SAL7721, Act: R°186.1-V°187.1 (113 of 208)
Search Act
previous | next
Act R°186.1-V°187.1  
Act

Transcription

2020-05-18 by kristiaan magnus
Item herman van vyleer in jegenwordicheit der scepen(en) van loeven(e) gestaen heeft/
genome(n) en(de) bekindt dat hij genoemen heeft van h(ere)ndaneel van zonuwen abdt/
sgodshuys van everbode thof van aweyns toebehoe(re)nde den voirs(creven) godshuyse/
mette(n) wynnenden landen en(de) beemden dair toe hoe(re)nde Te weten de lande gehete(n)/
te wervelsvelt arts he(n)narts lant goerts laureyslant brueder goert stroyts/
lant metten dachmale lands aleyten reers de beemde liggende bide porte metten/
beemden van houthem mette(n) b lande art nouts en(de) metter thienden van alle den/
goeden den voirs(creven) godshuyse aldair toebehoe(re)nde gelijc de wynne(n) vanden voirs(creven)/
hove de voirs(creven) goede voirtijts gehoude(n) hebben Te houden te hebben en(de) te wynne(n)/
van halfmeerte naest comende een jair lanc dair naest sonder middel volgende/
Om xxiiii mudde harts corens te weten xii mudde tarwen en(de) vii mudde wey/
sincs goit en(de) payabel der mate(n) van loeven(e) te sente andries misse apostels/
te betalen den voirs(creven) abdt of sine(n) zeke(re)n bode bring(er) eenre gewarig(er) p(ro)curacien/
van hem besegelt en(de) te thienen te leve(re)n op cost en(de) last des voirs(creven) h(er)mans alle/
jae(re) den voirs(creven) t(er)mijn duerende en(de) telken t(er)mijn alse vervolghde [schout] uutgenome(n) twe mudde/
corens vanden voirs(creven) pachte die hij te loeven(e) sal bringe(n) op dat m(ijn) he(re) den abdt voirs(creven)/
genueght En(de) es vorwerde dat de voirs(creven) m(ijn) he(re) dabt op dat hem genueght inden/
voirs(creven) hove van aweyns sal mogen setten eene(n) priest(er) uut den voirs(creven) godshuyse die/
de meest(er) vanden selven hove sal heten en(de) die sal hebben alsulken loen vanden voirs(creven)/
h(er)man vand(er) capellen aldair te verdiene(n) als de selve h(er)man eene(n) ande(re)n wereltliken/
prieste(r) geven soude of hueren moest de voirs(creven) capelle te verdyen(e) En(de) weert dan also/
dat die prieste(r) vande(n) abdt gesonden rebel en(de) wederspe(n)nich worde en(de) den voirs(creven) h(er)man(ne)/
scade of moyenisse dede sonder reden(en) en(de) bescheit so sal m(ijn) he(re) dabt dien meest(er) afdoen/
en(de) eene(n) ande(re)n in sijn stat sette(n) mogen op dat hij wilt Item sal m(ijn) voirs(creven) he(re) dabdt/
den voirs(creven) t(er)mijn duerende te sine(n) wille behouden des papen huys bide kerkehof om/
den voirs(creven) meest(er) of eene(n) ande(re)n dair in te sette(n) sonder den voirs(creven) h(er)man e(n)nich recht/
dair in te behouden(e) en(de) dat huys sal de selve h(er)man wel en(de) loffelic van wenden en(de) van/
dake Item sullen de voirs(creven) abdt en(de) h(er)man gelijc hebben en(de) deylen alle de wolle die/
dit toecomende jair comen sal vanden scaepen int voirs(creven) hof wesende en(de) de selve/
h(er)man sal te sine(n) afscheyden int voirs(creven) hof laten xxxviii scaepe en(de) xi la(m)me(re) also/
goede als hij vant te sine(n) aencome(n) ter taxacien van goede(n) knape(n) die hen des/
verstaen sullen Item so wes men bevijnden sal dat de husinghe vanden voirs(creven) hove/
gearghert en(de) dair aen vergaen sal sijn bynne(n) den tijde dat de voirs(creven) h(er)man die/
