SAL7713, Act: R°397.1-R°398.1 (134 of 185)
Search Act
previous | next
Act R°397.1-R°398.1  
Act
Date: 1417-11-08

Transcription

2022-11-02 by Marijke Gevaert
It(em) h(er) jan van quaderibbe prieste(r) in jegenwoirdicheide(n) der scepene(n) van loeve(n) gestaen/
heeft ghegeven ende bekent dat hi gegeven heeft daniele ghijsbrechts thof des vors(creven) h(er) ja(n)/
met de(n) huse(n) ende hove(n) en(de) alle sine(n) toebehoirte(n) wy(n)nende lande met xxviii boend(er)/
wynnens lants ocht dair omtrint dair toe hoe(re)nde en(de) met vi boenre [een dachmail] bute(n) lants v(½)/
dachmail bute(n) lants ende een dachmail bute(n) b lants Ende met v boenre onder/
beemde ende eusele(n) gelege(n) inde p(ro)chien van quaderibbe en(de) van erpse hier in/
alleen uutgescheeden dwoenhuys neve(n) dwater mette(n) selve(n) wate(r) en(de) met den/
houthuyse aldair stainde dair in de voirs(creven) wy(n)ne gheen recht hebben en sal Te/
houden te hebben ende te wynne(n) van half meye nu naist leden tot ene(n) t(er)mijne/
van ix jaren deen na dande(r) d(air) na sonder middel volgende dats te wete(n) de/
voirs(creven) xxviii boenre lants toebehoe(re)nde den voirs(creven) hove [also verre als die mate gedreecht] elc boenre dair af om twee/
sacke corens half taruwe ende half rogge erpsche pacht goit en(de) paiabel met/
wa(n)ne ende met vede(re)n wail bereyt der mate(n) van mechlen te sinte and(ries) apostels/
te betalen ende te mechlen te leve(re)n alle jare den voirs(creven) t(er)mijn dueren(de) ende telke(n)/
t(er)mijne alse vervolghde schout Vort sal gheven de voirs(creven) wy(n)ne vande(n) vors(creven)/
sess boenre ende i dachmail bute(n) lants den voirs(creven) h(er) ja(n)ne den voirs(creven) t(er)mijn/
dueren(de) acht mudde ende seve(n) mol(evaten) rogx ende vier mudde taruwe(n) beyde/
scorens goit en(de) paiabel d(er) mate(n) van loeve(n) te sinte and(ries) misse apostels te betale(n)/
en(de) int cloest(er) te(n) corttenb(er)ge te levere(n) alle jare den voirs(creven) t(er)mijn duerende/
en(de) telke(n) t(er)mijne alse vervolghde schout Oic sal noch de voirs(creven) wy(n)ne geve(n)/
den voirs(creven) h(er) ja(n)ne alle jare hier en bynne(n) vande(n) v(½) dachmail bute(n) lants/
viii vierdele(n) rox oic goit en(de) paiabel d(er) mate(n) van mechle(n) te sinte and(ries)/
misse apostels te betale(n) ende te mechle(n) te levere(n) alle jare den voirs(creven) t(er)mijn/
dueren(de) ende telke(n) t(er)mijne alse vervolghde schout Noch sal gheve(n) de/
voirs(creven) wynne den vors(creven) h(er)en ja(n)ne vande(n) vors(creven) dachmail bute(n) lants de/
vors(creven) t(er)mijn dueren(de) een half mudde rogx oic goit en(de) paiabel der mate(n)/
van loeve(n) vors(creven) te(n) voirs(creven) t(er)mijn te betale(n) en(de) te quaderibbe d te lev(er)en alle/
jare den vors(creven) t(er)mijn dueren(de) ende telke(n) t(er)mijne alse vervolghde schout /
en(de) so wa(n)neer de vors(creven) wy(n)ne tvoirs(creven) core(n) te mechle(n) lev(er)en sal dan de vors(creven) h(er) jan hem gheve(n) sine(n) montcost/
