SAL7722, Act: R°60.1-R°61.1 (44 of 216)
Search Act
previous | next
Act R°60.1-R°61.1  
Act

Transcription

2020-09-23 by Kristiaan Magnus
Het zijn comen in recht voe(r) meye(r) ende scepen(en) van loeven inde banck ald(aer)/
adriaen van hondert als brueder en(de) naeste erfgename peters wilen van/
hondert die uut macht van scepen(en) [brieve(n)] van loeve(n) comen was tot den goede(n) hier/
na bescreve(n) in deen side en(de) henricke vanden gehuchte van wambeke in dande(re)/
Inde(n) yerste(n) tot den hove gelege(n) te wambeke mette(n) woeningen huysen hoven/
bogarden grachte(n) metten lande gehete(n) belyke mette(n) lande acht(er) den bogart/
en(de) mette(n) langen meers te gad(er) metten eeusele gehete(n) ov(er) de beke liggende/
naest den hove voirscr(even) en(de) met allen ande(re)n sinen toebehoirte(n) houdende te gade(r)/
vi(½) boende(r) en(de) xlv roeden gelege(n) tusschen de strate geheten de cautsye en(de) de/
goede der begarde(n) van bruessel aen deen side en(de) de goede peters wile(n) coker/
in dande(r) Ite(m) tot ene(n) dachmael en(de) liiii roeden lants gelege(n) te wambeke/
opten werst en(de) bide cautsye tusschen de selve cautsye en(de) jans wile(n) van name(n)/
It(em) tot ene(n) dachmael en(de) lvi roede(n) lants gelege(n) op tselve velt tusschen de strate/
en(de) jans wilen goedenoy Ite(m) tot ene(n) halven boender en(de) xvi roeden lants gelege(n)/
ald(aer) op thorenvelt tusschen de goede d(er) beg(ar)den van bruessel en(de) claes lant/
vande(n) broeke It(em) tot ene(n) dachmael en(de) lxi roeden lants gelege(n) opt selve velt/
tussche(n) de goede henrics keghel en(de) de goede jans de becke(re) It(em) tot ene(n) dach(mael)/
lants gelege(n) inde p(ro)chie vand(er) vat bi stevorde inde lange meers tussche(n) de horst/
en(de) de goede jans vande(n) b(er)ghe It(em) tot ene(n) dach(mael) en(de) lvi roeden beemds gelege(n)/
in enen beloc bide verkensmeers tussche(n) de goede gielijs zoerbier en(de) de/
goede der vrouwen vanden spiker Ite(m) tot lxxviii roede(n) beemds gelegen/
bi sente mychiels bornken tussche(n) de beke en(de) de goede gielijs coker It(em) tot/
vijftich roede(n) beemds gelege(n) acht(er) thof jans wile(n) py(n) pe(n)ninc tussche(n) de goede/
des selfs wile(n) jans en(de) de goede goerts beckers It(em) tot den reysvyve(re) hou/
dende een dach(mael) en(de) liii roede(n) gelege(n) bide cautsye It(em) tot ii hoydaghe/
erflic tsijs en(de) xl placke(n) brabants gelts payme(n)ts op ene(n) beemdt des vors(creven)/
gielijs zoerbiers gelege(n) te stevorde in p(ro)chie vand(er) vat bide cautsye Ite(m) tot/
iiii capuyne(n) out tsijs en(de) x l(i)b(ra) en(de) x s(tuvers) payme(n)ts jaerlex tsijs op huys en(de)/
hof jans brieders gelege(n) te wambeke tusschen de strate en(de) de goede gielijs cok(er)/
It(em) tot viii ouden groten en(de) iiii cap(uynen) op lxxx roede(n) beemds leens goerts/
peten gelege(n) ald(aer) bide(n) goeden des selfs wilen goerts peeten daer de vors(creven)/
adriaen versocht aende(n) meye(r) van loeven datmen hem houde(n) woude/
na inhebben van sinen voirs(creven) scepen(en) brieve(n) van loeven inde goede voirscr(even)/
want hem die na inhebben van sinen voirs(creven) scepen(en) brieve(n) van loeven/
sculdech wae(re)n te volghen Dit gedaen dede [de] voirs(creven) henric vand(er) gehucht
//
met sine(n) gelev(er)den voerspreke een aensprake tot de(n) voirs(creven) goede(n) seggende/
dat hi tot de(n) selve(n) goeden voe(r) hof en(de) he(re) comen wae(re) met alle(n) punte(n) va(n)/
rechte en(de) dat dat wae(re) waer dat boet hi te thoene(n) also hi dat sculdech/
wae(re) te thoene(n) etc(etera) met meer ande(re)n redene(n) die hi daer toe vueghde Op/
dwelc de voirs(creven) adriaen wed(er) antw(er)de seggende dat hem dat gheen/
ontstade doe(n) en soude en(de) dat bi des(er) redene(n) want peter wile(n) van houdert/
