SAL7728, Act: V°95.4-R°96.1 (97 of 374)
Search Act
previous | next
Act V°95.4-R°96.1  
Act
Date: 1434-10-03

Transcription

2020-04-17 by Frans Feyaerts
Item hoewael underwile biden rade vander stat uut/
ripen [voerhebbe(n)] met grot(er) voirsienicheiyt get(er)mineert is geweest/
van alsulken scoutbrieve en(de) beleydtbrieve daer mede rombout/
boem [wittich] sone h(ere)n rombout boum priest(er)s come(n) en(de) geleydt es/
tot de(n) goede(n) des vors(creven) h(ere)n rombouts zijns vaders dat de/
vors(creven) rombout metten vors(creven) brieve(n) niet werken en sal/
noch negheenrehande saken na de(n) recht d(er) stat van
//
loeven daer mede vorde(re)n ten wa(r)e met weten wille en(de) (con)sent/
des selfs h(ere)n rombouts sijns vaders en(de) dat mids dien want de vors(creven)/
rombout de(n) vors(creven) sine(n) vader de vors(creven) brieve die de selve sijn vader/
in sijn behout en(de) te hem w(er)t hadde sond(er) sijns vaders wille met heymelik(er)/
subtijlheyt ontvreemdt en(de) ontkeert hadde hoe so en heeft nochtan de/
voirs(creven) h(er) rombout hem met sinen goeden niet connen behelpen mids dat/
de goede liede die e(n)nighe vorw(er)den van comanscappen mette(n) selve(n) h(ere)n/
romboude gemaect en(de) aengegaen souden hebben besorght en(de) beducht wa(r)en/
dat de vors(creven) h(ere)n rombout namaels metten vors(creven) rombout sinen sone soude/
hebbe(n) moge(n) v(er)enighen en(de) dat dan uut dien sij achterdeel vande(n) vors(creven) brieve(n)/
soude(n) hebbe(n) moge(n) crige(n) En(de) want binne(n) de raet vand(er) stat niet en wille/
dat yemant ond(er) den schijn vanden t(er)minacien d(er) stat va(n) loeve(n) in e(n)nige(n)/
saken gedefraudeert worde(n) en(de) besunder na dat de vors(creven) rombout de sone/
metten vors(creven) sinen vader omgegaen heeft Daer om eest dat de selve/
raet vand(er) stat get(er)mineert heeft voe(r) reden ende recht dat niet weder/
staende den t(er)minacie(n) vorscr(even) so wes goede of renten v(er)coept de vors(creven)/
her rombout v(er)coept met e(n)nigen beleyde dat hi namaels mach hebben/
doen doen of doen mach oft oec anders die hi voe(r) hof en(de) he(re) derst/
en(de) afgheet evenv(er)re dat hi d(e)ze na den lantrecht en(de) bancken daer ond(er)/
de vors(creven) goede gelege(n) sijn v(er)copen derven en(de) afgaen mach dat dat/
vat van werden sijn sal En(de) dat daer jegen de vors(creven) rombout de sone/
noch nyemant anders van sinen wegen in e(n)nigen tiden toecomende/
mette(n) vors(creven) beleydtbrief en(de) scoutbrief nu(m)mermeer w(er)ken en sal/
moge(n) en(de) dat de selve brieve in dat stuck negheenssins van/
w(er)den sijn en selen En(de) of de vors(creven) rombout oft yemant anders/
in tiden toecomende mette(n) vors(creven) brieve yegen des voir gheruert/
steet yet dade attempteerde(n) dat sal sijn en(de) wese(n) sal/
of des niet geschiet en wa(r)e cor(am) lyem(in)gen capellema(n)/
burg(i)mag(ist)ris et om(ni)bus aliis de consilio opidi lovan(iensis) des sondaeghs/
iii octobr(is) anno xxxiiii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-02-09 by xavier delacourt