Vort sal noch gheve(n) de vors(creven) wy(n)ne vat de(n) vors(creven) h(ere)n ja(n)ne de(n) vors(creven) t(er)mijn/
duerende vande(n) voirs(creven) vijf boend(er) ond(er) beemde en(de) eusele also verre als/
de mate gedrecht te wete(n) is van elke(n) bond(er) dair af twee crone(n) der/
mu(n)te(n) sconinx van vrancrijc van goude goit en(de) gheve sinte m(er)tensmisse/
inde(n) wynter te betalen alle ja(r)e de(n) vors(creven) t(er)mijn duer(ende) en(de) telke(n) t(er)mijn alse/
vervolghde schout Item sal de vors(creven) wyn de weyde vande(n) bossche
//
geheten de langhdonc houdende omtrint ix dach(mail) lut hebben de voirs(creven) t(er)mijn dueren(de)/
ende des sal hi zomere(n) ende wynte(re)n den vors(creven) h(ere)n ja(n)ne een coe ende die/
gelijc den sine(n) hale(n) ende drive(n) ende sal de voirs(creven) wyn den vors(creven) bosch den/
voirs(creven) t(er)mijn dueren(de) met de(n) willige(n) inden selve(n) bosch staende jairlix ver/
make(n) sonder meer rechts dair in te hebbe(n) Ende des gelix sal de voirs(creven) wy(n)ne/
hebben de weyde vande(n) bosch t(er) nat dair voir hi die(n) vermake(n) sal met de(n)/
willege(n) dair op staende sonder meer rechts int hout te hebbe(n) op also/
dat de voirs(creven) weyde vande(n) voirs(creven) bosch t(er) nat sal staen en(de) gereke(n)t sijn/
voir een vande(n) voirs(creven) vijf boende(re)n ond(er) beemde en(de) eusele(n) Oic sal de/
vors(creven) wy(n)ne jairlix op de vors(creven) goide bynne(n) m(er)te sette(n) vijftich poete(n) ende/
dair vore sal de voirs(creven) wy(n)ne hebbe(n) allet verdroeghde hout dat op de vors(creven)/
goide jairlix valle(n) ende verschine(n) sal en(de) voirt sal de voirs(creven) wy oec/
sal de vors(creven) wy(n)ne hebbe(n) tstrunchout en(de) tscarhout op de vors(creven) beemde en(de)/
eusel staende [uutgenome(n) dat hi geen opgaende hout houwe(n) noch truncke(n) en sal noch geen albome al ware(n)t trunc albome] Vort sal de voirs(creven) wy(n)ne jairlix de(n) vors(creven) t(er)mijn int/
vors(creven) hof leve(re)n c mandele(n) walme(re) goit ende custbair o(m)me die husinge/
aldair mede te deckene en(de) so wanneer me(n) die verdecke(n) sal dair af/
sal de voirs(creven) wyn den wercliede(n) den cost gheeve(n) ende teen ende/
dacroede(n) lev(er)en ende de(n) decke(r) doin diene(n) ende h(er) jan de dachuere(n)/
Oec sal de vors(creven) wyn de husinghe also verre als hi die heeft houde(n)/
van wande vand(er) nederster rikele(n) nederw(er)t also verre als sijn beeste(n)/
die breke(n) sulle(n) Vort sal de vors(creven) wy(n)ne de(n) vors(creven) h(ere)n ja(n)ne jairlix de/
vors(creven) t(er)mijn dueren(de) twee verke(n) houde(n) ende herde(n) gelijc den sine(n) die/
he(m) de vors(creven) h(er) jan leve(re)n sal Vort sal de voirs(creven) wy(n)ne jairlix hebbe(n) half/
dooft dat jairlix inde(n) bogart aldair wasse(n) sal Oic sal de vors(creven) wy(n)ne/
hebbe(n) allet mest dat opt duyfhuys aldair valle(n) sal sond(er) enich recht/
inde duven te hebbe(n) en(de) dair voe(r) sal hi de(n) vors(creven) h(ere)n ja(n)ne jairlix geve(n)/
(½) mudde gherste(n) der mate(n) van loeve(n) Vort sal de vors(creven) wy(n)ne alle/