sijn brued(er) tot de(n) voirs(creven) goede(n) come(n) wae(re) met scepen(en) brieve(n) van loeve(n)/
beg(ri)pende dat jan en(de) mychiel de coker gebruede(re) inde voirs(creven) goede gegoedt/
hadden jannes vande(n) hove clerc die de voirs(creven) goede voert voe(r) scepen(en) va(n)/
loeven erflic uutgaf den voirs(creven) wilen pete(re)n van houdert de welke brieve/
de voirs(creven) adriaen ald(aer) inde(n) rechte dede lesen En(de) seyde voert de voirs(creven)/
adriaen dat hi wittich brued(er) wae(re) des voirs(creven) wilen pet(er)s van houdert en(de) dat/
de selve wilen pet(er) sijn brued(er) na der tijt dat hi tot de(n) voirs(creven) goede(n) come(n) was/
de voirg(enoemde) goede aenveerdde hantplichte en(de) besat als sijn erve en(de) d(aer) uut/
starf als uut sine(n) erve en(de) dat dat beyde wae(r) was dat boet de voirs(creven)/
adriaen te thoene(n) en(de) mette(n) minsten etc(etera) versocht d(aer) o(m)me de voirs(creven) adriaen/
den meye(r) van loeve(n) na thoe(n)nisse dat hijs boet dat hi de(n) voirs(creven) henricke/
vande(n) gehuchte indien hebben woude dat hi sijn hande dade vand(er) helecht/
vanden goede(n) voirs(creven) Op dwelc de meye(r) van loeven maende de scepen(en)/
van loeven die wijsden voe(r) een vonnisse beyde de p(ar)tien tot hae(re)n thoe(n)nisse/
en(de) dae(re)n teynden recht daer na heeft de voirs(creven) adriaen gethoent met/
ene(n) openen placcaet der stat van bruessel en(de) met twee ande(re)n goede(n)/
ma(n)nen dat hi wettich brued(er) was des voirs(creven) wilen peters van houdert/
voert thoende hi met goede(n) ma(n)nen dat de voirs(creven) wilen peter ye sijnt/
na dat hi tot den voirs(creven) goede(n) come(n) was de voirs(creven) goede besat als sijn erve/
en(de) daer uut starf als uut sinen erve Voert dede noch de voirs(creven) adriaen/
lesen den voirs(creven) scepen(en) brief van loeven daer mede de voirs(creven) wilen pet(er)/
sijn brued(er) tot den voirs(creven) goeden comen was En(de) na desen thoende de/
voirs(creven) henric vande(n) gehuchte dat jan en(de) mychiel de coker gebruede(re) q(ua)men/
met scepen(en) van wambeke tot bruessel tot der weduwe(n) des voirs(creven)/
wile(n) peters en(de) ontgoedden hen vande(n) goede(n) voirs(creven) bi consent der/
weduwen voirs(creven) en(de) goedden daer in den voirs(creven) henricke vande(n) gehucht/
en(de) thoende voert de voirs(creven) henric dat de scepen(en) van wambeke die/
daer voe(r) ogen stonden borghe bleven voe(r) mech tgebrec vande(n) gelde/
mids datme(n)t aen henricken niet houden en woude Oec dede de
//
voirs(creven) henric sine(n) voirs(creven) getugen die scepen(en) van wambeke wae(re)n vragen oft/
niet een recht en wae(re) inde banc van wambeke so wie thien jae(re) en(de) een/
gougedinghe in e(n)nige goede geseten hadde dat hi daer in sculdech wae(re) te blive(n)/
Daer op de voirs(creven) scepen(en) van wambeke seyden dat si bleven bi alsulke(n) scepen(en)/
brief van wambeke als de voirs(creven) henric daer dede lesen begripende dat/
de voirs(creven) jan en(de) mychiel de coker gebruede(re) den voirs(creven) henricke inde voirs(creven)/
goede voe(r) meye(r) ende scepen(en) van wambeke na dat si hen voe(r) meye(r) en(de)/
scepen(en) van loeven ontgoedt hadden gegoedt heeft Op dwelc/
de scepen(en) van loeven vanden meye(r) van loeven ghemaent sijnde wijsde(n)/
voe(r) een vonnisse dat alsulken aensprake als de voirs(creven) henric vanden/
gehuchte gedaen hadde tot den voirs(creven) goeden den voirs(creven) adrianen en(de)/
sine(n) brieve(n) gheen ontstade doen en soude cor(am) johanne de borch/
oven ludovico roelants johanne de oppendorp waltero pynnoc/
iuniore arnoldo vynck johanne de hugarden et dyonisio boys/
scabinis lovanien(sibus) Dit geschiede en(de) was gedaen des/
sat(er)daighs xxi dage in augusto int jae(re) m cccc en(de) xxviii
//
ContributorsInge Moris
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2012-03-19 by Inge Moris