SAL7711, Act: R°30.2 (10 of 138)
Search Act
previous | next
Act R°30.2  
Act
Date: 1406-10-02

Transcription

2020-05-14 by Marijke Gevaert
It(em) d(omin)us walt(er)us d(i)c(t)us eveloeghe p(res)b(ite)r (et) do(micel)[la] m(ar)g(areta) rel(i)c(t)a walt(er)i q(uon)da(m) eveloeghe/
hebbe(n) gegeve(n) ende bekent dat sij gegeve(n) hebbe(n) ja(n)ne vand(er) brugge(n) van/
rotselair de ca(m)me mette(n) huysen en(de) hove(n) vate(n) ketele(n) en(de) met alle(n)/
den instrume(n)ten tot den brouwe ambacht hoe(re)nde Te houde(n) en(de) te hebbe(n)/
van kerssavonde naest comende tot ene(n) t(er)mine van ii ja(r)en lanc deen (et)c(etera)/
[sente jans misse naest lede(n) tot kerssavonde toe dat wesen sal int jair ons he(re)n m iiii[c] en(de) viii alle ja(r)e op den last en(de) co(m)mer daer voe(r) uutgaende Ende voertaen] elk(er) weke(n) hier en binne(n) op xv gelte(n) biers alsulcs als me(n) in de vors(creven) ca(m)me/
brouwe(n) sal en(de) soe wae(r) me(n) daer in niet en brouwede dat die vors(creven) jan d/
tvors(creven) bier leve(re)n sal uut d(er) naeste(re)r ca(m)men int vors(creven) dorpe staende alle/
sat(er)daghe te betaelne alle wek(n) de(n) vors(creven) t(er)mine duerende en(de) elke(n) t(er)mine/
als v(er)volghde schout Met voege(n) dat de vors(creven) jan de [ketele en(de)] vate in de vors(creven) ca(m)me/
staende sine(n) t(er)mine duerende houde(n) sal w(a)t(er)vaste en(de) die alsoe late(n) ten eynde/
van sine(n) vors(creven) [de(n) selve(n)] t(er)mine En(de) soe wae(r) men d(aer) aen die huysinge [hie(re)n binne(n)] decte ocht plecte/
daer af sele(n) die vors(creven) jan den wercliede(n) den cost gheven uut h(er) wout(er) en(de) joffrouwe/
magriete die dachue(re)n betale(n) en(de) jan dachue(re) uutgescede(n) van nuwe(n)werck d(aer)/
af sal jan ongehoude(n) sijn Oic sal de vors(creven) jan den vors(creven) he(re)n woute(re)n en(de)/
joffrouwe(n) magriete(n) gheve(n) ende betale(n) [ten eynde vande(n) vors(creven) t(er)mine] als v(er)volghde schout xl gulde(n)/
rijnsche als van xx mudde gerste(n) en(de) x mudde taruwe(n) die de vors(creven)/
h(er) wout(er) en(de) joffrouwe magriete de(n) vors(creven) ja(n)ne geleent hebben (et)c(etera) rike/
naen v[a] oct(obris)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-03-22 by Xavier Delacourt