SAL7721, Act: V°327.4-V°328.1 (194 of 208)
Search Act
previous | next
Act V°327.4-V°328.1  
Act

Transcription

2020-05-04 by kristiaan magnus
Cond zij alle(n) liede(n) dat h(er) wout(er) rumelants [p(ro)curator en(de)] canonic regulier/
des godshuys van bethleem tot oest(er)hem [in jeg(ewordicheit) d(er) scepen(en) va(n) loeve(n) gestae(n)] inde(n) name en(de) van wegen/
des selfs goshuys
heeft gegeve(n) en(de) bekendt dat hi gegeve(n) heeft/
inde(n) name en(de) van wege(n) des voirs(creven) godshuys janne kyp va(n) wesemale/
beyde de molene(n) tot wijchmael mett(er) sluyse(n) en(de) visscherien ind(er) dylen/
aldaer also v(er)re als die de(n) voirs(creven) cloeste(r) toebehoe(re)nde es en(de) met twe/
hoefkene(n) d(aer) af deen gelege(n) is bid(er) bonde(re)n en(de) dande(r) aen dmole(n)huys/
en(de) met xl hoende(re)n nu int thof va(n) wijchmael gaende Te/
houde(n) [en(de)] te hebben van opte(n) yerste(n) dach van meie lest leden enen t(er)mijn/
van sesse jae(re)n lanc deen na dand(er) d(aer) na sond(er) myddel volgende/
elx jaers daer en bynne(n) om tsestich rijnssche gulden(en) van/
/ goude goet en(de) gheve en(de) xv mudde rogs [alsulcs core(n)s als de mole(n) ald(aer) wynne(n) sal] d(er) maten van loeve(n) te/
betale(n) dats te wete(n) een vijfthien rijnssche gul(den) en(de) iii mudde en(de) sesse halst(er)/
rogs dair af opten yersten dach van junio en(de) vijfthien rijnssche gul(den)/
en(de) drie mudde en(de) vi halst(er) rogs d(aer) af opte(n) yersten d(er) maent van septemb(ris)/
d(aer) naest volg en(de) vijfthien rijnssche gul(den) en(de) iii mudde en(de) vi halst(er) rogs d(aer) af/
opte(n) yerste(n) dach d(er) maent van decembri en(de) vijfthien gulden(en) en(de) iii mudde en(de)/
vi hals(er) rogs d(aer) af opten yerste(n) dach d(er) maent van merte d(aer) nae alle/
jae(re) de(n) voirs(creven) t(er)mijn duerende en(de) telke(n) t(er)mijn alse v(er)volghde schout It(em) sal de/
voirs(creven) jan den voirs(creven) godshuyse jaerlex slaen opte slachmolen ald(aer) ii amen/
smouts d(aer) toe tselve [tvoirs(creven)] cloeste(r) den saet levere(n) sal en(de) de coek sond(er) d(aer) af/
yet te hebbe(n) en(de) tselve godshuys sal de coeke(n) d(aer) af comende oec wed(er)/
hebbe(n) It(em) sal de voirs(creven) w jan de molene en(de) de sluyse houden van/
allen rue(re)nde werke Oec sal de voirs(creven) jan de vier molensteen laten ten/
eynde vande(n) vo
voe(r) elken duym slitens vande(n) molenstene(n) ald(aer) die nu dick/
sijn eenen(de)dertich en(de) ene(n) halven duym gheve(n) gelijc men in ande(re)n molenen/
bove(n) en(de) beneden gheven sal Voert is vorw(er)de dat de voirs(creven) jan tot de(n) gront/
werck tot de(n) dijke(n) en(de) tot de(n) wate(r) getruwelic sien en(de) waer nemen sal/
en(de) die stoppen et met stroe en(de) met erde(n) na sijn macht en(de) beste, als des/
noet en(de) te doen wesen sal Ite(m) als daer gebreken inde vors(creven) molene sterte/
