SAL7728, Act: V°108.3-V°109.1 (107 of 374)
Search Act
previous | next
Act V°108.3-V°109.1  
Act
Date: 1434-10-14

Transcription

2019-11-27 by Frans Feyaerts
Het sijn comen in recht voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van loeven/
inde banc ald(aer) jan lodewijc en(de) arnt goerlakens gebruede(re)/
sone jans wile(n) goerlakens in deen side en(de) jan van bolgry die/
na de(n) recht d(er) stat van loeven comen en(de) geleydt is tot de(n) goede(n)/
johanne(n) wilen goerlakens moeye d(er) voirs(creven) gebruede(re) in dande(re)/
daer de selve gebruede(re) een aensprake dede(n) vanden goeden/
hier na bescreven inden yersten vanden opstalle met v(er)neelkens?/
ham gehete(n) houdende ond(er) lant en beemdt vi dachmael luttel/
min oft meer gelege(n) tussche(n) de goede des godshuys van/
vileer en(de) de goede wouter witvoets en(de) alrenaest de(n) goeden/
lodewijc goerlakens en(de) bid(en) deme(re)n aldaer en(de) oec biden/
weghe arnt boens Ite(m) van iii dach(mael) eeusels gelege(n) inde p(ro)chie/
van werchte(r) teek(eni)ng? tusschen de strate aldaer en(de)/
de goede henrics de vissche(re) ende biden goedens jans/
van wijnbraken en(de) jan daneels It(em) van ene(n) dachmael beemds/
gelege(n) ter heyde(n) in drie siden tussche(n) de goede vand(er)/
heyden en(de) inde vierde side aende(n) nuwenwech comende It(em)/
van ene(n) boend(er) leens gelege(n) opt sollevelt tusche(n) tcleyn/
tsollenvelt en(de) de goede des godshuys van boxleer [vyleer] en(de)/
biden goeden lodewijc goerlakens en(de) d(er) vrouwen vand(er) heyden
//
en(de) des he(re)n strate It(em) van ene(n) dach(mael) lants gelege(n) int werch/
terbroeck tussche(n) de goede arnts h(ere)nwouters en(de) henrics van/
haeltert It(em) van enen boend(er) leens gelege(n) [gehete(n)] delst gelege(n) opt/
opt hertbaer tussche(n) de goede gord wouters en(de) de goede jans smeeds/
en(de) bider straten en(de) bide goede wouters van ijssche Seggende de/
vors(creven) gebrued(er)s dat viel op tijt voirleden dat kath(er)ine goerlakens/
ha(r)e zust(er) tot huwelic trecken soude na staet d(er) heylig(er) kerken met/
pete(re)n hombouts ha(r)en man daer doen op die tijt biquam de vors(creven)/
wile(n) johanne goerlakens ha(r)e moeye en(de) gaf in huwelik(er) vorw(er)den/
met den vors(creven) pete(re)n metter voirs(creven) kath(er)inen haerre nichten alle/
ha(r)e v(er)cregen goede en(de) ha(r)e stocgoeden in alsulker manie(re)n dat de/
voirs(creven) jan lodewijc en(de) arnt gebruede(re)n der vors(creven) kath(er)inen metter/
selv(er) kath(er)ine(n) na doet der vors(creven) wile(n) jehanne(n) alle de goede gelijc/
brued(er)lic en(de) sust(er)lic gelijc deylen souden en(de) seyde(n) voert de selve/
gebruede(re) dat de voirs(creven) goede v(er)crege(n) goede wa(r)en en(de) dat [dit] boden sij al/
te thoene(n) en(de) metten minste(n) (et)c(etera) En(de) dede(n) vors(creven) [voer]t segge(n) de selve gebrued(er)s/
so waer si dit gethoene(n) consten dat hen de vors(creven) goede volgen sele(n)/
en(de) sculdich sijn te volgen Op dwelc de vors(creven) jan van bolgry hem/
met alrehande woerde v(er)antwerde seggende dat hem en(de) sine(n) beleyde de/
vors(creven) aensprake gheen ontstade doen en soude met vele redenen/
die hi daer toe cleedde en(de) dair af hi hem thoe(n)nisse v(er)mat/
also dat ten eynde dan dien vi mae(n)nisse smeyers de scepenen/
van loeve(n) wijsde(n) de p(ar)tijen tot ha(r)en thoe(n)nisse die ha(r)e thoe(n)nisse/
ten daghe hen daer toe geset leydden en(de) daer de selve drie gebruede(re)/
ond(er) den ande(re)n thoendendatsi met goeden ma(n)nen dat si and(er)wile/
daer bi en(de) aen geweest hadde(n) daer de vors(creven) kath(er)ine goerlakens een/
huwelic gededingt waert tussche(n) de vors(creven) pete(re)n hombouts en(de) kath(er)inen/
goerlakens zust(er) d(er) vors(creven) gebruede(re) en(de) dat aldaer de vors(creven) wilen joha(n)ne/
goerlakens den selven pete(re)n en(de) ka(theri)[ne(n)] gaf met d(er) voirs(creven) kath(er)ine(n) haers/
nichte(n) alle ha(re) v(er)cregen goede in huwelik(er) vorw(er)den na doet der/
selv(er) johanne(n) die te aenveerde(n) In [en(de) op] alsulk(er) voeghen dat de vors(creven)/
drie gebrueders de vors(creven) goede metter selv(er) kath(er)inen haerre zust(er)/
brued(er)lic en(de) zust(er)lic gelijc deyle(n) souden met ande(re)n thoe(n)nissen die
//
si [in beyden sid(en) noch] daer toe deden Also dat ten uutersten en(de) te(n) eynde/
bi mae(n)nissen smeyers van loeven en(de) na ripe(n) en(de) langhen/
berade bijden scepen(en) van loeve(n) d(aer) op gehadt de selve scepen(en)/
van loeven wijsd(en) voe(r) een vonnisse dat den vors(creven) kijnd/
janne van bolgry en(de) sine(n) beleyde volgen selen de leengoede/
en(de) dat den vors(creven) kijnde(re)n dande(re) goede volgen selen gelijc/
de waerheyt gedragen heeft lombart borchove(n) k(er)smake(re)/
boys voshem octobr(is) xiiii anno xxxiiii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-02-09 by xavier delacourt