SAL7711, Act: R°120.1-R°121.1 (33 of 138)
Search Act
previous | next
Act R°120.1-R°121.1  
Act
Date: 1407-06-03

Transcription

2020-09-20 by Marijke Gevaert
Cont sij allen lieden dat want jan van wilre ov(er)mids vo(n)nisse van scepen(en) brieve(n)/
van loeve(n) hem bekent ende beleydt es mette(n) meye(r) ende scepen(en) van loeve(n) van/
he(re)n gorde van motenake ridde(r) ende vrouwe marie(n) van kersbeke sijn witteg(en)/
gesellen come(n) ende beleydt es tot mette(n) meye(r) ende scepen(en) van loeve(n) tot den/
goeden der vors(creven) he(re)n gords ende vrouwe marie(n) sijnre gesellinne(n) tot ev(er)sb(er)ghe belege(n)/
Soe es de vors(creven) jan van wilre daer o(m)me come(n) in jegenwordicheit d(er) scepen(en) van/
loeve(n) ende heeft gegeve(n) ende bekent dat hi gegeve(n) heeft vrancke drapenier/
thof des vors(creven) he(re)n gords en(de) vrouwe marie(n) belege(n) tev(er)sb(er)ghen in huysen hoven(en)/
wynnenden lande beemden eeuselen driessche dertscoef ende viertscoef inde p(ro)chie/
van ev(er)sberghe belege(n) gelijc ende alsoe v(er)re jan van boxstele die goede aldaer gehoude(n)/
heeft Te houden(en) te hebben(en) ende te wy(n)nen van half mey naest voerleden tot ene(n)/
t(er)mine va(n) seve(n) ja(r)en lanc deen nae dand(er) (et)c(etera) dats te weten(e) de wynnende lande/
metten dertscoef ende viertscoef elx jae(r)s hie(re)n binne(n) op xlviii mudde rogs ende/
een mudde taruwen goet en(de) payabel met wa(n)ne ende met vede(re)n wel bereit der mate(n)/
van loeven(en) te sente andries misse apostels te betalen ende te loeve(n) te leve(re)n alle/
ja(r)e den vors(creven) t(er)mine dueren(de) ende telken t(er)mine als v(er)volghde schout Ende es vor/
warde ende ondersproken dat de vors(creven) wynne alle ja(r)e hie(re)n binne(n) den vors(creven) ja(n)ne/
van wilre voe(r) elf sist(er) rogs [elf sist(er) taruwe(n) leve(re)n sal te bruessele] vanden vors(creven) pachte in alf afslaghe vande(n) vors(creven) pachte/
leve(re)n sal te bruessel daer men hem wisen sal elf sist(er) taruwe(n) Voert sal de vors(creven)/
wynne de beemde ende eeuselen aldaer jaerlex [hie(re)n] binne(n) hebben op twelf oude ant/
werpsche scilde van goude goet ende gheve ocht de werde daer af in goede(n)/
ande(re)n paymente te sente m(er)tens misse te betalen alle ja(r)e den vors(creven) t(er)mine/
dueren(de) ende telken t(er)mine als v(er)volghde schout Item sal de vors(creven) wynne den/
vors(creven) janne van wilre [alle ja(r)e de(n) vors(creven)] een suf gheve(n) drie mudde evene(n) goet ende payabel/
der maten van loeve(n) te sente andries misse apostels te betale(n) ende te loeve(n)/
leve(re)n alle ja(r)e den vors(creven) t(er)mine (et)c(etera) als v(er)volghde scout Oec sal de vors(creven)/
wynne den vors(creven) ja(n)ne alle dmest alsoe v(er)re als hi [die selve jan] dat copen sal ocht doen/
copen binne(n) der p(ro)chie(n) van ev(er)sberghe en(de) niet vorde(r) inde(n) wijngaert/
aldaer vuere(n) Voert sal de vors(creven) wynne den vors(creven) ja(n)ne alle ja(r)e den/
