SAL7721, Act: R°147.2-V°148.1 (90 of 208)
Search Act
previous | next
Act R°147.2-V°148.1  
Act

Transcription

2020-06-09 by kristiaan magnus
Cond zij alle(n) liede(n) dat want stoet en(de) geschille opgeresen en(de)/
geport sijn tussche(n) henricke(n) pete(re)n en(de) mathijse cluppele gebruede(re)n sone/
mathijs wile(n) cluppel van alsulke(n) [onberuerlike(n)] goede(n) als de(n) selve(n) gebruede(re)n aen/
come(n) en(de) verstorve(n) sijn na en(de) vand(er) doet des voirs(creven) wile(n) mathijs haers/
vaders en(de) de voirs(creven) gebrued(er)s bi rade en(de) toedoen van vriende(n) vanden/
voirs(creven) stote en(de) geschille verenicht en(de) verleke(n) sijn Daer om sijn de/
selve gebrued(er)s come(n) voe(r) scepen(en) van loeve(n) makende en(de) ingaende/
en(de) bekennende de vorw(er)den en(de) condicien hier na na bescreve(n) en(de) v(er)claert/
Inde(n) yerste(n) es gevorwerdt en(de) ond(er)sproke(n) tussche(n) de voirs(creven) gebrued(er)s/
dat alsulke(n) deylinghe en(de) scheydinghe als zij voermaels vande(n) voirs(creven)/
goede(n) gemaect en(de) gedaen hebbe(n) gelijc elc van hen sijn gedeelte/
vande(n) selve(n) goede(n) al nu houdende en(de) besittende es vast en(de) gestentich/
blive(n) en(de) sijn sal op also so waer e(n)nich vande(n) voirs(creven) drie gebruede(re)n/
va(n) live ter doet q(ua)me sond(er) wittighe geboirte acht(er) hem te laten/
dat dan dies gedeelte v na doet van sine(n) wive op dat hi e(n)nich/
[een] wittich wijf hadde op die ande(r) lanxst levende oft sijnre geboirte/
bliven en(de) verschine(n) sal ten wae(re) dat e(n)nich vande(n) voirs(creven) drie/
gebruede(re) wittighe en(de) kenlike noet hadde diemen ter wittig(er)/
waerheyt met vier goede(n) knapen bi hae(re)n eede daer toe doende/
bi gebrenge(n) conste dat dan die dese(n) noet hebbende also vele/
als die noet gedrage(n) sal van sine(n) gedeelte vande(n) voirs(creven) goede(n)/
vercope(n) sal moge(n) en(de) daer [toe] sal elc van hen [elc deen den ande(re)n] hande en(de) monde ter/
lenen na de(n) rechte daer dat behoert Voert es vorwerde tussche(n)/
de voirs(creven) gebrued(er)s dat mathijs cluppel voirscr(even) [van en(de)] uut sinen ge huyse/
en(de) hove met sine(n) toebehoirte(n) gelege(n) int hamelsgat inde p(ro)chie/
van becke(n)voert jae alleen jaerlex en(de) erflic betalen en(de) gelde(n)/
sal alsulke(n) hondert en(de) achten(de)twintich swerte tornoyse als/
uut de(n) ghehele(n) goede(n) der voirs(creven) iii gebrued(er)s gaen en(de) men/
jaerlex sculdich is te betalen k... En(de) dat/
/ oec de selve gebrued(er)s uut de(n) voirs(creven) hae(r) goede(n) jaerlex/
gelijc betalen en(de) gelden selen alsulke(n) sesse mudde en(de)/
vier halst(er) rogs d(er) maten va(n) loeve(n) erflex pachts als uut/
de(n) voirs(creven) hae(re)n gehelen goede(n) [jaerlex] gaende sijn en(de) dat oec/
anders elc vanden voirs(creven) drie gebruede(re)n voe(r) sijn hoet/
alle ande(re) tsijse uut de(n) voirs(creven) hae(re)n goede(n) gaende betale(n)/
sijn vande(n) goede(n) die hi in sijnre deylinghe(n)
En(de) dat oec/
elc va vande(n) voirs(creven) iii gebruede(re)n betalen sal van sine(n)/
gedeelte alle [ande(r)] de(n) tsijse [dan voirs(creven) es] daer uut gaende En(de) is oec noch/
vorw(er)de tussche(n) de voirs(creven) drie gebruede(re)n datme(n) alsulke(n) [scoutbrief en(de)] beleydbrief/
en(de) daer mede de voirs(creven) mathijs cluppel na de(n) recht d(er) stat van/
loeve(n) come(n) en(de) geleydt is tot de(n) goede(n) des vors(creven) wile(n) mathijs haers [sijns]/
vaders legge(n) sal ind(er) scepen(en) co(m)me van wersbeke o(m)me ene(n) yege/
like(n) va(n) sine(n) gedeelte d(aer) mede te behelpe(n) als des te doen sijn sal/
sond(er) argelist En(de) hebbe(n) geloeft de voirs(creven) gebruede(re) deen de(n) ande(re)n hier af/
altijt genoech te doe(n) also dat elke(n) va(n) he(n) vast en(de) sek(er) sijn sal hanewijc/
velde dec(embris) xii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2012-08-30 by Sabrina Keyaerts