of alpen die sal tvoirs(creven) godshuyse brued(er) wy(n)mare hae(re)n convers doe(n) make(n)
/
en(de) hier voer sal tvoirs(creven) godshuyse wed(er) de(n) vors(creven) janne doen make(n) als des/
te doe(n) wese(n) sal de sterte en(de) alpen bi brued(er) wy(n)mare(n) hae(re)n convers/
also lange als hi int selve godshuyse wone(n) sal En(de) de voirs(creven) jan sal d(ra)gen/
allen den last [toe]comende vande(n) scepen ten wae(re) dat dat toeq(ua)me bi ocsuyn/
vande(n) gronde werc daer in en sal de selve jan niet gehouden sijn/
Oec is vorw(er)de dat de voirs(creven) jan in afcortinghe(n) vande(n) voirs(creven) gelde en(de)/
coren gheve(n) en(de) betalen sal jaerlex vi mudde rogs de(n) godshuyse va(n)/
vrouwe(n)p(er)ke en(de) xviii rijnssche gul(den) janne dicbier also dat tselve/
godshuyse va(n) bethleem d(aer) af gheen scade en come En(de) de vors(creven)/
jan sal behoude(n) en(de) hebbe(n) de(n) vors(creven) t(er)mijn duerende de(n) perdstelstal/
om d(aer) in te wone(n) en(de) tduyfhuys mette(n) p(ro)fijte d(aer) af comende en(de) des/
sal de selve ja(n) tduyfhuys houde(n) van wande en(de) van dake en(de)/
[des] sal de vors(creven) jan ten eynde vande(n) voirs(creven) t(er)mijn op tvors(creven) duyfhuys/
late(n) xxxvi paer duven En(de) oft also geviele dat tvoirs(creven) godshuys/
bynne(n) den voirs(creven) t(er)mijn hae(r) hof va(n) wijchmale(n) uutghaven het te pachte/
oft erflic so sal de voirs(creven) jan voe(r) tvors(creven) tduyfhuys [jaerlex] hebbe(n) een/
mudde rogs of ii blaeu crone(n) d(aer) voer/
/ Ende oft also geviele dat tvoirs(creven) godshuys de voirs(creven) molene v(er)cochte(n)/
oft erflic uutgeve(n) woude(n) en(de) d(aer) om vande(n) voirs(creven) janne scheyde(n) so/
sele(n) si dat de(n) selve(n) janne ii v maende voe(r) dbeghijnsel/
vande(n) jae(r) daer in si scheyde(n) willen te vore(n) laten weten of and(er)s/
so sal hi tgeheel jae(r) inde voirs(creven) mole(n) moge(n) bliven It(em) sal tvoirs(creven) gods/
huys sijn coren des si bynne(n) den selve(n) godshuys jaerlex behoeve(n) sele(n)/
opte voirs(creven) molen malen even lanc dat hi hen gerief en(de) wael doet/
En(de) is noch vorw(er)de dat de voirs(creven) jan de voirs(creven) molen hebbe(n) en(de) behouden/
sal op alsulke(n) recht get gewoente(n) costume(n) en(de) usagie(n) gelijc ande(r)/
mole molners hae(r) molene(n) bove(n) en(de) benede(n) houden also v(er)re alst des(er)/
molene(n) aengheet It(em) is vorw(er)de dat de vors(creven) jan dwat(er) vand(er)/
voirs(creven) molene(n) niet hog(er) en sal moge(n) steygen dan recht en(de) gewoenlic/
is en(de) oft hijt hog(er) steyghde en(de) tvoirs(creven) godshuys d(aer) bi scade/
name die sal hem de vors(creven) jan oprichte(n) sond(er) argelist/
En(de) alle dese vorw(er)de(n) punte(n) en(de) condicien() hebbe(n) geloeft/
de vors(creven) p(ar)tien deen d(er) and(e)r vast (et)c(etera) rike hanewijc/
junii sep(ti)[ma]
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2012-08-31 by Sabrina Keyaerts