SAL7721, Act: V°294.3-R°295.1 (169 of 207)
Search Act
previous | next
Act V°294.3-R°295.1  
Act

Transcription

2020-08-29 by 
It(em) jouf(frouwe) m(ar)griet vande(n) goir weduwe gheerts wilen vanden eynde in/
jegenwordicheit der scepen(en) van loeven(e) gestaen heeft gegeve(n) en(de) bekindt/
dat sij gegeve(n) heeft woute(rs) boys van vorst de goede hier na gescr(even)/
g toebehoe(re)nde der voirs(creven) jouf(frouwe) m(ar)griete(n) gelege(n) te tessenderloe Inden/
iersten de goede geheten te ghenen gore in lande [mytte(n) husen hoeven lande en(de) bogarde en(de)] eeusele en(de) met half/
de wijng(ar)de aldair te gad(er) in eene(n) stuc gelege(n) tusschen tgehucht l gehete(n)/
scoenhuyse en(de) oesterdonc comende aende aertstrate Item eenen/
beempt geheyte(n) die spychaghe metter weyden vande(n) bossche [aldair] gelege(n)/
ge aent lenersbroeck inden voirs(creven) goeden uutgenome(n) de sulde(r) bov(en)/
de groetcame(r) mette(n) suld(er) daer bove(n) staende tduyfhuys en(de) een cam(er)/
staende aende oestenzide vander poirte(n) mette(n) kelre onder de selve/
camer gelege(n) metter helecht vand(er) schue(re)n en(de) oic de visscherie [de warande] en(de)/
den laethof aldair Te houden te hebben en(de) te wynne(n) van half meerte/
lestleden eene(n) t(er)mijn van ses jae(re)n lanc deen na dander sonder middel/
volgende elx jaers daerenbynne(n) om elf mudde rogs goit en(de)/
payabel der maten van diest en(de) om negenen(de)twintich arnemsguldene/
van goude goit en(de) gheve of de weerde dair af te kersmisse te/
betalen en(de) bynne(n) eenre mylen omtrint tessenderloe te leve(re)n daert/
den voirs(creven) jouf(frouwe) m(ar)griete(n) best ghenueghen sal te leve(re) alle jae(re)/
den voirs(creven) t(er)mijn duerende en(de) telken t(er)mijn als vervolghde schout/
En(de) oic om half de wijn die opde helicht vande des voirs(creven) wout(er)s [jairlix] wassen/
sal ten daghe sente symoens en(de) jude te betalen alle jae(re) den voirs(creven) t(er)mijn dure(nde)/
en(de) oic telken t(er)mijn als vervolghde schout
//
Item is vorwerde dat de voirs(creven) wout(er) der voirs(creven) jouf(frouwe) m(ar)griete(n) jairlix den/
voirs(creven) t(er)mijn duerende gheve(n) sal vijftich keese elken keese van vijf q(ua)rte(n)/
dyester mate(n) en(de) eene(n) pot bote(re)n groet van viii q(ua)rten der selver maten/
te sente lambrechts misse te betalen en(de) te leve(re)n omtrint der milen van/
tessenderloe gelijc vorgesc(reven) steet Item sal de voirs(creven) wout(er) de jairlix den/
voirs(creven) t(er)mijn duerende der voirs(creven) jouf(frouwe) m(ar)griete(n) zaeyen twee halst(er) lijnzaets/
gelijc den sine(n) daer toe de selve jouf(frouwe) m(ar)griet hem den zaet sal leeve(re)n/
Item sal de voirs(creven) wout(er) jairlix inde voirs(creven) goede vande(n) stroe ald(aer) maken en(de) leveren/
vi[c] walme(re) om die voirs(creven) husinge dair mede te decken de welke de selve wout(er)/
als des noet sijn sal op sijns selfs cost sal doen verdecken Item des gelijx/
sal oic de voirs(creven) wout(er) de voirs(creven) husinge houde(n) van wendden van plecken en(de) die(r)/
gelike op sine(n) cost uutgesceyde(n) van nuwen werke Item sal de voirs(creven) jouf(frouwe)/
m(ar)griete den voirs(creven) wout(er) nu eens leve(re)n iii[c] hoep stroes de welke de voirs(creven)/
wout(er) te sine(n) afscheyden wed(er) inde voirs(crven) goede laten sal Item sal de voirs(creven)/
wout(er) vanden [opte] voirs(creven) goede jairlix moghen maken te sijnre berringe(n) v[c] mutsarts/
en(de) des gelijx dair op nen dair men hem die bewisen sal te maken En(de)/
hij sal oic aldair jairlix mogen steken [steken] v voeder goer risch en(de) v voed(er)/
heyrisch Item sal de voirs(creven) jouf(frouwe) m(ar)griet den voirs(creven) woute(r) jairlix gheve(n)/
eene(n) halve(n) arnemsgul(den) te hulpen vande(n) wijng(ar)tstaken Item en sal de/
selve wout(er) de voirs(creven) goede den voirs(creven) t(er)mijn duerende niet moghen hue(r)vruchte(n)/
Item sal de voirs(creven) wout(er) den bosch aldair also verwae(re)n dat gheen scade en/
geschiede aende spruyten en(de) hij sal oic te sine(n) afscheyden de grechten vande(n)/
voirs(creven) goeden wael en(de) loffelic gegrave(n) en(de) gemaict [laten] en(de) de goede bevreedt/
laten Item es vorwerde dat de voirs(creven) jouf(frouwe) m(ar)griet en(de) wout(er) ten halve(n)/
tijde vande(n) voirs(creven) t(er)mijn deen vande(n) ande(re)n sullen moghen scheyden en(de) soe/
wie dat scheyden woude soude dat den ande(re)n een half jae(r) te voeren/
laten weten En(de) alle dese vorwerden (et)c(etera) En(de) hier af sijn burghen des/
voirs(creven) wout(er)s als principale sculde(re)n ongesundert en(de) ongescheyden jan/
en(de) pouwels boeys bruede(re) des voirs(creven) wout(er)s de welke de selve wout(er)/
heeft geloeft hier af scadeloes en(de) co(m)m(er)loes te ontheffene cor(am) abs(oloens) haenwijc/
maii iiii
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2012-08-31 by Sabrina Keyaerts