SAL7711, Act: V°101.3 (25 of 138)
Search Act
previous | next
Act V°101.3  
Act
Date: 1407-04-13

Transcription

2020-10-23 by Marijke Gevaert
It(em) want stoet tebat ende dedinghe gheweest heeft ende es tussce(n) symone van telve/
in deen side voe(r) hem ende voe(r) aleyte(n) sine(n) wive hi hier in geloeft heeft te v(er)vaen/
in deen side gorde van erenboudegheem ende janne van eyndove(r) in dand(er) side als/
van huweleke vorwarde van erve ene(n) mudde rogs erfelex pachte den vors(creven) symone/
gheloeft van sijnre sweg(er) ende oic van ande(r) have die bleve(n) sijn ... sijnre vors(creven) sweg(er) [des vors(creven) symone wijf in des(en)?/
tussce(n) brued(er) ende sust(er)] oic van have(n) die de vors(creven) gord ende jan eysschende sijn es ende/
inhoude des testaments dat sijn vors(creven) sweg(er) sine(n) wive(n) sijn swijfs [swege(r)] ... ..../
......hare(n) ut(er)ste wille
[den vors(creven) symone] ende oic van have(n) die de vors(creven) jan va(n) eyndene(n) eysschende/
es van sijn swijfs wege(n) van h deylinghen die hem die vors(creven) symone voe(r) houdende es/
Soe sijn die vors(creven) p(ar)tien come(n) voe(r) scepen(en) van lovene ende hebbe(n) hen v(er)bonde(n) hier/
af ende van alle(n) saken ende stucke(n) die sij malc ande(re)n eysschen ende tyen mochte(n)/
tot op de(n) dach van heden ende sijn des bleve(n) in segghe(re)n ende in vriendeleke iffenere(n)/
dats te wetene die vors(creven) symon in mychaele den swertte(n) ende pete(r) snepart ende/
die vors(creven) gord ende jan in janne van erenboudigheem en(de) in gielise van erenboudigh(eem)/
dieme(n) heet van rode in des(er) voege(n) dat die vors(creven) p(ar)tien hae(re)nsegge(n) eyssche ende soe/
wat sij te segge(n) hebbe(n) tot malc ande(re)n ov(er)gheve(n) sele(n) in ghescrifte deen den ande(re)n stap(hans)?/
dair op sij hae(r) v(er)antworde(n) doen ende make(n) sele(n) binne(n) viii daghen nu naest comende ende/
dat ov(er)gheve(n) in gescrifte [elk] sijne(n) segghers alsoe dat dat die vors(creven) iiii segghe(re)n hae(r)/
segge(n) d(aer) af sele(n) segge(n) binne(n) viii dage(n) d(aer) naest volgende Ende soe wair die vors(creven)/
iiii segghe(re)n hae(r) segghere niet van acorde ghesijn en conste(n) dat sij dan bi hen/
neme(n) sele(n) ende here(n) gerarde de(n) brune p(er)soen d(er) kerke(n) van he(re)nt en(de) janne vande(n) borch/
als ov(er)man ov(er)ma(n)ne ende soe wes die vors(creven) ii ov(er)ma(n)ne met de(n) vors(creven) iiii segghe(re)n eens/
ende van acorde worden dat sij dan dat segge(n) sele(n) tussce(n) dit ende meydach naest/
comen(de) Ende hebbe(n) die vors(creven) p(ar)tien geloeft soe wes die vors(creven) die vors(creven) iiii segge(re)n/
ocht die ov(er)ma(n)ne met hen eendrechtichl(ic) segge(n) sele(n) hier af vast ende ghestede te/
houdene en(de) voldoen op die sake v(er)loere(n) sond(er) argelist Ende soe wair enich segghe(r)/
van enig(er) p(ar)tien ghebrake soe mach die p(ar)tie ene(n) ander(en) in die stat wed(er) kyesen/
borch(oven) rogge eode(m)
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2017-03-22 by Xavier Delacourt