SAL7711, Act: R°57.1-V°57.1 (16 of 138)
Search Act
previous | next
Act R°57.1-V°57.1  
Act
Date: 1406-12-30

Transcription

2020-05-31 by Marijke Gevaert
It(em) cont sij allen liede(n) dat jan van raetshove(n) sone jan wilen van/
ratshove(n) in jegewordicheit d(er) scepen(en) van loeve(n) gestaen (et)c(etera) heeft gegeve(n) ende/
bekent dat (et)c(etera) h(er)ma(n)ne h(er)mans van kerkeem sijn hof van [te] maerbeke mette(n)/
huysen hove(n) wynnende lande beemde eeuselen met allen hoe(re)n toebehoerte(n) beleghe(n)/
te maerbeke in de p(ro)chie van bierbeke Te houde(n) te hebbene en(de) te wynnene van/
half merte naest comende tot ene(n) t(er)mijn van vijf ja(r)en lang deen nae dand(er) stapha(n)s/
volghende dats te wyn wete(n) de wynnende lande de twee yerste ja(r)e vande(n) vors(creven) t(er)mine/
op de helicht vande(n) core(n) ende vruchte op de lande vors(creven) binne(n) den vors(creven) twee ja(r)en [lanc] wassende/
en(de) en(de) de leste iii ja(r)e vande(n) selve(n) t(er)mine [alle ja(r)e daer en binne(n)] xlii mudde en(de) een sist(er) rogs bierbeex/
sche pacht goit en(de) payabel d(er) mate(n) van loeve(n) met wa(n)ne ende met vede(re)n wel bereyt/
En(de) alle ja(r)e de vijf ja(r)e lanc duerende op een sist(er) erwite(n) ende een sist(er) raepsaets/
d(er) mate(n) van lovene(n) vors(creven) te sente andries apostels te betale(n) ende te love(n) te leve(re)n/
[alle ja(r)e] de vors(creven) leste drie ja(r)e lanc duerende ende telke(n) t(er)mijn als v(er)volghde schout Ende als toexst/
als da
Ende als vande(n) yerste(n) ii ja(r)en als [als] die [de vors(creven)] wynne de vors(creven) wynne de le [goede] t(er) helicht heeft/
als dat core(n) inde(n) banc es soe sal de vors(creven) wynne des vors(creven) jans helicht eer hij tsijn in de/
scuere aldaer vuere(n) eer hij tsijn ruere(n) sal moghe(n) ende de wynne vors(creven) sal des vors(creven)/
jans helicht die vors(creven) yerste twee ja(r)e lanc op sijn cost [dan den des vors(creven) wynne(n)] doen dersschen en(de) daer voe(r) toe/
dersscher sette(n) ende huere(n)
[en(de) jan sal den dersscher de dachu(re) gheve(n) en(de) de wynne de cost] en(de) d(aer) voe(r) sal de selve wynne den afvalle beyde caf stroe en(de)/
criensen behaude(n) ende als des selfs jans helicht gedersschen sal sijn soe saelt hem de/
vors(creven) wynne te loeve(n) leve(re)n Voert sal de vors(creven) wynne de weyde aldaer alle ja(r)e hie(re)n/
binne(n) hebben op om xviii hollansche gulde(n) van goude (et)c(etera) deen helicht te sente m(er)tens/
misse ende dand(er) helicht te half meye [betale(n)] alle ja(r)e den vors(creven) t(er)mine duerende en(de) elke(n) t(er)mijn/
(et)c(etera) Ende doeft dat daer jaerlex hie(re)n binne(n) wassen sal dat selen de vors(creven) jan en(de) de/
wynne half en(de) half deylen ende hebben mer die vors(creven) wynne saelt jaerlex altemale/
alleen doen lese(n) en(de) t(er) erde(n) leve(re)n en(de) den vors(creven) janne sijn helcht te loeve(n) brenge(n) en(de)/
leve(re)n Ite(m) sal de vors(creven) wynne dlant d(aer) me(n) rogge op saeye(n) sal jaerlex wynne(n)/
op vier tydeghe voe(re)n d(er) deve(n) lant [den even ardt] op twee voe(re)n en(de) den gherste ardt op drie [tydeghe] voe(re)n/
