SAL7729, Act: R°120.1-R°121.1 (119 of 362)
Search Act
previous | next
Act R°120.1-R°121.1  
Act
Date: 1435-10-13
LanguageNederlands

Transcription

2020-02-06 by kristiaan magnus
Noch van arnde vande(n) grate/
Het sijn come(n) in rechte voir meye(r) ende scepen(en) van loeven(e) inde banck/
aldair arnt vanden grate die nae de heerlicheit ons genedichs/
he(re)n van bourg(oign)[en] en(de) van brab(ant) ende nae sijnre stat recht van/
loeven(e) gegoet en(de) geerft es voir meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(e) voirs(creven)/
in alle de goede omberuerlike goede andries wilen shertogen van/
buedingen in deen zijde ende arnt mynten van buedingen in/
dande(re) Dair de voirs(creven) arnt vande(n) grate versocht datme(n) hem houde(n)/
woude nae inhebben van sijnre guedingen voir geruert in alle de/
goede des voirs(creven) wile(n) andries op welc versuec de voirs(creven) arnt/
mynte(n) een aenspraken dede tot den goeden h(ier) nae bescreve(n)/
Inden yersten tot eenre hofstat gelegen ter hagen inde p(ro)chie/
van buedinge(n) tusscen de goede wouters paparts en(de) jan van hollant/
It(em) tot ene(n) halve(n) boend(er) lands gelege(n) tusscen de goede waelweyns/
vande(n) abeele en(de) henrix van coelhem It(em) tot eenre zillen lands/
gelege(n) aent t(er) kriekelen eeussel tussce(n) de goede wouters van cueringe(n)/
en(de) jans smeets It(em) tot i(½) zillen lands gelege(n) opte steengrecht/
tusscen de goede scloesters van rothem en(de) jans smeets voirs(creven) Item/
tot ene(n) halve(n) boend(er) lands gelege(n) inden hazel tusscen de goede sheylichs/
gheests van leeuwe en(de) gheerts rabode It(em) tot eenre halv(er) zillen lands/
gelege(n) tusscen de goede willems van kermpt en(de) waelwijns vander/
haghen Item tot ii zillen lands gelegen tusscen de goede jans v vand(er)/
hagen en(de) jans de becke(re) Item tot ii zillen lands gelege(n) tussce(n)/
de goede der kijnde(re) gords wilen m(er)cielijs ende jans vrymans It(em) tot/
eender zille(n) lands en(de) een vie(re)ndeel gelege(n) opte(n) gruene(n)wech tussce(n)/
de goede jans rabode en(de) jans moens Item tot eenre zillen beemts/
gehete(n) de craenmeere gelege(n) tusscen de goede henrix costmans ende/
gheerts raboode It(em) tot eenre zille(n) beemts gehete(n) dbroexken/
gelege(n) tussce(n) de goede scloesters van heyleshem ende henrix van halle/
It(em) tot ene(n) dobelen mottoen erf tsijs aen en(de) op een geleege/
gielijs bate(n) gelege(n) te buedinge(n) It(em) tot ene(n) wynhove gelege(n) ter/
hagen tusscen de goede gielijs baten ende jans deenemans/
Inden yersten dede seggen de voirs(creven) arnt mynte(n) dat de voirs(creven) ii/
zillen lands gelege(n) tusscen de goede jans vander hage(n) en(de) jans de/
becke(re) stocgoede wae(re)n katlijnen myntens myddelste wijf des/
voirs(creven) wilen andries sh(er)togen en(de) van hoe(r) zijde come(n) wae(re)n ende/
/ dat de selve wilen andries en(de) katlijn vergadert wae(re)n nae/
staet der heylig(er) kerken Seggende voirt dat hij de naeste leve(n)de/
es en(de) van wittige(n) bedde vander voirs(creven) katlijne(n) mynte(n) Dwelc/
de voirs(creven) arnt mynte(n) al boet te thoene(n) ende met den mynste(n)/
dair hij inden rechte mede lijden mach Seeght voirt de selve/
arnt dat de voirs(creven) wilen andries en(de) katlijn myntens sijn myd/
delste wijf de voirs(creven) ande(r) goede te same(n) in geheele(n) stoele be/
vercregen en(de) dat boet hij oec te thoene(n) en(de) met den my(n)ste(n)/
met meer an Hoepte en(de) meynde soe wair hij dit gethoene(n)/
kan dat hem de voirs(creven) ii sille(n) lands geheel en(de) de helcht vande(n)/
