SAL7726, Act: R°165.2-R°166.1 (127 of 274)
Search Act
previous | next
Act R°165.2-R°166.1  
Act

Transcription

2019-12-29 by Willy Van Bruystegem
It(em) want also is dat joffr(ouwe) aleyt die wijf is goessens vanden/
kerchove van goetsenhoven nu onlanx bid(er) stat van loeve(n) geweest/
es d(er) selv(er) stat thonende en(de) opdoende hoe dat de voirs(creven) goessen/
en(de) haerre beyd(er) kijnd(ere) hae(r) alle de goede also wael als die van/
haerre side(n) comen wae(re)n als die comen wae(re)n [vand(er) siden] des voirs(creven) goessens/
geheellic en(de) al ongebruyck maecte also dat sij nyegherinx op en hadde/
te lv leven biddende d(er) stat van loeven voirs(creven) dat sij hae(r) hier/
op versien woude gemerct dat de voirs(creven) goede inde(n) meesten dele/
ond(er) den beweynde en(de) bedrive d(er) vors(creven) stat en(de) na de(n) rechte d(er) selv(er)/
stat met scepen(en) brieve(n) van loeven beleydt zijn so dat de stat/
van loeven desen aengesien den voirs(creven) goessen en(de) reyne(re)n vande(n)/
kerchove sine(n) sone met hae(re)n brieve(n) h dede bescreve(n) tot enen/
seke(re)n daghe bi hae(r) te comen daer sij in beyden siden bid(er) stat/
q(ua)men Te wete(n) de voirs(creven) goessen in deen side en(de) joffr(ouwe) aleyt/
sijn wijf in dande(r) elc sijn bescheyt en(de) de weerde vanden goeden/
opdoende en(de) oec dat seke(re) tractaten en(de) dedinghen voermaels voe(r)/
scepen(en) van loeven thienen tussche(n) de(n) voirs(creven) goessen en(de) zijn wijf/
van haerre beyder goede(n) gededingt en(de) ghemaect sijn geweest/
Daer om eest dat de raet vand(er) stat van loeven al dese(n)/
aengesien en(de) voe(r) oghen genomen en(de) om alles bestens wille/
en(de) om dat de voirs(creven) p(ar)tijn in redelicheyden van hae(re)n goeden/
mochte(n) leven en(de) dat haerre beyd(er) kijnder niet te quist quist/
gaen en souden g(er) ghet(er)mineert en(de) uutgesproken heeft/
/ voe(r) reden en(de) bescheit dat de voirs(creven) goessen jaerlex uut/
alle(n) de(n) goeden voirs(creven) hebbe(n) heffen en(de) boeren sal voe(r) sine(n)/
cost en(de) byleringhe lxxx gripe(n) te wete(n) xl pl(a)c(ken) pay(ments)/
voe(r) elke gripe gerekent te betalen tot alsulke(n) paymente(n) en(de)/
daghen als de rente(n) vanden voirs(creven) goeden jaerlex valle(n) en(de)/
v(er)schinen sele(n) na de gelande vanden rente(n) voirs(creven) en(de) dat des/
gelijx de voirs(creven) joffr(ouwe) aleyt voe(r) hae(r) en(de) voe(r) joffr(ouwe) adelissen/
haerre docht(er) die si bi hae(r) behouden sal en(de) voe(r) joffr(ouwe)/
odilien oec haerre docht(er) oec jaerlex hebben en(de) boeren sal/
uut allen de(n) goede(n) voirs(creven) c grijpen te wete(n) xl pl(a)c(ken)/
voe(r) elke g(ri)pe gerekent te betale(n) als voe(r) te we op/
also gevielt
en(de) dat op desen last de vors(creven) reyne(re) met sinen/
bruede(r) en(de) zuste(re)n die nu te gader wonen alle de geheel/
goede te henw(er)t en(de) ov(er) hebbe(n) selen om die te rege(re)n wael/
en(de) loflic gelijc als dat behoert en(de) den last voirscr(even) mette(n)/
ande(re)n co(m)me(r) die d(aer) voe(r) uutgheet jaerlex te betale(n) op/
alsulke(n) vueghe en(de) condicie dat de voirs(creven) goessen in deen side/
