SAL7712, Act: V°303.1 (67 of 115)
Search Act
previous | next
Act V°303.1  
Act
Date: 1413-07-24

Transcription

2019-08-29 by Marijke Gevaert
It(em) dat want stoet en(de) tebat opv(er)staen was en(de) es tussce(n) henr(icke) vande(n) wate(re) in deen side/
en(de) everarde vand(er) mazijs sijn swage(r) in dand(er) side dair af segge(re)n gheert(en) wate(re) te/
weten gord van lovene willem soone jan clercs jan celen ende arnde ardenoes/
va(n) nethene(n) ghelijc ende alsoe co(m)p(ro)mis dair op ghemaect volcomelec/
begrijpt en(de) inhoudt soe sijn de vors(creven) iiii segghe(re)n come(n) voe(r) scepen(en) van lovene/
ten ierste(n) aenghehoert hae(r) beide(r) bescheit ende hebbe(n) hae(r) segghen gheseeght/
ende ghep(ro)mitteert tussce(n) den vors(creven) p(ar)tien ind(er) voege(n) en(de) maniere(n) ghelijc hier/
nae volight Inde(n) ierste(n) es hae(r) segghen dat die vors(creven) everart den vors(creven) henr(icke)/
betaele(n) en(de) gheve(n) sal drie mudde rogs lovenscher mate(n) dats te wete(n)/
een mudde rogs dair af te sinte andries misse naist comende en(de) een mudde/
rogs d(er) af te sinte andries misse d(aer) naest volgende ende een mudde rogs d(aer) af/
te sinte andries misse dat d(aer) naist volgende sal sijn te betale(n) te nedebeke te/
betale(n) en(de) telke(n) t(er)mine alse v(er)volghde schout Vort es hae(r) segghen dat de /
vors(creven) everarde den vors(creven) henr(icke) wel hoi(r)? pand(en) sal ende gheve(n) ende betale(n) sal/
een half mudde rogs erfelec pachts goet d(er) lovenscher mate(n) te sinte andries/
misse te betale(n) en(de) te loven(en) t(er) brect inde p(ro)chie va(n) dorne ende dat vors(creven) half/
mudde corens erfs pachte sal de vors(creven) everart den vors(creven) henr(icke) bewisen ende/
verond(er)pande(n) [sal voe(r) hof en(de) he(re)] aen huys en(de) hof symoens ruzelet t(er) buect belege(n) binne(n) acht dag(en)/
nae dat de vors(creven) everardt uut der vroente(n) te loven dair hi nu in ghevange(n) sit en(de)/
er wesen sal[sijn sal] oic te hae(r) segghen dat de vors(creven) everardt betale(n) en(de) gheve(n) sal xl/
placke(n) pay(ments) die hi henr(icke) sculdich es en(de) soe wa(n)neer die vors(creven) everarde den vors(creven)/
henr(icke) betaelt de vors(creven) xl pl(acken) dan soe sal hem die vors(creven) henr(ick) een bedde wed(er) om/
gheve(n) dat hi van hem heeft Item es hae(r) segghen als vande(n) xx pl(acken) en(de) x pl(acken)/
die everarde sculdich soude sijn den vors(creven) henr(icke) van dat hi ener haelde een bedde/
mett(en) sarge(n) te geldenake dat dwelc gheargert soude(n) sijn soe es hae(r) segge(n)/
dat die vors(creven) everarde dair af onghehoude(n) sal sijn [Vort es hae(r) segge(n) dat die vors(creven) everarde den cost die hi be vertert heeft inde vroente te jans van hoye betale(n) sal en(de) die vors(creven) henr(ick) sal betale(n) den cost die de vors(creven) segghers vertert hebbe(n) te ...? int cabenet? tympele muylke julii xxiiii] ende omde dese(n) soe segge(n) de/
vors(creven) vier seggher(en) die voirs(creven) p(ar)tien goede ghevriende en(de) gheslete(n) van alle(n) sake(n) e(nde)/
stucke(n) tot op den dach van heden alk arghelist uut ghesund(er)t
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-04-04 by Xavier Delacourt