SAL7728, Act: R°373.1-V°374.1 (326 of 374)
Search Act
previous | next
Act R°373.1-V°374.1  
Act

Transcription

2015-02-02 by Inge Moris
Het sijn comen in recht voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van loeve(n) inde banc/
ald(aer) henric vande(n) zande van steensel met sijnre medep(ar)tijen in deen side/
en(de) henric wuest die na de heerlicheyt ons gened(ichs) he(re)n des h(er)togen van/
bourg(oign)[en] en(de) va(n) brabant en(de) na zijnre stat recht van loeve(n) come(n) en(de) ge/
leydt tot alle(n) de(n) goede(n) have en(de) erve jacobs wuest zijns brueders in/
dande(re) Daer de vors(creven) henric vande(n) zande dede lesen een zedule inhoudende/
gelijc hier na volght Dit sijn de stocgoede P(ri)mo een huys en(de) hof/
mette(n) schue(re)n bogarde en(de) allen ande(re)n hae(re)n toebehoirte(n) gelege(n) inde p(ro)chie/
van steensele neven de herstrate tussche(n) de goede henric gherijt en(de) de/
goede luytgarden steymans It(em) een block lants gelege(n) jege(n) de vors(creven) goede/
ov(er) tussche(n) de h(er)strate en(de) de goede mersielijs van cryekenbeke It(em) ene(n)/
acker gehete(n) den keelacker gelege(n) ald(aer) inde gemeynacker tussche(n) de goede/
roef boys en(de) de goede wout(er)s vande(n) haeghdoe(re)n en(de) neve(n) de goede jans/
hyllen Ite(m) ene(n) beemdt gehete(n) de(n) keelbeemdt gelege(n) inde vors(creven) p(ro)chie/
tussche(n) de goede jans hillen en(de) de goede des vors(creven) roef boys Ite(m) ene(n)/
beemdt gehete(n) den dijckerbeemdt mette(n) eeusele d(aer) aen liggende/
gelege(n) ald(aer) tussche(n) tgemeynbroeck en(de) de goede m(ar)griete(n) vand(er) rijt/
en(de) neve(n) de goede henric gherijts en(de) bide goede anssems/
uute(n) bossche It(em) ene(n) beemdt met ene(n) eeusele d(aer) aen gelegen/
gehete(n) thoegheeusel gelege(n) ald(aer) int scoenbroeck tussche(n) de goede/
henrics wuest en(de) de goede des vors(creven) anssems uuten bossche/
en(de) neve(n) de goede wouters vande(n) dijck en(de) bide(n) goede(n) henrics/
jaghers en(de) oec biden goeden henric gherijts/
Dit sijn de v(er)cregen goede/
P(ri)mo ene(n) acker gehete(n) den gheer gelege(n) inde p(ro)chie va(n) steensel/
neve(n) de goede henrics hoemans en(de) wouters cup(er)s It(em) een stuck/
lants gehete(n) de ernartshoeve gelege(n) ald(aer) inde(n) gemeyn acker/
tusschen de goede jans piex en(de) de goede jannes vande(n) heyshoevel/
en(de) mette(n) enen eynde neve(n) de goede des huys van postel/
It(em) waert daer oec in ghenoemt dese have P(ri)mo lxxx/
scape xiiii stucke(n) horevees v p(er)de iiii verken iiii/
mottale(n) potte iiii ketele en(de) vijf bedden en(de) alrehande ande(re) [have]
//
Ende dese cedule aldus gelege(n) zijnde dede de vors(creven) henric vande(n) zande/
met zijnre wed(er)p(ar)tien een aensprake tot de(n) vors(creven) goede(n) ind(er) manie(re)n gelijc/
hier na volght Seggende met sine(n) gelev(er)den voirspreke dat de vors(creven)/
henric wuest met sine(n) beleyde aende vors(creven) goede verdoelt wae(re) En(de)/
dat bi desen redene(n) want de vors(creven) jacob wuest na staet d(er) heyliger/
