SAL7712, Act: R°185.1-V°185.1 (39 of 115)
Search Act
previous | next
Act R°185.1-V°185.1  
Act
Date: 1412-11-07

Transcription

2019-01-17 by Marijke Gevaert
It(em) jan vande(n) huffle scoutheit des h mijns he(re)n des abds van s en(de) des/
co(n)vents [des cloest(er)s] van sente cornelijs tot ynden te cumptich in jeghenwordich(eit)/
der scepen(en) van loeven gestaen heeft gegeve(n) en(de) bekent dat hi gegeve(n) heeft/
inden name en(de) van weghen des vorscr(even) godshuys reyne(re)n corduwaen sone/
henrix wilen corduwaen de vroenhof te cumptich mette(n) huysen hove(n) wy(n)nende/
lande en(de) met ene(n) beemde daer toe hoe(re)nde gelijc gheert swijns die lande houdende/
was behoudelic dien dat de vorscr(even) jan vande(n) huffle tot behoef des vors(creven)/
cloest(er)s behouden sal de nuwe came(re) met den spyke(re) en(de) met half den kelde(re)/
daer ond(er) staende en(de) metde(n) ouden stalle voer aen de porte te houden te hebbe(n)/
ende te wynne(n) van half merte naest comende tot ene(n) t(er)mine van twelf jae(re)n/
lanc deen na dande(r) staphans volghende elx jaers hier en bynne(n) op hond(er)t/
en(de) twintich mudde rox corens alsulc als op tvors(creven) lant jaerlex wassen sal/
goit en(de) payabel met wa(n)ne en(de) met vedere(n) wael bereit vier molevate/
erwite(n) vier molevate raepsaets en(de) vier molevate bonen der maten/
van thienen te weten ses halster der vorscr(even) maten voe(r) een mudde gereke(n)t/
te sente andries misse apostels vallende en(de) tot onser vrouwe(n) liechtmisse/
daer na vol betaelt te sine en(de) op den spyke(re) bynne(n) den vors(creven) hove te leve(re)n/
alle
op cost en(de) expense des vorscr(even) reyn(er)s te leve(re)n alle jae(re) den vorscr(even) t(er)mine/
duerende en(de) telken t(er)mine als v(er)volghde schout ende es vorw(er)de dat de/
vors(creven) wynne jaerlex den vorscr(even) t(er)mine duerende alle op tvors(creven) lant/
sayen [sal] moeghen iiii boende(r) lants met taruwe(n) om sijn p(ro)fite daer mede/
te doene sond(er) na de werde van diere taruwe(n) den vors(creven) sine(n) pacht/
te betalen noch es vorwarde gevielt dat de vors(creven) jan inden name vande(n)/
vors(creven) godshuyse den tvors(creven) coren(en) bynne(n) den vors(creven) t(er)mine v(er)cochte dat dan/
de vors(creven) wynne vijftich mudde corens der maten vors(creven) behouden en(de)/
hebben sal inden prijs en(de) om de werde dat de vors(creven) jan dat core(n) v(er)cope(n)/
sal van welke(n) gelde de vors(creven) wynne dach hebben sal alsoe lange als die/
cope(re)n vande(n) ande(re)n core(n) dach hebbe(n) suelen Item es vorwarde als de vors(creven)/
wynne ten eynde van sine(n) vors(creven) t(er)mine uutvare(n) sal te half m(er)te dat hi/
dan tstroe dat in tvors(creven) hof sijn sal etten sal moegen met sine(n) beesten tot/
half aprille toe daer naest volghende en(de) alle tstroe dat vande(n) vorscr(even)/
goeden come(n) sal dat sal de vors(creven) wynne int vorscr(even) hof brenge(n) en(de) mest/
daer af maken en(de) dat wed(er) opt vors(creven) lant vuere(n) slands meest p(ro)fite/
en(de) nergens elde(r) en(de) die lande wynne(n) en(de) werven wel en(de) loflec
//
gelijc sinen reengenote(n) boven en(de) beneden en(de) die laten ten eynde vande(n)/
vors(creven) t(er)mine gelijc hise vant tot sine(n) income(n) dats te weten den arnt/
acht(er) den vors(creven) vroenhof gelege(n) besayt met wynt(er) coren op vier/
tideghe voren en(de) dande(r) twee arde al geheel en(de) niet om gedaen/
ende de vorscr(even) wynne sal alle jae(re) den vors(creven) t(er)mine duerende int vors(creven)/
hof leve(re)n viii[c] walms om die s huysinge daer mede te decken en(de)/
als men aldaer dect of plect aen die oude huysinge daer nu staende/
daer af sal die vors(creven) wynne den werclieden den cost gheven en(de)/
jan van weghen des vorscr(even) godshuys de dachue(re)n oec sal de vorscr(even)/
wynne alle jae(re) den vors(creven) t(er)mine duerende op de vorscr(even) goede setten ten/
[meeste(n) p(ro)fite] vijftich poten Item sal de vors(creven) wynne jaerlex den vors(creven) t(er)mine dueren(de)/
den gh mijn he(re) den abt vors(creven) sine(n) gesinde of ja(n)ne vande(n) huffle/
of die vandes godshuys wegen aldaer come(n) sal geve(n) en(de) leve(re)n tot/
hoe(re)n p(er)den hoye en(de) stroe en(de) dies gelijx en(de) soe wat tide de vorscr(even)/
mijn he(re) de abt of yema(n)t van des godshuys wege(n) te thiene(n) come(n)/
suelen soe sal de vors(creven) wynne hen stroe leve(re)n hoe(re) p(er)de daer mede/
te stroyen noch es vorw(er)de dat de vors(creven) wynne ten leste(n) jair/
vande(n) vors(creven) t(er)mine gheen lant hoevruchte(n) en sal en(de) alle dese/
vorwarden geloefte(n)
en(de) gemelt alsoe dat de vors(creven) wynne inden/
vors(creven) goede enige(n) scade name van gemeyne(n) orloghe of van tempeeste/
daer af sal de vors(creven) jan de van weghen des vors(creven) godshuys den vors(creven)/
wynne rastoe(re) doen gelijc ande(re) he(re)n hoe(re)n pachtene(re)n bove(n) en(de) benede(n)/
aldaer doen suelen van gelike(n) sake(n) en(de) alle dese vorw(er)de(n) hier/
af sijn borge(n) (et)c(etera) des vors(creven) gheert en(de) jan swy(n)nen gebruede(re)n/
quos indempnab(it) pynnoc rike no(vem)[br(is)] vii
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2017-04-04 by Xavier Delacourt