SAL7721, Act: R°163.1-V°163.1 (98 of 208)
Search Act
previous | next
Act R°163.1-V°163.1  
Act

Transcription

2020-05-31 by kristiaan magnus
It(em) cond sij allen lieden dat want stoot en(de) thebat opv(er)staen waren tusschen joufr(ouwe)/
aleyten vanden heetvelde weduwe willems wilen van assche in deen side en(de) janne/
vand(er) calste(re)n die hue(r) dochter heeft in dander van alrehande brieven sprekende opte/
renten ons gened(ichs) h(ere)n van brabant te vilvorden en(de) ter vueren en(de) van zeke(re)n ande(re)n/
schouden en(de) gebreken die selig(er) gedachten onse gened(ichen) he(re) h(er)toge jan h(er)toge van brab(an)t/
den voirs(creven) wilen willeme van assche besegelt hadde welke brieve de voirs(creven) jan vand(er)/
calste(re)n bi hem hadde en(de) die de voirs(creven) joufr(ouwe) aleyt sijn sweg(er) meynde dat hae(r) toebe/
hoe(re)n souden So sijn daero(m)me de voirs(creven) joufr(ouwe) aleyt en(de) jan comen voe(r) scepen(en) van/
loeven(e) en(de) hebben hen bi rade huerre beyder vriende vanden voirs(creven) stoet en(de) voertaen/
van allen ande(re)n saken en(de) stucken die sij malcande(re)n eysschende mogen sijn tot opte(n) dach/
van heden gekeert verbonden en(de) gecomp(ro)mitteert in zegge(re)n en(de) vriendelike yffene(re)n/
Te weten in meeste(re)n henrike vander calste(re)n canonick der kerken van sente gorijs/
te camerijc henrike vander calste(re)n en(de) yeweyn cu(r)arts gelovende de voirs(creven) p(ar)thijen/
vast en(de) gestentich te houden so wes de voirs(creven) zegge(re)n inder voirs(creven) saken voe(r) huer/
goetdunken en(de) p(ro)nu(n)cieren sullen Dit gedaen sijn de selve zegge(re)n comen voe(r) scepen(en)/
van loeven(e) tyerst volcomen(de) raet hier op gehadt en(de) beyde der p(ar)thien voirs(creven) be/
scheet clairlic overhoert en(de) te gronde ghemerct en(de) hebben [voe(r)] hue(r) goetdunken/
en(de) seggen inder voirs(creven) saken tusschen de selve p(ar)thien geuutent en(de) gep(ro)nu(n)cieert/
inder manie(re)n die hier na volght Ierst dat de voirs(creven) joufr(ouwe) aleyt vande(n) heetvelde/
h(e)rwoute(r) leeman prieste(r) en(de) willeme van b(er)them volcomelic mechtich maken sal om/
hen aen onsen gened(ichen) he(re) van brab(an)t te vervolghen alle alsulken gebreke rente(n) en(de)/
ghelde als zelig(er) gedenkenissen de voirs(creven) onse genedige he(re) h(er)toge jan den voirs(creven) wilen/
willeme van assche sculdich bleef en(de) tachter was hoe en(de) in wat manie(re)n men hem die/
sculdich sijn mocht En(de) dair toe sullen de voirs(creven) joufr(ouwe) aleyt en(de) jan vander calste(re)n/
den voirs(creven) h(ere)nwoute(re) leeman en(de) willem(me) van b(er)them ov(er)gheven en(de) [...]reyken alle de brieve/
obligatien rekeni(n)gen quitancie(n) en(de) alle ander brieve die totte(n) voirs(creven) gebreken renten/
en(de) ghelde te vervolghen dyenen moghen in e(n)nig(er) manie(re)n en(de) tot desen vervolghe/
te doen sullen de voirs(creven) joufr(ouwe) aleyt en(de) jan den cost gelijc draghen Voert es hue(r)/
zeggen dat de voirs(creven) jan vand(er) calste(re)n joufrouwen m(ar)griete(n) dochte(r) der voirs(creven) joufr(ouwe)/
aleyte(n) goede vesticheit doen sal van alsulken vijf mudden rogs als de selve joufr(ouwe)/
m(ar)griet jaerlex heft opte goede te vrijthove om die te heffen en(de) te boeren also/
lange als sij leven sal en(de) des gelijx sal hij oic joufr(ouwe) josine(n) oic dochte(r) der voirs(creven)/
joufr(ouwe) aleyten bewisen vijf mudde rogs opte goede te cobbeghem en(de) hae(r) dair af/
vast setten die [jairlijx] te heffen een(de) te boe(re)n nade doet der voirs(creven) joufr(ouwe) aleyten hue(r) moeder/
alsolange als de selve joufr(ouwe) josine leven sal Voert alse vande(n) goeden die der/
voirs(creven) joufr(ouwe) aleyten bleven doen de voirs(creven) jan vander calste(re)n joufr(ouwe) aleyten van/