kerken een wettich wijf getruwt hadde die geheyte(n) was lijsbeth/
gherijts welc lijsbeth gerijts de vors(creven) stocgoede bracht aenden/
vors(creven) jacob wuest en(de) [dat] die stocgoede van haerre siden come(n) wae(re)n en(de)/
dat dat wae(re) waer dat boet de vors(creven) henric vande(n) zande te/
thoene(n) en(de) mette(n) minsten (et)c(etera) Dede voert segge(n) de vors(creven) henric/
vande(n) zande dat de vors(creven) jacob wuest en(de) wile(n) lijsb(eth) sijn wijf/
de vors(creven) v(er)crege(n) goede te same(n) in hae(re)n gehele(n) stoel v(er)crege(n) hadde(n)/
Dwelc hi oec boet te thoene(n) en(de) mette(n) minsten (et)c(etera) Seggende/
noch de vorg(enoemde) henric vande(n) zande dat der banck recht va(n) eersel/
daer ond(er) de vors(creven) goede gelegen zijn alsulc wae(re) dat so wanneer/
de stoel aldaer scheydt sonder wettighe geboirte acht(er) te bliven dat/
dan t(er) stont alle de stocgoede die come(n) zijn vander siden des ghene(n)/
die also aflivich worden is ya alse de clocken v(er)laten blive(n) op de/
rechte erfgename(n) sond(er) den leste(n) levende enige tocht daer inne/
te behouden En(de) de v(er)crege(n) goede volgen ter stont half de(n)/
vorg(enoemde) erfgename(n) sond(er) den lanxst levende oec e(n)nige tocht d(aer)in/
te behouden en(de) dat dat wae(re) en(de) dlantrecht also is dat boet/
de vors(creven) henric vanden zande oec te thoene(n) en(de) mette(n) minsten/
En(de) seyde voert de selve henric vanden zande dat hi met/
zijnre medep(ar)tijen vors(creven) vande(n) naiste(n) erfgename(n) wae(re)n d(er) vors(creven)/
wile(n) lijsbette(n) en(de) dat de vors(creven) lijsbeth uut de(n) vors(creven) stocgoeden/
starf als uut hae(re)n wittige(n) en(de) p(ro)pe(re)n erve en(de) desgelijx oec/
half vande(n) v(er)cregene(n) goede(n) vorscr(even) dwelc hi oec boet/
te thoene(n) als voe(r) It(em) seyde noch de vors(creven) henric vanden/
zande dat hi na der banc recht van corsele scheydinge/
en(de) deylinghe gheeyscht en(de) begheert hadde op sente lucien
//
dach naest leden en(de) dat de vors(creven) [wile(n)] lijsbeth aflivich waert/
op sente mertens dach daer voe(r) en(de) alle beyde te voe(re)n eer de/
vors(creven) henric de wuest sijn beleydt gedaen hadde dat hi oec/
als voe(r) boet te thoene(n) Seggende dat bi desen redene(n) tvors(creven)/
beleydt opte stocgoede vorscr(even) noch op de helecht vande(n) v(er)creghene(n)/
goede(n) niet slaen en soude noch sculdech en is te slaen gemerct/
dat die de(n) vors(creven) jacob op die tijt niet toe en behoerden mer d na/
de(n) lantrecht ald(aer) come(n) en(de) bleve(n) wae(re)n sond(er) myddel op derfgename(n)/
voirgheruert na datme(n) na de(n) d(er) banck recht ald(aer) gheen/
tocht en besitt in welker aensprake(n) de vors(creven) henric de wues/
vande(n) zande alrehande redene(n) ruerde en(de) dede segghen met vele/
thoe(n)nisse(n) die hi daer bileyde daer mede hi sijn sake schoende/
en(de) claerde mer luttel diende(n) si tot der materien of tot de(n) rechte/
Ten eynde sluytende so wae(re) hi tgheen des vors(creven) is gethoenen/
