SAL7712, Act: R°284.3-V°284.1 (60 of 115)
Search Act
previous | next
Act R°284.3-V°284.1  
Act
Date: 1413-06-22

Transcription

2019-08-31 by Marijke Gevaert
It(em) cond si allen lieden want stoet en(de) tebat opv(er)staen was tusschen de goede liede/
des dorps van bertheem op deen side en(de) den gebuere(n) wonende op b(er)theembossche/
op dande(r) [van alsulke(n) have als wast en(de) voertaen wassen sal op alsulke(n) voergange(n) als de vors(creven) gebuere(n) op b(er)theembossche aldaer houdende sijn] Daer af de vorscr(even) p(ar)tien te weten es de scepen(en) des vorscr(even) dorps van/
b(er)theem voe(r) hen en(de) voe(r) de goede [liede] gemeynlic des selfs dorps en(de) ja die si hier in/
v(er)vaen hebben en(de) jan coman voir hem en(de) voe(r) dande(re) gebuere(n) van b(er)theembosch die/
hi hier in oec v(er)vaen heeft bleve(n) en(de) gheco(m)p(ro)mitteert sijn in segge(re)n en(de)/
vriendelic iffene(re)n dats te weten die van b(er)theem in he(re)n alarde den clieve(re)/
priest(er) en(de) lodewiken den riken en(de) die van b(er)theembossche in janne van ranshee(m)/
en(de) stas goerlaken gelijc en(de) alsoe te(n) p(er)mis daer af gemaect volcomelic /
begrijpt en(de) inhout Soe sijn de vorscr(even) segge(re)n come(n) voe(r) scepen(en) van loeven/
dyer tyerst beyd(er) p(ar)tien w besceit wael verhoert en(de) gevisenteert hebbende/
en(de) hebben hoe(r) seggen [hier af] geseeght en(de) gheutent hebben ind(er) maniere(n) en(de) vorme/
gelijc hier na volght dats te weten dat alle thout die van b(er)theem bossche/
alle thout dat wa nu steet op de vorscr(even) voergange en(de) vortaen daer op/
wassen sal tewigen daghe [toe] terdeel daer of tgelt dat daer op (ende) af come(n) sal/
op dat me(n) als dat tijtverdich wesen sal sijn te houwe(n) [terdeel daeraf] voir uut hebben
//
suelen en(de) dan dande(re) tweegedeelte vande(n) vors(creven) houte als dan suelen/
sal gaen suelen hebbe de goede sal gaen in orbe(re) en(de) p(ro)fite der goed(er)/
liede gemeynlic vande(n) dorpe van b(er)theem alsoe v(er)re als die sitten ond(er)/
de heerlicheit van b(er)theem des he(re)n van hev(er)le Voert es hoe(r) seggen/
gevielt alsoe dat de gebuere(n) van b(er)theembossche op de vorscr(even) voergang/
gh in tide(n) toecomende gheen hout sette(n) noch plante(n) wouden dat dan/
die van b(er)theem den dorpe van b(er)theem [b(er)theem] daer op hout suele(n) moegen/
planten en(de) sette(n) [op dat si willen] en(de) dan ten tide sal als men dat [hout] houwe(n) sal als tijt/
verdich es soe sal dat hout oec gaen ind(er) maniere(n) als vorscr(even) es/
cor(am) alle argelist uutgesceide(n) Hierov(er) wae(re)n lodewijc pynnoc/
en(de) gielijs de rike (et)c(etera) in vi(gili)[a] joh(annis) an(te) nona(m)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-04-04 by Xavier Delacourt