ande(re)n goeden worden en(de) volge(n) sele(n) Dede noch voirt segge(n) de/
voirs(creven) arnt mynte(n) dat wair wae(r) dat hij van dese(n) selve(n) goeden/
in rechte gestaen hadde tot ludick tot buedinge(n) en(de) dat sijs/
aldair bleve(n) in iiii advocate tot ludick diet weder setten int recht/
tot buedinge(n) en(de) dat dair brieve quame(n) vand(er) stat van loven(e) dat/
men dese goede deylen soude [van heerheiden] en(de) dat dese pointe(n) wair sijn dat biet/
de voirs(creven) aernt mynte(n) te thoene(n) en(de) met den mynste(n) dair hij mede/
lijden mach inden rechte met meer woirden die hij d(aer) toe segge(n)/
dede (et)c(etera) Op dwelc hem de voirs(creven) arnt vande(n) grate verantw(er)de/
segge(n)de dat hem die aensprake gheen onstade doen en soude en(de)/
dat bij des(er) redene(n) want de voirs(creven) wilen andries sh(er)toge(n) en(de) kat(lijne)/
myntens [sijn wijf] de voirs(creven) goede te same(n) besate(n) gelijc de voirs(creven) arnt my(n)ten/
selve gekent en(de) gelijc hadde Seggende voirt de selve arnt vande(n)/
grate dat de voirs(creven) wilen andries h(er)toge en(de) katlijn sijn myddelste wijf/
der voirs(creven) goede wael mechtich wae(re)n te beko(m)me(re)n ter tijt dat wout(er)/
wile(n) de h(er)toge tot den voirs(creven) goede(n) beleidt was d(aer) uut de voirs(creven) arnt/
vande(n) grate sijn guedinge ontfaen heeft Dwelc de voirs(creven) arnt/
vande(n) grate als boet te thoene(n) ende met den mynsten dair hij/
mede lijden mocht inden rechte ende op noch alrehande pointen/
die de voirs(creven) arnt mynte(n) ruerde in sijnre aenspraken voirscr(even) als vande(n)/
advocate(n) van ludick die de p(ar)tien vande(n) voirs(creven) goede weder int hof/
geset soude(n) hebbe(n) en(de) van ene(n) segge(n) te loven(e) vande(n) voirs(creven)/
goede(n) geseeght soude sijn D(aer) op brieve vand(er) stat van loeven(e)/
gescreve(n) geweest soude(n) hebben tot buedinge(n) datme(n) de goede/
van heerheide(n) deylen soude (et)c(etera) Antwerde de voirs(creven) arnt vanden/
grate dat hem dat al gheen onstade doen en soude gemerct yerst/
vande(n) segge(n) want dat voir scepen(en) niet verbonden en was dat d(aer)/
om de stat getermineert hadde wouden de p(ar)tien deen den/
/ ande(re)n yet aenspreken dat sij dat doen mochte(n) Dwelc de/
vors(creven) arnt vanden grate boet te thoene(n) met den registe(r)/
dair de voirs(creven) t(er)minacie inne gescreven stont Segge(n)de noch/
de selve arnt vande(n) g(ra)te dat hij navolgende der voirs(creven) t(er)mina/
cien tegen den voirs(creven) arnde myntens voir meye(r) en(de) scepene(n)/
van loeven(e) van de(n) voirs(creven) goede(n) lange int recht gestaen hadde/
en(de) veel hanteringen van rechte gehadt welc scepen(en) van/
loeven(e) op die tijt de voirs(creven) p(ar)tien vande(n) voirs(creven) goede(n) weder/
sette(n) op hoir yerst dat de voirs(creven) arnt oec boet te thone(n)/
Ende aldus bliket clair dat allet gheen des voir dair toe/
gesciet es te nyeute gedaen es Hier nae beyde de p(ar)tien/
tot hoe(re)n thoenisse gewijst sijnde Thoende elc van hen/
allet gheen des hij hem vermete(n) hadde alsoe dat na desen/
de meye(r) van loven(e) maende de scepen(en) van loven(e) die/
wijsden voir een vo(n)nisse nae aensprake verantw(er)de(n) nae tho/
nisse ende nae al dats voir hen come(n) wae(re) dat de voirs(creven)/
aert vanden grate vanden voirs(creven) goeden bliven sal in sijnre/
goedingen alsoe verre alst noch voir scepene(n) van loeven(e)/
come(n) es cor(am) calstr(is) wittema(n) hug(ar)den naen oct(obris) xiii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-02-25 by Agata Dierick