SAL7728, Act: R°141.3-V°141.1 (129 of 375)
Search Act
previous | next
Act R°141.3-V°141.1  
Act

Transcription

2015-01-10 by Inge Moris
It(em) na dat joncker jan he(re) tot scoenhove(n) nu bid(er) stat van loeven/
comen is hae(r) opdoende dat wae(re) waer dat hi op tiden voirleden/
jonck(er) janne wile(n) he(re) tot scoenhove(n) sinen vad(er) bi seke(re)n redene(n) hen in/
beyden siden daer toe berue(re)nde te hem waert nam en(de) tregiment van/
sine(n) goeden aenveerdde en(de) de renten en(de) p(ro)fiten d(aer) af aenverdde inhief/
en(de) opboerde Op also dat de vors(creven) jonck(er) jan he(re) tot scoenhove(n) den/
vors(creven) wile(n) jonck(er) janne sine(n) vad(er) daer voe(r) houden soude also hi dede/
en(de) sijn schout betale(n) gelijc hi hem op die tijt in gescrifte ov(er)gaf altoes/
daer in biden vors(creven) jonck(er) janne den sone ondersproken Dat hi vanden/
recatte tot berghen in henegouwe daer de he(re) van rotselaer/
voe(r) stont ongehouden bliven woude en(de) hem des niet onderweynden/
en(de) hi daer aff te des(er) tijt noch goede waerheyt en(de) levende konde/
heeft Vand(en) welke(n) hi beducht is dat hem die ontsterven mochte(n)/
en(de) dat hi dan in toecomenden tiden op dats hem noet geboerde/
des tot sine(n) rechte gebreck hebben mocht Biddende d(aer) om en(de) bege(re)nde/
dat de vors(creven) jonck(er) jan dat de stat hem de vors(creven) sijn waerheit/
van des vorscr(even) es woude ten heylige(n) doen ov(er)horen So eest dat/
de burg(er)meest(ere)n al des voirscr(even) is aengesien in p(rese)ncie van scepenen/
van loeve(n) op des voirs(creven) is heeft doen v(er)hoe(re)n h(ere)n janne van/
lombeke prieste(re) op sine borst en(de) florijs wynter te(n) heylighen/
die openbaerlic tuyghden en(de) droeghe(n) dat hen claer en(de)/
kenlic wae(re) dat doen jonck(er) jan he(re) tot scoenhove(n) sinen vad(er)/
aennam als voirs(creven) is dat claerlic gevorwerdt en(de) ond(er)sproken/
was dat de vors(creven) jonck(er) jan de sone hem des recats
//
te bergen in henegouwe niet onderweynden en woude/
ende dair aff ongehouden sijn Ende des gelijx vanden/
saken die de he(re) van rotselaer met den vors(creven) jonck(er)/
janne den vad(er) uutstaende hadde dat hi d(aer) aff oec/
ongehouden sijn soude cor(am) vynck voshem anno xxxiiii/
novembr(is) nona/
ContributorsKristiaan Magnus , Jos Jonckheer , kristiaan magnus , Jos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2014-02-03 by Kristiaan Magnus