SAL7711, Act: V°84.1-R°85.1 (21 of 138)
Search Act
previous | next
Act V°84.1-R°85.1  
Act
Date: 1407-03-07

Transcription

2020-06-22 by Marijke Gevaert
Cont sij allen liede(n) dat willem van winczele es come(n) in jegewordich(eit)/
der scepen(en) van loeve(n) en(de) heeft gegeve(n) ende bekent dat hi gegeve(n)/
heeft gorde vander banck van tyeldonc sijn hof gehete(n) vand(er) lobeke/
mette(n) wynnende lande beemde ende eeuselen daer toe hoe(re)nde Te houden/
te heb
belege(n) in de p(ro)chie(n) van [buerd] meerbeke en(de) van campenhout gelijc/
als de vors(creven) gord dat in in tide(n) voerlede(n) gehoude(n) heeft Te houden/
te hebben en(de) te wynnen van half meye naest comende tot ene(n) t(er)mine/
van sesse ja(r)en lanc deen nae dand(er) staphans volghende dats te weten/
de wynnende [lande] elx jaers hie(re)n binne(n) op de helicht vande(n) core(n) ende vruchte/
dat daer jaerlex op wassen sal En(de) toexst als dat core(n) gedersschen/
in den banc es soe sal de vors(creven) wynne den vors(creven) willeme sijn helicht in/
sijn scuere aldaer vuere(n) eer hijt tsine ruere(n) ocht vuere(n) sal moeghe(n)/
End als de vors(creven) willem aldaer wille doen dersschen soe sal de vors(creven)/
wynne den dersscher vuede(n) ende daer voe(r) sal hi caf stroe en(de) criense(n)/
behoude(n) Ende vors(creven) wynne sal den vors(creven) willeme jaerlex sijn helicht/
van sine(n) core(n) te love(n) te mechele(n) ocht te veltheem tot des vors(creven) willems/
huys leve(re)n daert willeme genueghe(n) sal Ite(m) sal de vors(creven) wynne jaerlex/
gheve(n) vanden
den vors(creven) willeme jaerlex gheve(n) ende betalen vanden/
beemden en(de) eeuselen aldaer en(de) oec vand(er) weyden vanden bossche aldaer/
twelf oude scilde van goude en(de) gheve te kerssavonde [half meye] alle ja(r)e den/
vors(creven) t(er)mine dueren(de) ende elken t(er)mijn als v(er)volghde scout met vorwarde/
dat de vors(creven) wynne op de bossche aldaer gheen gehorent vee en sal/
moeghe(n) doen noch late(n) gaen den vors(creven) t(er)mine duerende Oic sal de/
vors(creven) wynne h de bossche des vors(creven) willems den vors(creven) t(er)mine dueren(de)/
wel en(de) loflec bevrede(n) ende verwa(r)en alsoe dat de vors(creven) willeme daer/
gheen scade in en gesciede van enege(n) beesten i oic sal de vors(creven) wille(m)/
wynne alle ja(r)e hie(re)n binne(n) [den vors(creven)] int vors(creven) hof leve(re)n c sestich mandelen/
walme(re)n om die huysinghe daer mede te decke(n) en(de) soe wa(n)neer men/
die aldaer verdecken doet daer af sal de vors(creven) wynne den decke(r) de/
cost gheve(n) ende willem de dachue(re) En(de) es oic vorwarde dat de vors(creven)/
wynne willems tiende al te buerdmeerbeke alle ja(r)e den vors(creven) t(er)mine/
duerende in des vors(creven) wil int vors(creven) hof leyden en(de) halen [sal] op des/
vors(creven) wynne(n) cost le en(de) daer voe(r) sal de vors(creven) wynne caf en(de) stroe/
en(de) criensen daer af behoude(n) m(er) de vors(creven) willem sal half de huere/
vande(r) voerghenge(r) van diere tienden betalen oec sal de vors(creven) willem [wynne]/
den vors(creven) willeme alle ja(r)e den vors(creven) t(er)mine duerende twee stucke(n)/
ghehorents vee wel en(de) loflec wynte(re)n gelijc den sine(n) Ite(m) sal de
//
vors(creven) wynne de grecht comende vand(er) beke(n) en(de) streckende tot de(n) goede(n)/
wout(er)s vander la lobeke half veeghe(n) ende vors(creven) willem dand(er) helicht/