gehouden heeft en(de) noch houden sal dat sal de selve h(er)man weder doen maken en(de)/
den werclieden den montcost daer toe geve(n) en(de) de voirs(creven) m(ijn) he(re) dabdt sal de/
dachue(re)n betalen en(de) h(er)man sal de husinge late(n) te sine(n) afscheyden gelijc hij die vant/
te sine(n) aencome(n) ter taxacien van goeden knaepen Item sal de voirs(creven) wyn moete(n)/
/ houden en(de) vueden sijne(n) t(er)mijn duerende de honde of welpen op sine(n) cost o pdat/
hem e(n)nige van onss(er) gened(ichs) he(re)n wegen van brabant gesonden worden Voirt sal de/
voirs(creven) h(er)man hout tott(er) ty(m)meringe(n) behoef int voirs(creven) hof moge(n) neme(n) en(de) hij sal/
den prieste(r) dien dabdt aldair seynden sal een coe vueden metten sine(n) Item sal/
de voirs(creven) h(er)man moeten doen alden cost vander gasterijen perden honden en(de) vogelen/
onss gened(ichs) he(re)n van brabant en(de) and(e)re p(er)sone also dick als te doen sal sijn Oic/
sal hij sine(n) t(er)mijn duerende dragen allen toecomende(n) last en(de) co(m)mer die daer en/
bynne(n) den voirs(creven) hove toecome(n) moge(n) Behoudelic dien waert dat de voirs(creven) onse/
gened(ichen) he(re) van braba(n)t in p(ro)pe(ren) p(er)sone int voirs(creven) hof quamen om des godshuys/
wille en(de) niet om des voirs(creven) h(er)mans wille so soude de voirs(creven) abdt den selve(n)/
onse(n) gened(ichen) he(re) den cost moeten doen mer soe waer hij dair om des voirs(creven) h(er)mans/
wille quame soe soude de selve h(er)man inden cost gehouden sijn Item sal de voirs(creven)/
wyn jair sijne(n) t(er)mijn duerende betalen den chijs gaende uut alle den goeden den/
voirs(creven) hove toebehoe(re)nde uutgenome(n) den chijs die nu onlanx d(aer) op come(n) es te wete(n)/
dair de he(re) van meylhem sijn behout op gedaen heeft Item en sal de voirs(creven) wyn/
engheen recht hebben inden wuwe(r) dien gielijs sijn voirsete van beemden gemaict/
heeft en(de) des gelijx inde ander wuwe(re) aldaer staende noch oic inde bossche des/
voirs(creven) godshuys aldair dan alleen dat hij tgars dair in wassende sal moghen/
doen uuttrecken met handen of met ziekelen snijden Item en sal de voirs(creven) h(er)man/
engheen beesten moghen laten gaen noch driven inde bossche noch inde heyde den/
voirs(creven) godshuys toebehoe(re)nde voer de porte noch [noch] elde(r) bynne(n) beslotene(n) grechte(n)/
Item sal de voirs(creven) wyn h(er)man jairlix geve(n) den h(er)toge van brabant vanden groten/
wagen dertich gulden hellinge of de werde dair af of de corweyden doen mette(n)/
wagene(n) sine(n) tijt duerende alsomen dat van des voirs(creven) hoefs wege(n) gewoenlic/
heeft geweest te doen en(de) des gelijx voe(r) de honde xv gulden hellinge en(de) oic m(ijn)/
voirs(creven) he(re) den abdt vijf gulden hellinge of de werde dair voir Item sal de/
voirs(creven) h(er)man jairlix sijn t(er)mijn duerende eens te loeven(e) leve(re)n inde h(er)berge(n) des/
voirs(crevne) godshuys twee voeder leytierstroes Item sal de selve h(er)man hebben half/
thoy vanden beemden te sentaeghten rode gelege(n) Noch sal de voirs(creven) h(er)man te/
sine(n) afscheyden den voirs(creven) abdt leve(re)n peerde plueghe eeghden wagene en(de) and(er)/
instrumente(n) die hem gelevert sijn alsoe goet als hij die aenveerdt heeft [of hem oprichte(n) des de voirs(creven) instrumente(n) arger sullen sijn dan die hem die gelevert waren t(er) taxacie(n) van goede(n) [knapen]] of/
