gemeyne(n) orloghe daer af sal hem de/
voirs(creven) pytantie rastoer doen gelijc ande(re) he(re)n hoe(re)n wy(n)nen boven ende beneden
//
doen selen behoudelec dien dat sij [hi] hen die schade condigen selen sal by(n)nen/
xiiii nachten nae dat sij geschiet sal sijn Voert es vorwerde dat de voirs(creven)/
wy(n)ne de voirscr(even) lande laten sal ten eynde vande(n) voirs(creven) t(er)mine alsoe hise vant/
in sinen incomen Dats te weten drie boend(er) in hezendelle en(de) noch een boend(er) in/
hezendelle gelegen neven dlant sjon .. sjonche(re)n van zeyne wel en(de) loflec/
bezaeit ende gewonne(n) met wynt(er)corne op drie vo(r)en Item vier boender en(de)/
onderhalf dachmael bezaeit wel en(de) loflec met zomercorne op twee voren/
Item de brake te weten drie dachmael lants en(de) noch een half boend(er) lants gelege(n)/
neven den bosch des he(re)n van lyntre en(de) noch een dachmael lants geleghen/
neve(n) den bosch voirs(creven) Item noch een dachmael lants geleghen neve(n) den selve(n)/
bosch It(em) noch een dachmael lants geleghen aldaer inden hornoc neven/
den voirscr(even) bosch It(em) noch een half boend(er) lants geleghen ter heyzen sal de/
voirs(creven) wy(n)ne laten ten eynde van sine(n) voirs(creven) t(er)mine tweew(er)ven om(me)gedaen/
Voert es vorwerde dat de voirs(creven) wy(n)ne ten lesten jae(re) vande(n) voirs(creven) t(er)mine/
hebben sal de helcht van alle den vrocht staende en(de) sijnde ten eynde vande(n)/
voirs(creven) t(er)mine op de voirs(creven) lande sond(er) enigen pacht daer af te gheven/
of te betalen mar hi en sal gheen recht hebben noch behouden inde/
beemde noch inde voirs(creven) thiende bute(n) hoe(re)n [sinen] voirs(creven) t(er)mine Hier af sijn borghen/
des voirs(creven) gielbarts als p(ri)ncipael sculde(re)n ongesund(er)t en(de) ongesch(eiden) en(de) elc vor/
al jan de goede van g(ra)ven frankart sone jaq(ue)mins van libersart welke/
borghen de voirs(creven) gielbart hier af geloeft heeft co(m)merloes te houde(n)/
en(de) scadeloes tontheffe(n) lomb(ar)t ponte ja(nuarii) xxiii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2017-03-14 by Xavier Delacourt