gelijc als me(n) die sculdich es [te] veeghen It(em) sal de vors(creven) wynne de vorle/
aldaer gaende vande(n) vors(creven) hove tot den goede(n) des vors(creven) wout(er)s vander/
lobeke rode(n) binne(n) jaers nu naest comende om tscaerhout daer op/
staende en(de) op [om] dyerste vrucht die(re)n de [die] selve wynne dan [staphans] daer op wynne(n)/
sal en(de) de vors(creven) wynne sal half de grecht daer neve(n) ligghende op sine(n)/
cost doen veeghe(n) Item sal de vors(creven) wynne de wat(er)leyde(n) aldaer houde(n)/
op sine(n) cost den vors(creven) t(er)mine duerende Ite(m) sal de vors(creven) wynne den/
vors(creven) t(er)mine duerende alle ja(r)e sesse molevate lijnsaets sayen ende terdel/
vande(n) vlasse daer af comende sal de vors(creven) willem jaerlex hebbe(n) dwelc hem/
de voerg(enoemde) wil wynne droeghe inde wissche te veltheem leve(re)n sal [en(de) ten leste(n) ja(r)e vanden vors(creven) t(er)mine een halst(er) lijnsaets int vors(creven) hof laten] oec/
sal de vors(creven) wynne den vors(creven) t(er)mine duerende de huysinghe aldaer houde(n)/
vand(er) nederster rykelen nederw(er)t op sine(n) cost Ende de vors(creven) wynne sal/
den selve(n) wynne [willeme] alle ja(r)e den vors(creven) duerende sesse varde diemen met sine(n)/
waghen en(de) p(er)den te te mechele(n) ocht te veltheem daert den selve(n) willeme/
genueghe(n) sal Oec sal de vors(creven) wynne op de vors(creven) goede b(er)ringhe houwe(n)/
moeghe(n) ten minst(er) scade(n) ende die make(n) ende als die b(er)ringhe gemaect/
es dan selen de vors(creven) willem en(de) de wynne die half en(de) half deyle(n) Ite(m)/
sal de vors(creven) wynne den vors(creven) willeme jaerlex den vors(creven) t(er)mine duerende/
twee verken wynte(re)n en(de) zome(re)n wel en(de) loflec die hem de vors(creven) willem/
leve(re)n sal Ende allet stroe dat vande(n) vors(creven) goede(n) come(n) sal daer af/
sal de vors(creven) wynne mest maken en(de) dat wed(er) op tvors(creven) lant vuere(n)/
ten meesten p(ro)fite Ende vors(creven) lande wynne(n) ende werve(n) wel en(de)/
loflec met sine(n) ghetydeghen vore(n) Ende die late(n) ten eynde vande(n)/
vors(creven) t(er)mine gelijc hise vijnde(n) sal dats te wete(n) den arnt aen de strate/
en(de) aen de beke houdende neghen boende(r) met rogge besayt op vier/
tydeghe voe(re)n en(de) den arnt voe(r) thof [houdende elf boende(r)] drie boende(r) daer af besayt met/
gherste(n) [op drie vore(n)] en(de) gemest en(de) dande(r) acht boende(r) daer af besayt met evene(n)/
op twee vore(n) en(de) de brake eens om gedaen Item es oec gevorw(ar)t tusschen/
de vors(creven) p(ar)tyen willeme en(de) den wynne soe wa(r)e e(n)nich vande(n) vors(creven) van/
hen beyde(n) genueghde te sceyden dat hi dat sal moege(n) doen ten halve(n)/
tide ende dat sal de ghene die dar sceyde(n) wille den ande(re)n late(n) wete(n) tet/
half oeghst maent daer te vore(n) Ite(m) sal de vors(creven) wynne een hoefke(n)/
liggende tussche(n) tvors(creven) hof en(de) tcalv(er) eeusel van desen goede binne(n) hebben alsoe/
dat hi alleen alle de vrucht die hi daer op wynne(n) sal den vors(creven) t(er)mine duerende/
hebbe(n) en(de) behou behoude(n) sal En(de) des sijn borghen des vors(creven) gords jan vand(er) banck/
sijn brueder vrancke de witte sij van tieldonc [en(de)] b(ar)tholomeeus vand(er) bancke sone/
henrics vand(er) banck quos ide(m) godefridus di(c)tus p(ro)misit indempne(m) cons(er)va(r)e/
borch(oven) rogge eode(m)
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2017-03-22 by Xavier Delacourt