SAL7711, Act: V°180.1-R°181.1 (58 of 138)
Search Act
previous | next
Act V°180.1-R°181.1  
Act
Date: 1408-11-07

Transcription

2020-10-28 by Marijke Gevaert
It(em) jan van raetshove(n) in jegenwordicheyden der scepen(en) van lovene gestaen/
heeft gegeve(n) en(de) bekent (et)c(etera) matheuse gorijs van betekeem de [sijn] goede belege(n) t(er) phalisen/
in de p(ro)chie(n) van cortbeke ov(er)loe en(de) van bierbeke en(de) met drien dachmale(n) beemts/
in lovenenbeemde belege(n) te houden(e) te hebbene en(de) te wy(n)nene van half m(er)te naest/
comende tot ene(n) t(er)mine van vier ja(r)en lang deen nae dand(er) dair nae staphans/
volghende dats te wete(n) te wynnende lande op de helicht vande(n) core(n) en(de) vruchte/
dat dair op wassen sal En(de) toexste als dat core(n) inde(n) bant es soe sal de vors(creven) mat(heus)/
des vors(creven) jans helicht inde scuere aldair vuere(n) eer hi tsine ruere(n) ocht vuere(n) sal/
moege(n) Ende alse de vors(creven) jan sijn core(n) aldair wille doen derssche(n) soe sal de vors(creven)/
math(eus) den derssche(r) sine(n) cost gheve(n) en(de) dair voe(r) sal hi hebben die crientsen ende/
die selve matheus sal den vors(creven) ja(n)ne sijn core(n) alst gedersschen es tot love(n) leve(re)n/
Voert sal hebben de vors(creven) matheeus die beemde en(de) eeuselen en(de) metd(er) weyden [van] sal seve(n)/
dachmalen bosch elx jairs hie(re)n binne(n) om twelf gulden(en) pet(er)s elken pet(er) vors(creven) te/
betalen met seve(n)ne(n)dertich placken te sente m(er)tens misse inden wint(er) te betalen/
alle ja(r)e den vors(creven) t(er)mine duerende en(de) telken t(er)mine als v(er)volghde scout Oec sal ge(vorwart)?/
de vors(creven) matheeus alle ja(r)e hie(re)n binne(n) tsestich mandelen walme(re)n goit en(de) custbaer/
en(de) soe wa(n)neer die aldair op die huysinge verdecken sal [doet] soe sal de vors(creven) math(eus)/
den werclieden den cost gheve(n) en(de) jan de dachue(re) Item sal de vors(creven) matheeus/
met sine(n) waghen ende p(er)den elx jairs hie(re)n binne(n) halen alsulke walme als come(n)/
selen vand(er) helicht wy(n)ninge(n) [van vierdalf boende(re)n lants] des vors(creven) jans ter banck bi love(n) gelege(n) en(de) dair/
omtrent en(de) die brenge(n) int vors(creven) hof En(de) soe wa(n)neer men die walme aldair/
verdecken sal soe sal de vors(creven) matheeus den deck(er)s gheve(n) den cost en(de) jan de/
dachue(re) mer ten lesten jae(r) soe en sal de vors(creven) matheeus in de cost den deck(er)s/
te gheve(n) niet meer gehouden sijn dan vanden walme(re)n die come(n) vand(er) [helicht] wy(n)ninge(n)/
tot dertich mandelen toe En(de) wairt alsoe dat me(n) dade plecken ocht ty(m)mere(n)/
aen de vors(creven) huysinge uutgenome(n) nuwety(m)m(er)werck dair af sal matheus vors(creven)/
den wercliede(n) de cost gheve(n) en(de) jan de dachue(re) Oec sal de vors(creven) matheeus/
doest dat aldair wast ter erden leve(re)n en(de) dair af sal de vors(creven) jan deen helicht/
hebben en(de) die sal hem de vors(creven) matheeus te love(n) leve(re)n Item sal de vors(creven) matheeus/
alle ja(r)e hie(re)n binne(n) op de vors(creven) goede tweendertich pote(n) setten En(de) waert als(oe)/
dat dair enige(n) boeme verdroeghde die soude die vors(creven) matheeus hebben en(de) dat/
voe(r) twee pote(n) wed(er) setten Oec mach de vors(creven) matheeus die truncboeme aldair/
tru(n)cken ende die haghen houwen om die goede dair mede te bevreden Ite(m)/
sal de vors(creven) matheeus alle ja(r)e hie(re)n binne(n) halen met sine(n) waghen derdalf d...?/
staken soe wae(r) die vors(creven) jan die copen sal en(de) die vuere(n) op swanenbergh ind(en)/
selfs jans wijngardt en(de) oic sal de selve matheeus jairlex halen die druven die/
wassen selen op een half dachmale wijng(ar)ts [des vors(creven) jans] belege(n) op swane(n)bergh en(de) die te/
lovene brenge(n) en(de) de balghe(n) dair af inde persse vuere(n) Ite(m) sal de vors(creven) math(eus)/
jairlex hie(re)n binne(n) een dachmale lants besayen met rapen en(de) dair uut sal de/
vors(creven) matheeus jan elx jairs hie(re)n binne(n) hebben sesthien roeden rapen En(de) soe/
menighe roede lants als de vors(creven) matheeus besaeyen sal met lijnsate ocht met
//
pasture(n) dair voe(r) sal de vors(creven) jan alsoe menighe roede(n) zom(er)corens wederhebben/
Ende de vors(creven) matheeus sal altoes hie(re)n binne(n) int vors(creven) goet houden een hondert scape/
en(de) allet stroe dat vanden vors(creven) goeden comt sal de vors(creven) matheeus te mest maken/
en(de) dat vuere(n) op tvors(creven) lant en(de) nerghens elder en(de) ten lesten jae(r) allet mest inde/
messie aldair laten Oec sal de selve matheeus alle desen vors(creven) t(er)mine duerende wone(n)/
met sijnre meest(er) familie(n) inde vors(creven) goede Voert sal de vors(creven) matheeus ten lesten jae(r)/
vande(n) vors(creven) t(er)mine de vors(creven) goede laten besaeyt en(de) gewo(n)nen gelijc hier nae volght/
dats te wete(n) deen derdeel vanden vors(creven) lande besaeyt met wint(er)core(n) en(de) dand(er) derdeel/
gestort op een vore en(de) de brake geheel Oec sal de vors(creven) matheeus elx jairs hie(re)n/
een dachmale [lants] besayen met crocken ocht met witte(n) erwite(n) ocht met grauwen/
erwite(n) ocht met evene(n) te weten inde brake en(de) die alleen behouden tot sine(n) p(ro)fite/
En(de) hier af sijn borghen des vors(creven) matheeus alse p(ri)ncepale sculde(re)n ongesund(er)t en(de)/
ongesceyden willem valkene(re) en(de) jan vand(er) werf alle beyde van rotselair quos matheus/
indempnab(it) k(er)smake(re) rike novembr(is) vi[a]
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2017-03-28 by Xavier Delacourt