SAL7729, Act: R°129.1-V°129.1 (122 of 362)
Search Act
previous | next
Act R°129.1-V°129.1  
Act
Date: 1435-10-19
LanguageNederlands

Transcription

2020-03-03 by kristiaan magnus
Item want stoet twidracht en(de) geschille opverstaen sijn tusschen/
gobbelijn vand(er) wijderstraten in deen zijde willeme te cuele cuyle[art] ja(n)ne/
vander wairden janne van bensberch en(de) matheeuse van herve alle(n)/
van coelne in dander zijde vanden goeden hier na bescreven/
Ierst van derdalfhondert iiii[c] iii(½) l(i)b(ra) cattuyns iiii[c] xxv [l(i)b(ra)] lijne(n)garens/
lviii v l(i)b(ra) cattuyns garens geschat te samen c xxvii gulden(en) rijnsch/
It(em) zeker wullen garen in ene sarge gebonden geschat op iii rijnsch gulde(n)/
It(em) ene(n) sweerten tabbart en(de) ene(n) blauwen tabbart van saye enen/
witten festeynen coerse ene(n) conijnen pels en(de) een pacsken met/
witten en(de) swerten falien met meer ande(re)n dingen al te samen/
gebonden geschat op vi rijnsche gulden(en) Item cope(re)n potten en(de)/
tynne(n)werck in een sat saxken geschat op iii rijnsche gulden(en)/
Item iiii(½) ellen roets lakens en(de) een blauwe sarge te same(n) geschat/
iiii rijnsche gulden(en) It(em) iii witte falien v en(de) ii gordijne(n) blauw te/
samen geschat op vii rijnschgulden(en) It(em) vi par slapelaken(en) vi/
tafelakene en(de) dweelen en(de) ii packe met custiecken en(de) ande(re)n/
cleyne(n) lijwate tsamen gescat op v r(ijnsch) gulden(en) It(em) ene(n) swerten/
manstabbart met la(m)meren gevoedert enen vrouwen tabbart/
met v vede(re)n gevoedert i een coelsche vrouwen swerthoycke/
en(de) eene mans swerte hoyke gebordert met witten lakene ende/
ene(n) roden capruyn geschat op xiiii rijnsch gulden(en) It(em) iiii grote/
ransschen en(de) vi cleyne in ii cofferen besloten geschat op/
xiiii r(ijnsch) gulden(en) Item vrouwen festeyn de werde van ii doeken/
som ong ongebleyct gescat op viii r(ijnsch) gulden(en) Daer om sijn/
de voirs(creven) p(ar)tien comen voir scepen(en) van loeven hen vanden voirs(creven)/
stote veraccorde(re)nde en(de) ene vrundelike yffeninghe makende inder/
voeghen als hier nae volgende es Ierst dat de voirs(creven) gobbelijn/
alle de voirscr(even) goede gesett heeft inde hande der voirs(creven) iiii goeder/
ma(n)nen sijnre wed(er)p(ar)tien die de selve goede alsoe terstont wed(er)/
geset hebben onder arnde den pape hue(re)n wert inden spielgel/
de welke arnt bekent heeft dat hij die selve goede ontfangen/
heeft Bekene(n)de voirt de voirs(creven) p(ar)tijen dat die voirs(creven) goede onder/
den voirs(creven) arnde blijven en(de) berusten selen nae en(de) op die manie(re)/
gelijc hier nae vercleert steet Inden yersten heeft geloeft de/
voirs(creven) gobbelijn wille(m)me cuylart xxxv ov(er)lensche rijnsche gulden(en)/
te paesschen naestcomen(de) te betalen ende te coelne te leve(re)n Desgelijx/
sal de selve gobbelijn janne vanden wairden betalen lxvi r ov(er)lenssche/
rijnsche gulden(en) [en(de) v cromsterte] te weten x dair af te paesschen naestcomen(de) xxx/
xxiii dair af te pinxtsten dair naest volgen(de) en(de) tremenant/
/ te bamisse dair nae staphans volgen(de) Desgelijx heeft noch geloeft/
de voirs(creven) gobbelijn janne van baensberch lxvi rijnscher gulden(en)/
en(de) een ort half te pinxtsten te betalen en(de) half te bamisse/
daer naest volgende It(em) heeft noch geloeft de voirs(creven) gobbelijn/
matheeuse van herve xx ov(er)lensscher r(ijnsch) gulden(en) en(de) een ort/
half te pinxten en(de) naestcomen(de) te en(de) half te bamisse dair/
nae volgende te betalen En(de) alle dese geluften tot elken t(er)mijne/
als vervolghde schout en(de) al oic te coelne te leve(re)n Voirt/
heeft bekent die voirs(creven) willem cuylart dat hij op de voirs(creven)/
sijn so(m)me vande(n) voirs(creven) gobbelijn ontfaen heeft ii rieme van/
zijen met zilve(r) beslagen die de selve willem geloeft heeft/
ten hoeghsten te brengen en(de) tgelt dair af comende dat hij/
dat den voirs(creven) gobbelijne aen sijnre so(m)men afcortten sal/
Bekenne(n)de voirt die ande(r) iii goede ma(n)ne dat sij samentlic/
op hue(r) schout voirscr(even) ontfaen hebben ene(n) swerten tabbart met/
grauwen bonten gevoedert dien sij oic ten hoeghsten brenge(n)/
selen en(de) tgelt den voirs(creven) gobbelijn afcortten Item van alsulk(er)/
viii festuyn doeken
Item es noch vorwarde en(de) heeft geloeft/
de voirs(creven) arnt de pape geboret alsoe dat de voirs(creven) gobbelijn/
die voirs(creven) schout n ten termijne(n) voirscr(even) niet en betaelde ende/
de hij dair af in gebreke wae(r) dat hij dan den gheene(n) die/
in gebreeck wae(re) vanden voirs(creven) goeden also vele overgheven/
sal als hij dan van sijnre schout in gebreke sijn sal met/
redeliken coste dien hij dair om geleden sal hebben Met/
welken goeden hem aldus gelevert in sijne(n) p(ro)fijte sal/
moigen doen cor(am) pynnoc absoloens oct(obris) xix
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Add. 1
Date: 1435-04-30
LanguageNederlands

Transcription

2020-03-03 by kristiaan magnus
It(em) wille(m) kuylart heeft bekent dat hij ontfange(n) heeft van [arnde de pape en(de)] gobbelijn wijerstrazte(n)/
xxxv r(ijnsch) gul(den) die hem viele(n) te paessche(n) be lestleden en(de) heeft de(n) vors(creven) [arnde] gobbelijn en(de) alle/
des q(ui)tan(cie) behoeve(n)de volcomelijc q(ui)n quijtgesconde(n) wit(te)[ma(n)] hug(ar)den sab(bat)[to] p(ost) q(ua)si mo(do)
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-06-16 by Agata Dierick