vors(creven) t(er)mine duerende gheve(n) l mandele(n) walme(re)n goet en(de) custbae(r)/
om die huysinghe daer mede te decken Ende soe wa(n)neer men die/
aldaer verdecken doet soe sal de vors(creven) wynne den decke(r) de cost gheve(n)/
en(de) jan de dachue(re) Ende dies gelijx soe wa(n)neer me(n) aldaer aen die oude/
wande doet plecken daer af sal oec de vors(creven) wynne den werclieden/
de cost gheve(n) en(de) jan de dachue(re) Item sal de vors(creven) wynne den vors(creven)
//
ja(n)ne jaerlex den t(er)mine vors(creven) dueren(de) gheve(n) en(de) leve(re)n ii [m] [wijngart] staken en(de)/
die op den wijngart tev(er)sb(er)ghe te gade(r) mette(n) ande(re)n staken die me(n) daer/
en bove(n) daer op behoeve(n) sal jaerlex leve(re)n Ende daer voe(r) sal de selve/
wynne jaerlex binne(n) hebben sond(er) yet d(aer) af te gheve(n) een eeuselken/
gehete(n) de wyden Oec sal de vors(creven) wynne alle ja(r)e den vors(creven) t(er)mine dueren(de)/
de(n) vors(creven) ja(n)ne gheve(n) en(de) leve(re)n ten tide als me(n) den wyn sy snyde(n) sal/
een verken inde werde van twee mottoene(n) ende daer voe(r) sal hem/
de selve jan jaerlex als vrouwe marie van kersbeke vrouwe va(n) g[ra]zen/
cled(er) gheeft wed(er) gheve(n) ene(n) rocke Ende soe wae(r) de vors(creven) vrouwe/
marie gheen cled(er) en ghave dat de selve jan dan gestaen soude/
jege(n) den vors(creven) wynne voe(r) den vors(creven) rocke met twee mottoene(n) Oec/
sal de vors(creven) wynne op de vors(creven) goede jaerlex sette(n) l pote(n) en(de) soe/
wae(r) op de vors(creven) goede enige(n) boeme verdroeghde die sal de vors(creven)/
wynne hebben en(de) daer voe(r) sal hi wed(er) sette(n) iii poten vande(n) selve(n)/
arde noch es vorw(er)de dat de vors(creven) wynne op de vors(creven) goede sijn/
bringe sal moege(n) neme(n) t(er) minst(er) scaden dats te wete(n) aen heggen/
aen hagen aen bry(m)me en(de) aen alrehande boeme(n) aldaer sond(er) opt bosch/
op de warande ende [aen] opgaende haut Oec sal de vors(creven) wynne den vors(creven)/
ja(n)ne alle ja(r)e hie(r)en binne(n) gheve(n) een voed(er) hoys goet ende custbaer/
dat wassen sal op den beemt liggende ald(aer) naest den vors(creven) hove en(de)/
dat leve(re)n int selve hof in ders vors(creven) jans behout Oec sal de vors(creven)/
wynne den vors(creven) ja(n)ne alle ja(r)e den vors(creven) t(er)mine dueren(de) twee lande/
met sine(n) waghen ende p(er)de diene(n)le libbeke bi denremonde ocht te/
thiene(n) daert den selve(n) ja(n)ne genuegen sal Item sal de vors(creven) wynne/
hebben en(de) behoude(n) sinne(n) vors(creven) t(er)mine duerende alle ja(r)e alle die mest/
daghe en(de) crydaghe toebehoe(re)nde den vors(creven) hove Ende de vors(creven) wynne/
sal den vors(creven) ja(n)ne alle ja(r)e hie(re)n binne(n) wynte(re)n en(de) zome(re)n i verken/
en(de) i rint dat hem gelijc den sine(n) dat hem de selve jan leve(re)n sal/
Ende daer voe(r) sal de vors(creven) wynne sijn scape moegen laten gaene op den bosch/
