SAL7711, Act: R°306.1-V°306.1 (95 of 138)
Search Act
previous | next
Act R°306.1-V°306.1  
Act
Date: 1409-10-17

Transcription

2021-02-03 by Marijke Gevaert
Cont si allen lieden die dese l(ett)ren selen sien en(de) hoe(re)n lesen dat wencelijn de h(er)toghe es come(n)/
[(et)c(etera)] heeft gegeve(n) ende bekent dat hi gegeve(n) heeft ja(n)ne van boleer natuerlec sone willems/
wilen van boleer de goede van rixvonde(re)n des selfs wencelijns binne(n) loeve(n) ende daer buyte(n)/
gelege(n) met allen hoe(re)n toebehoerte(n) uutgesceiden den wijngart de wate(re) den stal tdofhuys/
dwijnhuys en(de) de porte Te houden te hebbene en(de) te wynne(n) van half m(er)te naest comende/
tot ene(n) t(er)mine van neghen [sess] jae(re)n lanc deen nae dand(er) staphans sonder middel volghende/
dats te wete(n) dat de vors(creven) jan van boleer hebben sal de [wynne(n)de] lande die tot den vors(creven) goeden hoe(re)n/
houdende vijfthien boender ocht daer omtrent elc boend(er) o(m)me [om drieendertich] [daer af] twee mudde rox tsjaers goet/
en(de) payabel der maten van loeven(e) alle ja(r)e te [te] sente andries dage apostels te betalen en(de) te love(n)/
te leve(re)n daert den vors(creven) wencelijn genueghen sal [elx jaers den vors(creven) t(er)mijn dueren(de) en(de) telke(n) t(er)mine] Item sal de vors(creven) jan hebben elf dachmale/
beemts ende de weyde alsoe si belege(n) es in thof te same(n) o(m)me vijfthien hollansche gulden(en)/
van goude goit ende gheve alle ja(r)e hie(re)n binne(n) te sente m(er)tens misse inden wynt(er) te/
betalen Item wencelijn vors(creven) sal alle die huysinge houden van tymeringe(n) van plecke(n)/
en(de) van deckene maer willem sal die wercliede wueden
[It(em) als men aen de vorscr(even) huysinge dect plect of ty(m)mert daer af sal de vorscr(even) wynne jan den wercliede(n) den montcost gheve(n)] En(de) oec sal de selve jan alle/
ja(r)e hie(re)n binne(n) gheve(n) vijfentwintich mandelen walme(re)n om die huysinge mede te houdene/
Ende [de] vors(creven) jan sal den vors(creven) wenceline alle ja(r)e halen drie dusent wijngart staken/
daer wencelijn wilt oec sal de voerg(enoemde) [also vele wijngartstake(n) als wijncelijn tot sijn(r)e wijngart behoeft en(de) daer wencelijn wilt Oec sal de vorg(enoemde)] jan den vors(creven) wenceline alle ja(r)e den vors(creven) t(er)mine/
duerende drie daghe mesten op sinen cost uutgenome(n) den waghema(n) te vueden Ite(m)/
jan sal [hi den vorscr(even)] wenceline alle ja(r)e sijn balghe(re)n van sinen wine in een p(er)sse te loven leve(re)n/
en(de) diere gelijc sijn wine en(de) sijn en(de) wijngart hout brenge(n) te wat(er)huyse daert den/
vors(creven) wencelijn genueghen sal binne(n) lovene ende hi sal wenceline alle ja(r)e een vaert/
wine te bruessel vuere(n) [twee vate te bruessel varen] met sinen waghene [en(de) p(er)den] en(de) soe wa(r)e in deen ja(r)e gebreck wa(r)e/
soe soude hi ten ande(re)n ja(r)e twee vierde daer voe(r) vuere(n) Item sal de vors(creven) jan de vors(creven)/
lande binne(n) sinen t(er)mine tweewerf mesten wel en(de) custbaerlic en(de) alsoe dick als hi/
enich lant hoervrocht soe sal hijt mesten en(de) tsinen lesten ja(r)e soe sal hi derhalf/
boender lants dats vast te doene sal hebben Item de vors(creven) jan sal ten lesten ja(r)e besaeyt/
laten vijf boend(er) ende een dachmale lants met weysinge op sine vierde tideghe vore/
ende die storte sal hi laten op een vore ende de brake geheel en(de) in dleste ja(r)e sal hi/
vol besaeyt laten hebben te sente danijs misse ten lanxsten Item doeft dat inden boeg(ar)t/
[wasse(n)] sal dat selen de vors(creven) wencelijn ende w jan gelijc deylen ende hebben half en(de) half/
ende si selen onder hen beiden die dachue(re)n vanden oefte te lesene gelijc gelden maer/
jan sal den lesers hoe(re)n cost geve(n) ende jan sal wenceline sijn deel vanden oefte vuere(n)/
tot wat huyse hi begeert binne(n) lovene Item sal de vors(creven) jan jaerlex gelden den/
chijs uut den goeden gaende die de vors(creven) wencelijn aldaer v(er)crege(n) heeft binne(n) den/
hove gelege(n) Ite(m) sal de vors(creven) wencelijn alle ja(r)e den vors(creven) t(er)mine duerende den
//
den vors(creven) ja(n)ne geve(n) seve(n) ellen fusteyns of drie ellen willens lakens ene(n) rock af/
te maken Item soe en sal jan vors(creven) geen core(n) opt velt moege(n) vercopen maer/
alte male int vors(creven) hof brenge(n) en(de) tstroe uut den hove niet moegen vuere(n) gheve(n)/
noch v(er)copen Item ten lesten ja(r)e soe sal jan vors(creven) alle dmest en(de) dstroe int hof/
moeten laten behoudelic dien dat sijn beesten daer af gevoed(er)t selen sijn sine(n) t(er)mine/
duerende Item jan sal thof houden van grechtene en(de) van lukene alsoe men sculdich/
es te doene en(de) ten lesten ja(r)e wel bevreedt laten ende den loeke die daer ov(er)/
blijft dien sal wencelijn hebben sinen wille daer mede te doen alle argelist/
uutgesceiden Item sal de vors(creven) wynne drie dage elx jaers den vors(creven) t(er)mine dueren(de)/
mest op den vors(creven) wijngaert vueren maer wencelijn sal den mont cost betale(n)/
En(de) o(m)me di alle dese poenten bide(n) vors(creven) ja(n)ne onv(er)brekelic gehouden te werden soe/
heeft hi hem daer voe(r) geset alle sijn have die hi int vors(creven) hof heeft en(de) daer in/
brenge(n) sal daer voe(r) pant sijnde ende blivende Her af sijn borghe(n) des vors(creven)/
jans als p(ri)ncipale sculde(re)n ongesundert en(de) ongescede(n) en(de) elc voir al roelof va(n)/
redinge(n) natuerl(ic) sone arnts wile(n) van redinge(n) en(de) henr(ick) de ridde(re) weve(r)/
wonechtich in de dorpstrate p[(ost)] ... borch(oven) jo(hannes) borch(oven) xx ja(nuarii)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-03-28 by Xavier Delacourt