SAL7712, Act: R°131.1 (16 of 115)
Search Act
previous | next
Act R°131.1  
Act
, wordt gevolgd met V°131.1
Date: 1412-05-31

Transcription

2019-11-29 by Marijke Gevaert
It(em) de meye(r) van loeven(en) die gehacht en(de) gevange(n) hadde ene(n) reyne(re)n vand(er)/
heef herfftca(m) [van ned(er)lynte(r)] inder stat van loeven uut fame(n) om broeken wille die de/
selve meyer meynde dat de vorsc(reven) reyn(er) gebroect soude hebben bracht/
den vors(creven) reyne(re)n inde banc te loeve(n) nae tversueke dat hi daer af hadde/
want hi in een stat van recht gevaen wae(r) was en(de) sprac aen den vorscr(even)/
reyne(re)n seggende dat hi ene(n) knecht met sine(n) waghene omtrent roesbeke/
ov(er)varen h
omtrent roesbeke varende quam met ene(n) waghene daer/
hi twee of drie knapen hadde daer af die een van dien knapen onder/
sine(n) vorsc(reven) waghene doet bleef daer de selve reyn(er) aen gebroe v(er)hoert/
hadde sijn lijf en(de) sijn goet of alsulken broeke en(de) correctie het si met bedev(ar)de(n)/
of anders als die scepen(en) wisen souden En(de) soe wae(r) die voerg(enoemde) reyn(er) dat/
ke(n)nen woude(n) soe kendde hi dat waer wae(r) en(de) soe wae(r) hi des niet kenne(n)/
en woude soe boet hi dat te bewae(re)n d nae mijns genedichs he(re)n heerlecheit/
en(de) na sijnre stat recht van loeve(n) en(de) metden minste(n) Daer hem de/
vors(creven) reyn(er) op v(er)antwordde met sine(n) gelev(er)den voerspreke seggende dat/
alsulken aensprake als de meyer van loeve(n) aldaer gedaen hadde hem/
nu(m)m(er)meer onstade doen en soude en(de) dat wae(r) bi deser redene(n) het wae(re)/
wel wae(r) dat hi met sine(n) waghene(n) daer hi sijn vracht op gelade(n) hadde/
varende quam daer hi bi hadde ene(n) ja(n)ne mutse die op die tijt sijn gehuerde/
knecht [was] welke(n) waghen bi crancke(n) aventuere(n) vand(er) hant omviele daer hi/
en(de) de vors(creven) jan mutse onderviele(n) vand(er) hant en(de) dat dat wae(r) was dat/
die waghen vand(er) hant omviele en(de) dat de vors(creven) jan mutse op die tijt/
sijn gehuerde bode was dat hi hem sijn huere bynne(n) sine(n) levende live/
betaelt hadde en(de) dat hi gelijc [oec] also wael ond(er) den waghen lach als jan/
mutse dat boet de vors(creven) reyn(er) te thoene(n) en(de) met den minsten (et)c(etera) Dwelc/
die selve reyn(er) [hem dat yerst vande(n) scepen(en) van loeven] al thoendde gelijc hi geboden hadde [tot sine(n) thoenisse gewijst sijnde] voert dit genoygh/
thoenisse geschiet sijnde droegh een priest(er) die die aldaer verhoert w(er)t/
en(de) nam op sijn borst bi priest(er)scape(n) dat ter tijt doen de selve jan mutse/
sijn sac[ra]ment van hem nam den vors(creven) reyne(re)n vander quetsuere(n) daer/
hi mede lach ontdroegh en(de) hem des niet en tijdde en(de) dat den seggende/
voert dat den vors(creven) janne reyne(re)n dat also na was als hem op dwelc/
nae aensprake na v(er)antworde(n) en(de) na thoenisse de meyer van loeven die scepen(en)/
maendde wes van recht sijn soude die hen daer op berieden en(de) wijsde(n) voe(r) een/
vo(n)nisse na aensprake nae tv(er)antwordden en(de) nae thoenisse dat de vors(creven) reyner/
van alsulk(er) aenspraken als die meyer tot hem w(er)t gedaen hadde ongehoude(n)/
sijn soude en(de) quijt en(de) los Cora(m) h(enrico) borch(oven) jo(hannis) huffle jo(hannis) borch(oven) lu(dovico) roelant jo(hannes) ponte/
h(enrico) b(er)theem h(er)tshals maii ulti(m)a a(n)no xiiii[c] en(de) xii[a]
ContributorsLieve Van Hoestenberghe , Jos Jonckheer
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-03-29 by Xavier Delacourt