SAL7728, Act: R°100.3-V°100.1 (103 of 374)
Search Act
previous | next
Act R°100.3-V°100.1  
Act
Date: 1434-10-07

Transcription

2019-11-14 by Frans Feyaerts
Het zijn comen int recht voe(r) meye(r) ende scepenen van loeven inde banc/
aldaer jan wouters in deen side ende goert heyme die na den recht/
d(er) stat van loeven comen en(de) geleydt is tot allen den goeden arnts van/
strijrode en(de) jans teye swage(re)n des voirs(creven) jan wout(er)s in dande(re) van/
ene(n) stuck boschs geheten den maesbosch gelege(n) inde p(ro)chie van zichne/
tusschen de goede coels van monthenaken en(de) de tsijsgoede henrics wilen/
wout(er)s vaders des vors(creven) jan wouters daer de vors(creven) goert v(er)socht(e) datme(n)/
hem in sine(n) beleyde houden woude Op dwelc de vors(creven) jan wouters de/
voirs(creven) goede met sine(n) gelev(er)den voirspreke aensprack seggende dat de selve/
goede de voirs(creven) wilen henric wouters sijn vad(er) en(de) m(ar)griet wile(n) sijn wijf/
moed(er) des selfs jans de vors(creven) goede [te gader] besaten als hae(r) leengoede en(de) dat dat/
waer wa(r)e dat boet de vors(creven) jan wouters te thoenen Seggende voert/
dat de selve jan wout(er)s dat hi wettich sone wa(r)e des vors(creven) wile(n) henrics/
niet meer brued(er) hebbende en(de) dat hem mids dien want dit leengoende/
wa(r)en de vors(creven) goede alleen volgen souden en(de) sculdich wa(r)en te volghen/
seggende noch de selve jan wout(er)s dat hi dese goede [na] doet des vors(creven) sijns/
vaders ontfaen hadde en(de) dat boet hi oec te thoenen mids den welken hi/
v(er)socht so wa(r)e hi dit gethoene(n) konste datme(n) hem de vors(creven) goede soude/
doen volghe(n) Op dwelc hem de vors(creven) goert heyme v(er)antwerde/
en(de) dede segge(n) met sinen gelev(er)den voirspreke dat hem de aensprake vors(creven)/
aen tkijntsgedeelte des vors(creven) arnts va(n) strijrode en(de) jans teye [als momboe(r) hoe(r) wive] gheen/
ontstade doen en soude en(de) dat bi desen redene(n) want de vors(creven) goede gheen/
dienstleen en wa(r)en en(de) dat daer om de suste(re)n gelijc den bruede(re)/
daer in deylen soude(n) en(de) dat de vors(creven) arnde in huweliker vorw(er)den
//
geloeft was dat hi in alle sijns sweers goede die hi op die tijt/
houdende was metten vors(creven) sinen wine gelijc den ande(re)n ha(r)en brued(er)/
en(de) suste(re)n mede deylen soude dwelc de vors(creven) goert heyme al boet/
te thoenen en(de) metten minsten Op dwelc bi mae(n)nissen smeyers/
de p(ar)tijen gewijst worden tot ha(r)en thoenissen ten daghe van/
thoe(n)nisse thoende de vors(creven) jan wouters alle tgheen des hi hem/
v(er)meten hadde den vors(creven) goerde int v(er)met van sinen thoe(n)nisse/
te mael snevende en(de) achterblivende Also dat de meye(r) van loeve(n)/
maende de scepenen van loeven die wijsden voe(r) een vonnisse/
dat de(n) vors(creven) janne wouters de vors(creven) goede die hi aengesproken/
hadde also v(er)re als dat leengoede wa(r)en volgen souden Cora(m)/
lombart borchoven absoloens kersmake(re) boys voshem octobr(is)/
septima anno m cccc xxxiiii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated bymyriam bols
Last update: 2016-02-09 by xavier delacourt