SAL7720, Act: R°13b.1-V°13b.1 (5 of 123)
Search Act
previous | next
Act R°13b.1-V°13b.1  
Act
Date: 1426-07-01
LanguageNederlands

Transcription

2020-02-28 by Inge Moris
It(em) al eest alsoe dat de raet vand(er) stat van loeven uut dien dat si correcht /
geinformeert [was] en(de) hen de saken qualic aenbracht wae(re)n gelijc als si dat bi /
goed(er) conden en(de) waerheide(n) claerlic namaels v(er)nome(n) hebben get(er)mineert hadde /
tussche(n) tk dbastart kijnt willems wilen doyen van waelheem in deen /
side
dat na den recht der stat van loeven come(n) en(de) geleydt is tot /
alle den goeden beruerlic en(de) onberuerlic des vors(creven) wilen willems doyen /
in deen side en(de) katline(n) die w weduwe des selfs wilen willems /
die huerre synne niet wael mechtich en is in dande(re) dat de vors(creven) /
katline jaerlix alsoe lange als si leve(n) soude gehadt soude hebben /
op alle de goede vorscr(even) hondert rijnsch gulden So es nochta(n) /
sijn nochta(n) hier na wed(er) come(n) biden rade vand(er) stat van loeven vors(creven) /
seke(re) vriende des vors(creven) bastarts kijnt des vors(creven) [wilen] willems op den[den] vors(creven) rade van des vors(creven) kijnts wegen opdoende dat de vors(creven) goede /
des vors(creven) wilen willems in v(er)ren na alsoe goet niet en wae(re)n als /
der stat voermaels te verstaen gegeve(n) is geweest en(de) des waren si /
wael getroest van den [totter konden] van den der gheenre die daer af te spreke(n) wisten /
biddende en(de) beghe(re)nde daer o(m)me da aen den rade vand(er) stat dat /
si hier op versien woude(n) alsoe dat uut desen de vors(creven) raet vand(er) /
stat daer op verhoerde [ten heyligen] de scepen(en) van waelheem die openbaerlic droege(n) /
dat die onberuerlike goede vors(creven) wae(re) lxxv riinsch gulden sjaers [jaerlex] niet /
weert en wae(re)n uut den welken de vors(creven) raet claerlic gevuelde dat /
tvors(creven) kijnt te zee(r) verlast en(de) verswaert soude sijn En(de) hebben daer /
o(m)me de selve raet en(de) uut meer notabile(n) redene(n) hen daer toe /
porrende get(er)mineert voe(r) redene(n) en(de) bescheit dat me(n) alle de have /
en(de) scout die acht(er) den vors(creven) wilen willeme bleve(n) sijn [sijn] en(de) men hem /
sculdich was bove(n) sijn scout en(de) makinge bi rade en(de) w bide(n) scepen(en) /
van waelheem leggen [sal] aen erflike goede en(de) soe eer soe men alre yerst /
aen en(de) op dat tvors(creven) bast(ar)t kijnt dan wilt soe saelt der vors(creven) katline(n) willems wive was ghene(n) hond(er)t rijnsch [gul(den)] na inhebben vand(er) yerst(er) t(er)minatie(n) /
En(de) op dat den selve(n) kijnde des niet en genueghde soe selen de vorscr(even) /
soe sal selen de vors(creven) katline en(de) tkijnt alsoe lange als de selve katline /
leve(n) sal half en(de) half deylen en(de) hebben alle die onberuerlike goede /
des vors(creven) wilen willems te gade(r) mette(n) goeden die mett(er) have(n) en(de) scout /
vors(creven) gecocht selen w(er)den als vors(creven) It(em) steet en(de) dat na der vors(creven) katline(n)
//
doet die helicht die si in deser vuege(n) als vors(creven) is heffen sal /
gaen sal daer si sculdich is te gaen En(de) hier op selen beyde p(ar)tie(n) /
vors(creven) b [gelijc] betalen alle den chijns en(de) co(m)me(r) uut den huysen en(de) goeden /
vors(creven) gaende en(de) de huysinge op huerre beyd(er) cost gelijc houden /
Dit is gedaen en(de) geschiet inde(n) vollen rade d(er) stat van loeven /
int jair ons he(re)n m cccc en(de) xxvi opte(n) yerste(n) dach van julio
Contributors
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2012-02-20 by Inge Moris