en(de)
[dat] joffr(ouwe) aleyt zijn wijf in dande(r) [deen side] en(de) de voirs(creven) hae(re) kijnde(re) in dande(r)/
inde derde [alle] de schout die de voirs(creven) goessen en(de) joffr(ouwe) aleyt/
sijn wijf tot opte(n) dach van huden sculdech moge(n) zijn en(de)/
gemaect hebbe(n) betale(n) selen elc na de gelande van sinen/
renten en(de) goeden voirscr(even) En(de) oft also geboerde dat de voirs(creven)/
goessen voe(r) d(er) voirs(creven) joffr(ouwe) aleite(n) sine(n) wive aflivich worde/
dat dan de voirs(creven) rente(n) die de voirs(creven) goessen aldus jaerlix/
gehave(n) heeft jaerlex comen sele(n) te wete(n) deen helecht [d(aer) af] op/
der voirs(creven) joffr(ouwe) aleyten en(de) dande(r) helecht opte voirs(creven) kijnde(re)/
en(de) of des gelijx de voirs(creven) joffr(ouwe) aleyt aflivich worde voe(r)/
de(n) voirs(creven) goessen hae(re)n man dat dan de voirs(creven) hae(re) renten/
die sij jaerlex gehaven sal hebben te wete(n) deen helecht/
d(aer) af comen sal opte(n) vors(creven) goessen(en) en(de) dande(r) helecht/
opte voirs(creven) kijnde(re) hier in mede verclaert Gheboret/
/ dat e(n)nich vande(n) voirs(creven) kijnde(re)n het wae(re) mans p(er)soen oft/
vrouwen p(er)sone te huwelic toghe bi rade vanden vrienden/
datme(n) dien na dat hi mans p(er)sone of vrouwen p(er)soen sijn sal/
vande(n) goeden die de kijnde(re) ov(er)hebbe(n) sele(n) v(er)sien sal na dat de/
goede en(de) rente(n) vanden vors(creven) goeden gedragen selen bove(n) tgheen/
dat voe(r) v(er)claert steet [na] dat hi mans p(er)sone of vrouwe(n) p(er)soen/
wae(r) want umm(er) redelic is dat altoes een mansp(er)soen wat meer/
hebbe(n) sal dan een vrouwe(n) p(er)sone(n) En(de) als vande(n) renten die joffr(ouwe)/
aleyt jaerlex hebben sal so is voert get(er)mineert geboret also/
dat de voirs(creven) [joffr(ouwe)] adelisse te huwelic toghe [met rade van vrienden] dat sij hae(r) daer af/
jaerlix gheven sal xx grijpen [en(de) of dat also niet en geschiede dat god v(er)huede so [en] sal de selve adelisse(n) vanden voirs(creven) xx gripe(n) niet meer jaerlex hebbe(n) dan x grijpe(n) en(de) dande(r) x selen come(n) opte voirs(creven) kijnde(re)] en(de) dat sij oec nu ter stont/
vanden selve(n) hae(re)n renten jaerlicx betale(n) sal odilien d(er) voirs(creven)/
joffr(ouwe) odilien haerre docht(er) x grijpen Voert is get(er)mineert/
alse vand(er) haven des voirs(creven) goessens en(de) joffr(ouwe) aleite(n) dat dair/
af de selve goessen te hemw(er)t en(de) ov(er)hebbe(n) sal deen derdel de/
voirs(creven) joffr(ouwe) aleit dand(er) derdel en(de) de voirs(creven) kijnde(re) tderde/
derdel en(de) of e(n)nige donckerheyt hier in geviele so behelt/
de raet vand(er) stat d(aer) in altijt hae(re) v(er)claren en(de) hae(re)/
minde(re)n en(de) v(er)meerde(re)n na dat e(n)nigen inval of ande(re) sake(n)/
in toecomende(n) tiden hier in valle(n) oft geschien mocht/
sond(er) argelist lyemi(n)ge(n) voshem burg(i)mag(ist)ris henrico de/
calstr(is) et dyonisio boys scabinis (et) q(uam)plu(r)ib(u)s aliis de consilio lovan(iensis) dec(embris) ulti(m)a
ContributorsWilly Van Bruystegem
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2012-08-29 by Sabrina Keyaerts