SAL7728, Act: V°339.5-R°340.1 (300 of 374)
Search Act
previous | next
Act V°339.5-R°340.1  
Act

Transcription

 by 
It(em) van alsulken gedinghe als nu onlanx geweest is voe(r)/
meye(r) en(de) scepen(en) van loeven tusschen woute(re)n va(n) vriesele/
van lyere in deen side en(de) woute(re)n van quaderebbe als wettich/
man en(de) mombour joffr(ouwe) m(ar)griete(n) van helmont nat(uer)lic docht(er)/
docht(er) h(ere)n jans [wilen] van berlaer he(r) van helmont in die voe(r)/
meye(r) en(de) scepen(en) van loeve(n) gegoedt en(de) gheerft is inde hoeve/
vanden kerchove mette(n) tsijse van he(re)nthout in dande(re) Alse/
van ene(n) schutter dieme(n) gewoenlic is te setten inde(n) dorpe van/
he(re)nthout daer in de vors(creven) wout(er) van vriesele meer rechts v(er)mat/
te hebbe(n) dan de vors(creven) wout(er) va(n) quaderebbe dede den selven/
woute(re)n va(n) quaderebbe hem tgelijc recht als mombour sijns/
wijfs uut d(er) vors(creven) zijnre guedingen mette(n) vors(creven) woute(re)n van
//
vriesele meynende en(de) houdende te hebben Heeft tvonnisse d(er) scepen(en)/
van loeven na dlijden [en(de)] v(er)kenne(n) dat elc vanden p(ar)tijen he(n) bekendt en(de)/
verlijdt hebbe(n) en(de) na aensprake en(de) na v(er)antw(er)de vanden p(ar)tijen voirs(creven)/
gewijst en(de) uutgegeve(n) dat de vors(creven) wouter van vriesele en(de) wout(er)/
van quaderebbe elc voer sinen pe(r)sone [en(de) voe(r) een ste(m)me] metten goeden lieden des dorps/
van he(re)nthout gemeynlic oft de(n) meeste(n) deel van hen ene(n) schutter kyese(n)/
en(de) sette(n) sele(n) sond(er) yemande daer in vordel te hebben Cora(m) lombart/
borchove(n) kersmake(re) vynck boys voshem Dit vonnisse was gewijst/
opte(n) ande(re)n dach van aprille anno xxxiiii en(de) geregistreert int/
selve jae(r) v daghe in aprille int/
Hier op hebben de scepen(en) van loeve(n) geclaert al [en] woude(n) de voirs(creven) wout(er)/
noch wouter biden vors(creven) core vande(n) schutt(er) vors(creven) niet come(n) dat d(aer) om/
de vors(creven) goede liede va(n) he(re)nthout niet laten en dorven den vors(creven) kose/
te doen en(de) al quaem deen va(n) hen beyde(n) d(aer) bi den ande(re)n d(aer) af hem/
schuwende so soude(n) s [de selve goede liede] nochta(n) de(n) vors(creven) schutter moge(n) kyesen mette(n)/
meesten gevolghe gelijc voirscreve(n) is
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-02-12 by Kristiaan Magnus