SAL7709, Act: V°423.2-R°424.1 (157 of 186)
Search Act
previous | next
Act V°423.2-R°424.1  
Act
Date: 1419-04-01

Transcription

2020-09-06 by xavier delacourt
Cond sij allen lieden dat een deylinge gheschiet ende ghemaect es tusschen katlinen/
die wilen wijf was arnts royters aen [in] deen side ende claese van oerbeke wijngarde(r)r/
aen [in] dander side alse van eenre woeninghen metter schue(re)n stallinghen messien en(de) met/
ene(n) stalle ov(er) de selve messie ten hove wert gheleghen ende allen hae(re)n toebehoerten en(de)/
met enen wynnenden hove acht(er) de selve woeninghe gheleghen inde p(er)ricstrate tussche(n)/
de goede der joffrouwen beys aen deen side ende een cleynstreetken gaende vand(er) p(er)ricstrate/
in hekelsbogart aen dand(er) side streckende de selve wynnende hof lanxt acht(er)wert/
tot aenden hekelsbogart voirs(creven) inde welke goede de voirs(creven) katline hadde de tweedeel/
ende de voirs(creven) claes van oerbeke terdeel alsoe hij dat vorcreghe(n) heeft [hadde] tseghen/
lijsbetten vanden morte(re) docht(er) henrics wilen vanden morte(re) brued(er) d(er) voirs(creven) katline(n)/
Ende als de voirs(creven) goede in drien ghedeelten ghedeylt wae(re)n Soe es bleve(n) en(de)/
ghevallen den voirs(creven) claese van oerbeke voir sijn derdeel vande(n) voirscr(even) goede(n) in/
sijn deylinghe een came(r) ende ene(n) coestal met ene(n) deele vand(er) voirs(creven) schue(re)n ghe/
leghen tusschen een and(er) ghedeelte vand(er) voirscr(even) [selver] schue(re)n ende dwoenhuys dair/
de voirs(creven) katline nu in woent ghelijc dese came(r) coestal ende ghedeelte vand(er) schue(re)n/
vanden ande(re)n ghedeelte vander selver schue(re)n op deen side ende vande(n) voirs(creven) woenhuy/
se op dand(er) side met eenre ghevelwant te beiden siden ghesceyden ende ond(er)slagen/
es welke wande [alle] beide partien voirs(creven) op haerd(er) beider cost voirdane houde(n) selen
//
daer toe sal noch hebben de voirs(creven) claeus een cleyn plaetsken vand(er) voirs(creven) messien/
ende een ghedeelte vanden stalle ov(er) de selve messie gheleghen ghelijc dat dat/
met eenre ghevelwant vanden ande(re)n ghedeelte vanden selve(n) stalle afghesceyde(n)/
es ende dmidstel dmiddelste ghedeelte vanden voirs(creven) wynnenden hove streckende/
vand(er) ghevelwant aen de voirs(creven) schue(re) ende vand(er) ghevelwant vande(n) voirs(creven) stalle/
ov(er) de messie die beid(er) partien ghemeyn es tot in hekelsbogart voirs(creven) ghelijc en(de)/
alsoe dit voirs(creven) ghedeelte vanden ande(re)n twenghedeelte(n) van acht(er) tot voe(r) bepaelt/
ende beteekent es op terdeel van alden co(m)me(re)n ende tsijsie uten voirs(creven) ghelen gheheele(n)/
goeden gaende te behoerliken t(er)mine te betalen borch(oven) lynden ap(ri)lis p(ri)ma/
Soe es [Ende sijn] bleve(n) ende ghevallen der voirs(creven) katline(n) in hoe(r) deylinghe dand(er) tweeghedeelte/
vande(n) voirs(creven) goeden dair af dat deen ghedeelte ghelege(n) es neve(n) streetken voirs(creven) ende/
dand(er) ghedeelte es ghelege(n) neve(n) de goede d(er) joffrouwe(n) beys voirg(enoemt) beide streckende/
acht(er)wert metten wynnende(n) lande tot aenden voirs(creven) hekelsbogart en(de) mette(n) ghedeelte/
vanden stalle ghelegen ov(er) de messie ten hovewert ghelijc dat dese tweghedeelte(n)/
voirs(creven) vande(n) ande(re)n derdeel des voirs(creven) claeus inder manie(re)n voirscr(even) bepaelt ende/
beteekent sijn op [de tweedeel van] alden co(m)m(er) ende tsijse ute(n) voirs(creven) gheheele(n) goede(n) te gaende ends/
ten behoerliken t(er)mine te betalene Welke deylinghe aldus ghedaen [en(de) geschiet] ind(er) manie(re)n/
voirs(creven) beide de voirscr(even) partie(n) gheloeft hebben malcande(re)n vaste en(de) ghestadich te/
houden elc op des anders ghedeelte behoerlijc v(er)tiende ende hebben gheloeft/
beyde de voirs(creven) [beyde de selve] partien macl malcande(re)n altoes dair af ghenoch ghenoech te/
doene alsoe dat elken van hen vaste ende seker sijn moghe(n) borch(oven) lynde(n) ap(ri)lis p(ri)ma
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2017-03-14 by Xavier Delacourt