hem dair voe(r) gheve(n) hondert xxxix(½) hollansche guld(en) dair op de voirs(creven) in/
strumente(n) bi goeden knapen geschat en(de) getaxeert waren Item sal de voirs(creven)/
wyn alle hoey mest en(de) stroe inden voirs(creven) hovende comende beke(re)n en(de) orbe(re)n in/
profite wanden voirs(creven) hove en(de) nergens elde(r) Item soe wair aende vruchte en(de)/
coren vanden voirs(creven) hove e(n)nigen scade geschiede van tempeesten oft hagelslaghe/
/ dair af sullen de voirs(creven) m(ijn) he(re) dabdt en(de) h(er)man staen ten rechte der capitulen van/
ludick Item sal de voirs(creven) wyn sijn tijt duerende ontfaen den voirs(creven) abdt sijn/
gesynde en(de) boden die hem overcomen sullen en(de) hen redeliken cost doen en(de) den p(er)den/
evene hoy en(de) stroe leve(re)n also dick als sij dair comen sullen Oic sal hi gheve(n)/
des abds wagenlieden hoe(re)n montcost en(de) sine(n) wagen peerden hoey en(de) stroe en(de) soe/
waer hij hen evene leverde totten wagenpeerden die soudemen hem afcorten/
Item sal de voirs(creven) h(er)man de voirs(creven) wynnende lande laten te sine(n) afscheyden gelijc hij/
die vant te sine(n) income(n) Te weten den art daermen vanden hove tot loeven(e)/
wart gheet met goeden coren besait late(n) en(de) eer hi dat besayen sal soe sal hij/
den saet yerst m(ijn) he(re) den abdt thoenen of hij hem genuegen sal En(de) omtrint/
deen helecht vanden aerde voirs(creven) totter siden te gate wart wel en(de) loffelic geackert/
op ii vijf voeren en(de) dander helecht vanden selven aerde op iiii voeren deen/
helecht vande(n) zomer arde op sijn stortvore en(de) dander helecht twee werf ghe/
ackert en(de) de brake op een voere Oic en sal de selve wyn bynne(n) sine(n) tide en/
gheen lant mogen hoervruchte(n) en(de) sal hij oic des papenbeemt wel doen ruyme(n)/
en(de) veghen en(de) dair toe alle de ryolen der voirs(creven) lande beemde en(de) wat(er)leye wel en(de)/
loffelic houden op dat de wilde wate(re)n en(de) velde wate(re)n nergens over en gaen en(de)/
aldair gheen scade en doen Item sal de voirs(creven) wyn h(er)man de voirs(creven) goede wel en(de)/
loffelic houden beslute(n) en(de) begrave(n) met thuyne(n) en(de) met grechten en(de) die also/
te sine(n) afscheyden late(n) gelijc dat hijse vonden heeft Te wete(n) den papenbeemt/
voirs(creven) van nuws begrave(n) vande(n) wynt(er)coren aert tot aende(n) valgad(er) daerme(n) gheet/
tot jans van pet(er)shem wart en(de) van nuws wael gethuynt van jegen de weghe/
daerme(n) vander h(er)bergen nedergheet ten bosch wart totten voirs(creven) valgard(er) Item/
sal hij laten wel bethuynt en(de) omgrave(n) som out en(de) som nuwe vander porten/
voert o(m)me tot aen gheen side opte side te meldert wart Voert eenen thuyn/
dweers gaende doer de beemde oestwart vander kerken voert eene(n) thuyn/
tusschen dbosch en(de) den beemt den bosch bereet en(de) omgrave(n) en(de) omthuynt/
vander porten totter schue(re)n toe en(de) voirt vander schue(re)n tot des abds huys/
voert van des abdts huys den hof totten bachuyse wart en(de) voert vanden bac/
stalle totten wolhuyse oic voirt wel en(de) loffelic omthuynt den boenhof en(de)/
omgrave(n) en(de) voirt omthuynt vander sceperijen totter porte(n) Voert omthuynt/
en(de) bevreedt vander schue(re)n den boenhof totter grecht voe(r) den kore langs/