Ende de vors(creven) wynne sal jaerlex op des vors(creven) jans goede sette(n) xxxvi pote(n)/
ten meeste(n) p(ro)fite en(de) soe wae(r) d(aer) enighe wylighe verdroeghde die sal de vors(creven)/
wynne hebben ende d(aer) voe(r) sal hij twee pote(n) wed(er) setten Oic sal de vors(creven) wynne/
int vors(creven) hof jaerlex hie(re)n binne(n) leve(re)n xlii mandele(n) walme(re)n [goit en(de) custbair] om die huysinge/
daer mede te decke(n) en(de) soe wa(n)neer me(n) die ald(aer) v(er)decke(n) doet soe sal die wynne/
den decke(r) de cost gheve(n) ende jan de dachue(re) Ende de vors(creven) huyse wynne/
sal de huysinghe aldaer houde(n) vand(en) nederste rykelen nederw(er)t op sine(n) cost/
Oic sal de vors(creven) wynne den vors(creven) ja(n)ne [jaerlex] een coe die hem [jan] leve(re)n sal wynte(re)n/
en(de) zom(er)en en(de) oec twee [drie] verken herde(n) die hem ja(n) [oec] leve(re)n sal gelijc den sine(n)/
Voert sal de vors(creven) wynne den vors(creven) janne een jaerlex hie(re)n binne(n) saye(n) een/
halst(er) raepsaets [lijnsaets] en(de) d(aer) toe sal jan den saet leve(re)n en(de) [en(de) tvlas d(er) af alleen behaude(n) hebbe] Ite(m) sal de vors(creven) ja(n)/
wynne de(n) vors(creven) ja(n)ne jaerlex een dachmale lants belege(n) op tcleynveldeke(n) belege(n)/
[binne(n)] wynne(n) wel en(de) loflec m(er) jan sal d(aer) toe de(n) saet jaerlex leve(re)n
//
Voert sal de vors(creven) wynne den vors(creven) ja(n)ne jaerlex hie(re)n binne(n) gheve(n) [gheve(n)]/
van drie boende(re)n lants die me(n) heet d(en) p(re)deke(re)n lant dats te wete(n) van/
elke(n) boend(er) xxvi molevate rogs oec goet en(de) payabel d(er) mate(n) (et)c(etera) telo te/
sente andries misse apostels te betale(n) en(de) te loeve(n) te leve(re)n (et)c(etera) alle ja(r)e als (et)c(etera)/
v(er)volghde (et)c(etera) Oec sal de vors(creven) wynne de(n) vors(creven) ja(n)ne jaerlex hie(re)n binne(n) thoye/
van ene(n) halve(n) boend(er) beemts gelege(n) in deyke(n)beemde te alst gewo(n)ne(n) is te/
love(n) leve(re)n en(de) brenge(n) Ite(m) en sal de vors(creven) wynne op tcore(n) ald(aer) binne(n) yerste(n)/
twee ja(r)en niet gheen scape moge(n) huede(n) En(de) alle s allet stroe dat vande(n)/
vors(creven) goede(n) come(n) sal daer af sal die vors(creven) wynne mest make(n) en(de) dat op tvors(creven)/
lant vuere(n) te(n) meeste(n) p(ro)fite en(de) alle dmest dat in de missie ald(aer) ten leste(n) ja(r)e/
wese(n) sal dat sal de vors(creven) wynne dan uut opt vors(creven) lant vuere(n) En(de) de wynne sal/
die lande late(n) gelijc hier nae volght dats te wete(n) tcleyn bloc mette(n) ard lande/
tot die(n) arde hoe(re)nde op besayt met rogge houdende o(m)trent viii(½) boend(er) besayt met/
rogge op vier voe(re)n en(de) de brake ende de storte eens o(m)gedae(n) [En(de) alle dese vorw(er)de(n) geloefte(n) (et)c(etera) als v(er)volghde (et)c(etera)] En(de) des sijn borge(n) (et)c(etera)/
jan hermans sijn brued(er) en(de) h(er)ma(n) conincs va(n) bout(er)seem quos inde(m)pnabit rogge b(er)them [eod(em)?]
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-03-22 by Xavier Delacourt