conste dat hem en(de) sijnre medep(ar)tijen dan de vors(creven) [stoc]goede geheel/
en(de) de v(er)crege(n) goede half volgen selen Op dwelc de vors(creven)/
henric wuest dede antw(er)den met sine(n) gelev(er)de(n) voe(r)spreeck al/
waert also dat de vors(creven) henric vanden zande alle tgheen/
thoende des hi hem vermeten hadde dat hem dat nochta(n)/
aen sine(n) beleyde vanden vors(creven) goede(n) gheen ontstade doen en sal/
en(de) dat biden redene(n) hier na bescreve(n) Inden yersten dede/
de vors(creven) henric wuest den schoutbrief lesen daer uut hi/
tvoirs(creven) beleydt hadde doen doen en(de) des gelijx de(n) vors(creven)/
beleydtbrief segghende dat ter tijt doen de vors(creven) jacob sijn/
brued(er) de(n) vors(creven) schoutbrief bekendde hi en(de) de vors(creven) wilen/
lijsbeth sijn wijf der vors(creven) goede geheellic en(de) al wael/
wa mechtich wae(re)n te beco(m)meren te v(er)copen en(de) te v(er)ande(re)n/
En(de) dat dat wae(re) wae(r) dat boet de vors(creven) henr(ic) wuest/
te thoene(n) en(de) mette(n) minsten Seggende mids dien redene(n)/
dat hem en(de) sine(n) beleyde de vors(creven) goede volge(n) sele(n) en(de) sculdech
//
sijn te volgen en(de) dede noch meer seggen hoe wael hem des/
na de hoghe heerlicheyt ons genedichs he(re)n en(de) de(n) ouden rechte/
zijnre stat rech van loeven van negheen node en is dat ter tijt/
soe de vors(creven) jacob wuest sijn brued(er) den huwelic metter d(er) vors(creven)/
wile(n) lijsbette(n) sine(n) wive(n) aengaen soude en(de) voe(r) den truwen bi/
vrienden en(de) maghen van beyde(n) side(n) en(de) bi vele goed(er) liede die/
ov(er) de(n) huwelic wae(re)n inde(n) selve(n) huwelic claerlic v(er)dedingt/
was dat de langhste levende van hen beyde(n) alle de geheel/
goede van beyde(n) side(n) behouden soude en(de) sine(n) vryen wille/
daer mede doen En(de) dat dit aldus claerlic v(er)dedingt/
was dat boet de vors(creven) henric wuest oec te thoenen en(de)/
mette(n) minsten met ande(re)n meer redene(n) alligacien en(de) thoe(n)nisse/
die de selve henric wuest inde(n) vors(creven) sine(n) v(er)antw(er)den dede/
opdoen en(de) bilegge(n) Dat aldus in beyde(n) siden geschiet worde(n)/
de p(ar)tijen beyde tot hae(re)n thoe(n)nisse gewijst Ten daghe/
va(n) thoe(n)nisse hen daer toe betekent en(de) gesett thoenden de/
selve p(ar)tijen alle tgheen des sij hen v(er)meten hadden Also/
dat na dien de meye(r) van loeven maende de scepen(en) van/
loeven die openbaerlic wijsden voe(r) een vonnisse na/
aensprake na v(er)antwerden na thoe(n)nisse en(de) na al dats/
voe(r) hen comen wae(re) dat de vors(creven) henric wuest/
vanden vors(creven) goeden bliven [bliven] sal in sinen beleyde also/
verre alst he noch voe(r) de scepen(en) van loeven come(n)/
es Cor(am) joh(ann)e de borchoven my(chaele) absoloens ny(cholao) kersmake(re)/
dyonisio boys (et) andrea de voshem scab(inis) lov(aniensibus)/
anno xiiii[c] xxxv maii septima/
ContributorsKristiaan Magnus , Jos Jonckheer , kristiaan magnus , Jos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2014-02-12 by Kristiaan Magnus