den kerchof en(de) vander voirs(creven) gracht dweers opte grachte vande(n) voirs(creven) bossche/
Voert en sal de voirs(creven) h(er)man engheen boeme mogen struncken dan truncbome/
en(de) de pote vanden selven truncbomen comende sal hi weder sette(n) opte voirs(creven)/
/ goede en(de) truncwilligen die veroude(re)n en(de) verdroegen sal de voirs(creven) h(er)man hebben en(de)/
sine(n) wille dair mede doen mogen En(de) waert also dat de voirs(creven) h(er)man de voirs(creven)/
grechte en(de) thuyne niet wel en hielde en(de) daerenboven den voirs(creven) godshuyse scade/
geschiede inden bossche wuwe(re) of elde(r) dien scade soude de selve h(er)man den voirs(creven)/
godshuyse oprichten met waert also dat de thuyn en(de) grechten wel gehouden/
worden en(de) daerenboven dan den voirs(creven) godshuyse scade geschiede dien scade en/
soude de voirs(creven) h(er)man niet sculdich sijn opte richten En(de) oft e(n)nigen last van cor/
weyden oft ande(re)n dyenste(n) vyel van onse(n) gened(igen) he(re) van brabant oft ande(re)n he(re)n bove(n)/
de corweyden voirs(creven) die billex onredelic sijn zouden dien last soude de voirs(creven) wyn/
h(er)man alleen [moete(n)] dragen sonder den voirs(creven) abdt oft godshuyse yet daer af te eysschen/
Item sal de voirs(creven) wy h(er)man sine(n) t(er)mijn de verkensweenders des voirs(creven) godshuys/
toeghste vueden en(de) den cost geve(n) Oic en sal de selve h(er)man hie(re)nbynne(n) engheen/
lande noch beemde vanden voirs(creven) goeden yemande anders te pachte mogen uytgeve(n)/
of verhue(re)n sonder consent des voirs(creven) abds Oic en sal hij engheen lande me(r)/
mote(n) wynne(n) noch te pachte neme(n) die totte(n) voirs(creven) hove niet en hoe(re)n Item sal/
de voirs(creven) h(er)man de capelle inde(n) voirs(creven) hove staende doen verdiene(n) alle weken met/
iii oft iiii missen en(de) dair toe alle sondage en(de) heylegedage en(de) so wat ind(er) selv(er)/
capellen te doen sal wesen het sij van smout kerssen en(de) ostien en(de) van allen ande(re)n/
dinge(n) dat sal de voirs(creven) h(er)man inder selv(er) capellen verwerve(n) sonder e(n)nige scade/
of clage dair voir te rekene(n) of in te bringe(n) Uutgenome(n) datme(n) hem geve(n) sal/
een wassen tortijs om die te ontsteken alsmen theylige sacrament sal heffen/
En(de) de selve wy(n)ne sal oic eene(n) coster sette(n) ter missen te dyene(n) sine(n) t(er)mijn/
lanc op sine(n) cost en(de) of int voirs(creven) godshuys [hof] e(n)nige(n) scade geschiede van brande/
dat got verhuede des sullen de voirs(creven) abdt en(de) h(er)man ten lantrecht staen Item/
so wat quitancie(n) de voirs(creven) h(er)man gethone(n) can of gec(ri)gen besegelt met des abds/
segel die sullen hem tallen t(er)mijne(n) stade doen ind(er) manie(re)n of hij quitancie dair/
af hadde voe(r) scepen(en) van thiene(n) [loeve(n)] gemaict En(de) alle dese vorwerden (et)c(etera) heeft/
geloeft de voirs(creven) h(er)man den voirs(creven) m(ijn) he(re) den abdt vast (et)c(etera) Hier af sijn burge(n)/
des voirs(creven) h(er)mans alse principale sculde(re)n ongesundert en(de) ongesceyden wo/
moys oliviers van meldert [et] wout(er) van aelst sijn neve de welke de voirs(creven)/
h(er)man heeft geloeft hier af scadeloes tontheffene cor(am) vroede velde ja(nuarii) xxi
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2012-08-30 by Sabrina Keyaerts