jare de vors(creven) t(er)mijn dueren(de) den vors(creven) he(re)n ja(n)ne zaye(n) een halst(er) lijsaets/
d(aer) toe he(m) de selve he(re) jan tzaet levere(n) sal En(de) de vors(creven) wy(n)ne sal/
alle jare [de(n) vors(creven) t(er)mijn] de(n) vors(creven) he(re)n ja(n)ne met sine(n) wage(n) ende p(er)de twee daghe/
diene(n) so wa(n)neer hi dat begere(n) sal Oic sal de voirs(creven) wy(n)ne [va(n)] allen [de(n)] stroe/
dat jairlix [vande(n) vors(creven) lande come(n) sal] bynne(n) de(n) vors(creven) hove come [bringe(n)] sal dair af [en(de) d(aer) af] mest make(n) ende dat weder/
vuere(n) op tvoirs(creven) lant slants meeste(n) proffite ende nerge(n)t elde(r) Ende sal oec/
de vors(creven) wynne int leste jair vande(n) vors(creven) t(er)mijn allet stroe dat vande(n)/
vors(creven) lande come(n) sal verette(n) met sine(n) beeste(n) tot half meye [en(de) dair af mest make(n) en(de) dat mest wed(er) uut vuere(n) opt vors(creven) lant dair] dairt selve/
stroe en(de) caf dat d(aer) [da(n)] over blijft sal d voirs(creven) wy(n)ne int vors(creven) hof late(n)
//
It(em) sal de voirs(creven) wy(n)ne de voirs(creven) bosche ten inde int leste jair de voirs(creven) beemde/
eusele(n) ende bossche(n) int leste jair wa bevrede(n) ende vermake(n) [wail en(de) loeflic] ende die niet/
ette(n) met sine(n) beeste(n) van inganc m(er)te tot half meye te(n) ynde va(n) sine(n) t(er)mine(n)/
Vort sal de voirs(creven) wy(n)ne de voirs(creven) lande wail alle jaire de voirs(creven) t(er)mijne dueren(de)/
wail en(de) loeflic wy(n)ne(n) en(de) w(er)ve(n) gelijc sine(n) reengenote(n) bove(n) en(de) benede(n)/
ende die late(n) ten ynde vande(n) voirs(creven) t(er)mijn gelijc hier na volght [hi die vant tot sine(n) income(n)] dats te wete(n)/
vijf boender lants bezaeit met tarwen en(de) seve(n) boend(er) bezait met rogge/
en(de) anderhalf boend(er) bezait met stoppelrogge [al op sijn vier tidege voren] ende des lants was ghemest/
vi(½) boend(er) luttel min ocht meer noch bezait met op twee [tidege] vore(n) i(½) boend(er) [lants] met /
evene(n) ende ix boend(er) met gerste(n) op drie tidege vore(n) en(de) (½) boender met/
erwite(n) inde stortvore ende dat (½) boend(er) [mette(n) erwite(n)] bove(n) gemest ende des ware(n) gemest/
tot der gherste(n) ii boender Ende alle dese vorw(er)de(n) gelofte(n) en(de) condicie(n) [bove(n) gesc(reven)] hebbe(n)/
geloeft de vors(creven) h(er) jan en(de) de vors(creven) wy(n)ne deen den ande(re)n wail en(de) wittelic te voldoin/
talle(n) tide(n) als die valle(n) ende verschine(n) sule(n) en(de) telke(n) t(er)mine alse vervolghde/
schout Ende hier af sijn borghe(n) des vors(creven) daneels alse p(ri)cipale sculde(re)n/
ongesund(er)t en(de) ongescheide(n) joes jan [en(de)] claes zoene des vors(creven) daneels te(n) yerste(n)/
uut des selfs daneels hairs vad(er)s broede gedain en(de) claes ghijsbrechts brued(er)/
des vors(creven) daneels Et p(ri)m(us) cu(m) suis filiis inde(m)p(na)[bu(n)t] ultimu(m) winczele muylke/
no(vem)[br(is)] xx viii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-04-11 by Xavier Delacourt