SAL7728, Act: R°218.1-V°218.1 (194 of 374)
Search Act
previous | next
Act R°218.1-V°218.1  
Act
Date: 1435-01-17

Transcription

2020-01-26 by Frans Feyaerts
Cond sij allen liede(n) dat goert vand(er) eect van velthem es comen/
in jegenwordicheit d(er) scepen(en) va(n) loeve(n) en(de) heeft gegeve(n) en(de) bekendt dat hi/
gegeve(n) heeft janne vanden vekene [oec] van velthem thof gehete(n) ten eechove(n)/
gelege(n) inde p(ro)chie van velthem mette(n) huyse(n) hove(n) wynenden lande(n) beemde(n)/
eeusele(n) met alle(n) ande(re)n sine(n) toebehoirte(n) gelijc de vors(creven) goert tselve hof/
met alle(n) sine(n) toebehoirte(n) van henricke vand(er) calstren dien dat erflic/
toebehoert voirmaels te pachte genome(n) heeft Te houden te hebben/
en(de) te wynne(n) vande(n) vors(creven) goerde va(n) half merte naist comende ene(n) t(er)mijn va(n)/
neghen ja(r)en lanc duerende deen na dand(er) d(aer) na staphans volgende elx/
jaers hier en bynne(n) te wete(n) de vors(creven) wynnende lande op xliii mudde/
en(de) molevat rogs goet en(de) payabel d(er) maten va(n) loeven te sente andries misse/
apostels te betale(n) en(de) tot loeve(n) [te] leve(re)n alle ja(r)e de(n) vors(creven) t(er)mijn duerende/
en(de) telke(n) t(er)mijne alse v(er)volghde schout En(de) de vors(creven) beemde en(de) eeusele op/
sessen(en)twintich hollan(sche) gul(den) [van] goude goet en(de) gheve te wete(n) drie der/
selv(er) gulde(n) voe(r)
twee gulden vrancrijcsche cronen goet va(n) goude en(de)/
swaer va(n) gewichte voe(r) drie vande(n) vors(creven) gul(den) gerekent ts(in)te mertens/
misse inden wynt(er) te betale(n) jaerlex hier en bynne(n) en(de) telke(n) t(er)mijne alse v(er)volgh/
de schout It(em) sal de vors(creven) wyn alle ja(r)e de(n) vors(creven) t(er)mijn duer(ende) int vors(creven)/
hof leve(re)n lxii mandele(n) walme(re) goede en cusbaer om de huysinghe/
ald(aer) mede te decken en(de) alsmen die aldaer v(er)dect of alsmen ald(aer)/
plect ty(m)mert oft metst d(aer) af sal de vors(creven) goert den wercluden de/
dachhue(re)n betale(n) en(de) de vors(creven) jan sal hen den montcost gheven It(em) sal/
de vors(creven) wyn de huysinge ald(aer) wael en(de) cusbaerlic houden op sine(n) cost vand(er)/
und(er)ster rikelen nederw(ar)t Ite(m) sal de voirs(creven) jan alle tgheen dat vande(n) voirs(creven)/
goeden comen sal bringhen int voirs(creven) hof en(de) dat aldaer etten en(de) slite(n) met/
sine(n) beesten en(de) mest daer af make(n) en(de) dat op tvors(creven) lant vueren slants/
meesten p(ro)fijt Ite(m) selen de vors(creven) goert en(de) jan alle doeft opte vors(creven)/
goede wassende deyle(n) en(de) hebbe(n) half en(de) half en(de) de selve jan sal des/
voirs(creven) goerts helecht tot loeve(n) levere(n) sond(er) des selfs goerts cost It(em)/
sal de vors(creven) jan den vors(creven) goede alle ja(r)e den vors(creven) t(er)mijn duerende/
dieme(n) dienen met sine(n) waghe(n) en(de) p(er)de vijf daghe It(em) of e(n)nich/
vanden vors(creven) p(ar)tijen scheyden wille dat hi dat doen mach op dyerste/
drie ja(r)e vanden vors(creven) t(er)mijn en(de) die also scheyde(n) wilt die salt/
den ande(re)n een ja(r)e te voren segghen It(em) sal de vors(creven) jan
//
op sine(n) cost make(n) een goede cusbaer grecht tussche(n) dbasch ende ghe/
roedde It(em) sal de vors(creven) goert jaerlex hie(re)n bynne(n) hebben half/
de duyven vande(n) duyfhuyse int vors(creven) hof staende en(de) de vors(creven) jan/
sal de duyven teten geven It(em) selen de vors(creven) jan en(de) goert te/
gelike copen ene(n) verre en(de) enen beer en(de) die sal de vors(creven) jan/
voertaen houden op sine(n) cost tot aen d(er)re tijt datmen die slaen/
sal en(de) alsmen die slaet so sele(n) de vors(creven) goert en(de) jan die/
deyle(n) en(de) hebben half en(de) half Ite(m) sal de vors(creven) goert de(n) vors(creven)/
janne gheve(n) over ander ja(r)e vande(n) vors(creven) t(er)mijn vijf ellen/
lakens Ite(m) sal de voirs(creven) wyn alle ja(r)e de(n) vors(creven) t(er)mijn duere(n)de/
op tvoirs(creven) goet setten xxv willige(n) poten en(de) de willeghen/
truncke(n) ten behoerlike(n) tide en(de) de selve goede tot alle(n) plaetsen/
wel en(de) cusbaerlic bevreden en(de) de grechte(n) oprichte(n) gelijc ande(re)/
wynne(n) bove(n) en(de) benede(n) It(em) sal de vors(creven) jan hebben alle de/
verdroeghde willige(n) opte vors(creven) goede staende en(de) voe(r) elke/
willighe ii willige(n) poten [wed(er)] moeten sette(n) It(em) sal de vors(creven) wyn/
de vors(creven) goede wael en(de) cusbaerlic wynne(n) en(de) w(er)ven gelijc/
sine(n) reengenote(n) boven en(de) beneden en(de) die laten te sinen afscheide(n)/
gelijc hi die vant te sine(n) aencome(n) hier na volght Te/
weten viii boende(r) vande(n) vors(creven) lande besayt met rogghe/
en(de) met tarwen te wete(n) vi boende(r) en(de) een daghmael met/
rogghe en(de) vii dach(mael) met tarwen It(em) thiendalf boend(er) lants/
met storte eens omgedaen It(em) neghen boende(r) brake geheel/
Ite(m) sal de vors(creven) jan de(n) vors(creven) [t(er)mijn] duerende alle ja(r)e een boend(er)/
vanden voirs(creven) lande merghele(n) wel en(de) cusbaerlic En(de) alle/
dese vorw(er)den (et)c(etera) En(de) hier af sijn borghen des vors(creven) jans/
vand(en) vekene [alse p(ri)n(cipa)[le] sculde(re)n indi(vi)sim] bartelmeeus vand(er) banck willem vekeman/
brued(er) des selfs jans [en(de)] jan van meerbeke de welke de selve/
jan vande(n) vekene heeft geloeft hier af scadeloes te/
houde(n) en(de) tontheffen vynck boys ja(uarii) xvii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-02-09 by xavier delacourt