assche hue(r) docht(er) getruwt hadde est seggen der voirs(creven) zegge(re)n dat de voirs(creven)/
/ joufr(ouwe) aleyt de moeder die tot hue(re)n vrijen wille hebben en(de) behouden sal en(de) dair mede/
hue(re)n wille moghen doen En(de) so waer der selver joufr(ouwe) aleyten in toecomenden tijden/
die geliefde te becu(m)me(re)n te verande(re)n of te vercopen dair toe sal de voirs(creven) jan vand(er)/
calste(re)n hair altijt hant en(de) mont leenen mer of der selver joufr(ouwe) aleyten der/
moeder sint der tijt dat de voirs(creven) jan vander calste(re)n joufr(ouwe) aleyten hue(r) dochte(r)/
getruwt hadde e(n)nige goede aencomen wae(re)n of verstorve(n) waren en(de) of hoer/
oic e(n)nige goede hier namaels toequeme(n) of verstorven die en soude de voirs(creven)/
joufr(ouwe) aleyt de moeder niet mogen belasten noch vercopen Item seggen noch de/
voirs(creven) zegge(re)n dat de voirs(creven) jan vander calste(re)n also vele doen en(de) werven sal aen/
janne vanden huffle die nader stat recht van loeven(e) tot sine(n) goeden comen en(de)/
geleyt es dat de selve jan vanden huffle voe(r) scepen(en) van loeven geloeven sal/
dat hij joufr(ouwe) aleyten van assche wijf des voirs(creven) jans vander calste(re)n op dat si den/
selven janne overleefde met sine(n) beleyde gheen letsel noch hijnder aen hue(r)/
duwaire noch lantrecht doen noch slaen en sal Item alse vanden driehondert/
rijnschengul(den) erfelic opte rente(n) ons gened(ichs) he(re)n van brabant te vilvorden en(de)/
ter vueren es hue(r) seggen so waer de selve iii[c] rijnsch gul(den) ten eynde ver/
volght en(de) gecregen moghen worden so sal de voirs(creven) joufr(ouwe) aleyt de moed(er) deen/
helecht dair af hue(r) leefdage lanc hebben heffen en(de) boren en(de) dander helecht sal/
den voirs(creven) janne vander calste(re)n en(de) joufr(ouwe) aleyten sine(n) wive volgen En(de) nade doet/
der voirs(creven) joufr(ouwe) aleyten der moeder sullen de voirs(creven) iii[c] r(ijnsch)gulden geheelic en(de) al/
comen opten voirs(creven) janne vander calste(re)n en(de) [joufr(ouwe)] aleyten sine(n) wive Behoudelic dien dat/
de drie nonne(n) te weten joufrouwen m(ar)gr(iete) katline en(de) josine oic dochte(re)n der/
voirs(creven) joufr(ouwe) aleyten elc van hen vanden voirs(creven) iii[c] rijnsch gul(den) hebben sal thien/
der selver gulden jairlix also lange als si leven sullen en(de) dair af sal hen/
de voirs(creven) jan vander calste(re)n alsdan goede seker vesticheit doen En(de) op also dat/
de voirs(creven) iii[c] rijnsgul(den) inder voirs(creven) manie(re)n vervolght en(de) gecrege(n) worden so sal/
de voirs(creven) jan vander calste(re)n der voirs(creven) joufr(ouwe) aleyten sijnre sweg(er) vander helecht/
dair af die hue(r) hae(r) leefdage volgen sal goede en(de) zek(er) vesticheit doen die te/
heffen en(de) te boe(re)n also lange als sij leven sal Noch zeggen de voirs(creven) zegge(re)n wairt/
also dat de voirs(creven) jan vander calste(re)n der voirs(creven) joufr(ouwe) aleyten sine(n) wive overleefde/
dat hij dan de goede die hij mett(er) selv(er) joufrou aleyten in huweliker vorwerden/
heeft te weten de geheel goede van cobbeghem en(de) half de voirs(creven) iii[c] r(ijnsch)gulden/
sijn leefdage lanc hebben en(de) behouden sal sonder die te moghen vercopen of te/
becu(m)me(re)n in e(n)nig(er) manie(re)n ten wae(re) in openbairen noetsaken Behoudelic altijt/
den drien nonne(n) voirs(creven) elken hue(r) thien r(ijnsch)gulden(en) [jairlijx] voirs(creven) so wair oic de voirs(creven)/
jouf(rouwe) ale jan vander calste(re)n en(de) joufr(ouwe) aleyt sijn wijf beyde van live t(er) doet/
quamen sonder wettige geboirte van hen te bliven dat dan de voirs(creven) goede gaen/
en(de) ke(re)n sullen dair sij na dlantrecht sculd(ich) sijn te come(n)[alle argelist uutgescheyde(n)] cor(am) rike haenwijc dec(embris) xv
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2012-08-30 by Sabrina Keyaerts