aldaer te wint(er) tide tot uutganc merte toe Ende dies sal weder de vors(creven) wynne/
de grechte(n) vande(n) selve(n) bossche den vors(creven) t(er)mine dueren(de) wael ende loflec/
opgrichten ende houde(n) Oec sal de vors(creven) wynne alle de goede wael en(de)/
loflec bethuynt ende begrave(n) houden ende die late(n) ten eynde vande(n) vors(creven)/
t(er)mine gelijc hise vant in sine(n) income(n) [Ende vors(creven) wynne sal alle ja(r)e den vors(creven) t(er)mine dueren(de) i(½) boende(r) me lant/
vand(en) brake(n) moege(n) hoervrochte(n) ende de vrocht d(aer) af tot sine(n) p(ro)fite behoude(n)] Ende allet stroe ende hoye dat
//
dat opt vors(creven) goet wassen sal dat sal de vors(creven) wynne int vors(creven) hof brenge(n)/
ende dat met sine(n) beesten ette(n) ende mest daer af maken ende dat wed(er) /
opt vors(creven) lant vuere(n) slants meest p(ro)fite uutgesceyden dat de vors(creven)/
wynne mette(n) garse dat wassen sal op ses dachmale beemts belege(n)/
bi wy(n)nigheem dyerste drie ja(r)e lanc sine(n) wille doen sal moegen/
Ende alle doest dat op de vors(creven) goede [jaerl(ex)] wassen sal selen de vors(creven) jan ende/
de wynne half ende half deylen ende hebben ende daer af den lese(r)/
daer af sal de wy(n)ne den cost gheve(n) ende de dachue(re)n selen sij half/
ende half [gelijc] gelden en(de) betalen Oec is gevorw(er)t tusschen den vors(creven) ja(n)ne/
ende den wynne soe wae(r) de selve wynne binne(n) sinen vors(creven) t(er)mine op/
de vors(creven) goede enighe scade hadde of leet van gemeyne(n) orloghe of/
van tempeeste dat hem de vors(creven) jan daer af rastoe(r) ende richtinge/
doen sal gelijc and(er) he(re)n hoe(re)n pachte(re)n bove(n) ende benede(n) gemeynlec/
d aldaer doen selen Ende de vors(creven) wynne sal den wijnt(er) art jaerlex/
wynne(n) op drie [iiii] tydeghe voe(re)n ende dien alsoe late(n) gewo(n)ne(n) ende besayt/
dats te wete(n) ii boend(er) daer af met taruwe(n) ende dand(er) met rogge/
En(de) den zom(er) art wynne(n) de en(de) late(n) dats [te] wete(n) v boend(er) d(air)af met/
gersten op iii voe(re)n ende dand(er) met evene(n) op twee voe(re)n Ende de/
brake eens om gedaen Ende alle dese vorwarden geloefte(n) ende condicie(n)/
bove(n) bescreve(n) hebben geloeft de vors(creven) jan en(de) de wynne deen den ande(re)n/
vast tallen tide(n) als die vallen en(de) v(er)scyne(n) selen vast ende gestede/
te houde(n) ende te voldoen als v(er)volghde scout Ende des sijn borghen/
des vors(creven) vrancs drapeniers als p(ri)ncipale sculde(re)n ongesundert/
ende ongesceden en(de) elc voer al pet(er) roelofs wonechtich te winczele/
jan de scoesitte(re) van meerbeke bi ev(er)sb(er)ghe ende jan van boxstele van/
veltheem welc borghen vors(creven) de voerg(enoemde) jan vranc hier af heeft/
geloeft scadeloes te houden(e) ende tontheffen(e) (et)c(etera) rike grute(re) iiii junii
ContributorsLieve Van Hoestenberghe , Jos Jonckheer
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2017-03-22 by Xavier Delacourt