SAL7729, Act: R°132.1-V°132.1 (127 of 363)
Search Act
previous | next
Act R°132.1-V°132.1  
Act
Date: 1435-10-21
LanguageNederlands

Transcription

2020-03-01 by kristiaan magnus
Wij joes abs(oloens) en(de) wille(m) [de] naen scepen(en) van loeven(e) doen cond en(de) kenlic allen/
lieden dat voir ons come(n) sijn h(er) willem ravens p(ro)chiaen van steensel henr(ic)/
de heyst anssem uuten bossche jan de wuest mercelijs vande(n) oedenbossche/
en(de) jan kerstiaens alse segge(re)n en(de) vrientlic yffene(re)n gecore(n) en(de) genome(n)/
voirs voir scepen(en) van loeven(e) van henricken de wuest die nae den/
rechte d(er) stat van loeven(e) geleydt is tot den goeden jacobs de wuest sijns/
brueders in deen zijde en(de) janne sceymans voe(r) hem en(de) sijn medeplichters/
die hij hier inne geloeft heeft te vervaen in dande(r) zijde ende hebben/
hoir seggen en(de) uutsprake vande(n) stote tusschen de voirs(creven) p(ar)tijen wesende/
van zeke(re)n goede(n) dair om de voirs(creven) p(ar)tien voir meye(r) en(de) scepen(en) van lov(en)/
voirtiden in rechte gestaen hebben uutgesproke(n) en(de) geseeght ind(er) manie(re)n/
als hier nae volght Inden yersten es hoir segge(n)dat alle de voirs(creven)/
jacob de wuest alle de goede die hij besitte(n)de is nae doet lijsbette(n)/
wile(n) uuten bosche sijns wijfs wittige moeye des voirs(creven) jans sceymans/
uut den welken goede(n) de voirs(creven) lijsbeth verstorve(n) es en(de) van hoe(re)n/
vader en(de) moed(er) comen sijn en(de) uute(n) ouden stocke come(n) sijn besitte(n) sal sijn/
leefdage langck en(de) niet langher en(de) dan sellen die goede weder/
om gaen tot den ter stont nae des voirs(creven) jacobs doet tot den naeste(n)/
wittige(n) erfgename(n) der voirs(creven) wile(n) lijsbette(n) nu sijnnde uutgesceiden/
alsulken [twee] gedeelte als de voirs(creven) jacob inde voirs(creven) goede gecrege(n) heeft dair/
scepen(en) brieve af sijn Voirt want de voirs(creven) jacob tegen henr(icke) vande(n) zande/
gewisselt heeft erve die van de(n) [uuten] voirs(creven) ouden stocke come(n) es om and(er)/
erve die de voirs(creven) jacob nu besit soe hebbe(n) de voirs(creven) seggers dat/
point bevolen den rechte Voirt es hoir segge(n) dat de voirs(creven) jacob/
vande(n) voirs(creven) goede(n) gheen hout en sal moege(n) afhouwe(n) noch vercope(n)/
anders dan hij tot d(er) ty(m)meri(n)gen vande(n) huyse(n) opte voirs(creven) goede staende/
besegen sal en(de) desgelijx om de voirs(creven) goede mede te beheyme(n) en(de) oec/
mede te backen It(em) es noch hoir segge(n) dat de voirs(creven) jacob gheene(n) clot/
steke(n) en sal dan in deeussel dair hijte(n) inne gesteke(n) heeft in beyde(n)/
sijden en(de) niet voird(er) opwairt dan dair hijt begonne(n) heeft Voirt es/
hoir segge(n) dat de voirs(creven) jacob met allen den vercregene(n) goede(n) en(de) haven/
alle(n) haefleke(n) goeden sijne(n) wille doen sal Noch es hoir segge(n) dat/
de voirs(creven) jacob en(de) henr(ic) de wuest alle de brieve die sij oft e(n)nich van/
hen opte voirs(creven) goede gemaect [sprekende] hebben het sijn lovensche brieve bosch/
brieve eersselsche brieve oft testame(n)t brieve dats die van gheenre/
/ weerde(n) sijn en selle(n) mer dat sij die gehelijc en(de) al te nyeute/
doen selle(n) en(de) schoere(n) It(em) noch es der voirs(creven) segge(re)n segge(n) dat/
de voirs(creven) jacob de wuest met den erfrogge en(de) erve die hij v(er)crege(n)/
heeft en(de) scepen(en) brieve af heeft sijne(n) wille doen mach ende/
oft al es noch uutgesproken en(de) voir een segge(n) geseeght dat de/
voirs(creven) p(ar)tien malc ande(re)n vande(n) voirs(creven) saken vesticheit doen sele(n)/
dair sij in beyde(n) sijden mede verwairt sellen sijn het sij te lov(en)/
te(n) bossche oft tot eerssele Wairt oec alsoe dat inde(n) voirs(creven) saken/
e(n)nige discordie g oft twist geviel tussce(n) de voirs(creven) p(ar)tien dat dat/
staen sal ten verclae(re)n vande(n) sesse seggers voirs(creven) Welc seggen/
en(de) uutspraken aldus voir ons scepen(en) geseeght en(de) uutgesproken/
de voirs(creven) henr(ic) en(de) jacob de wuest in deen zijde en(de) de voirs(creven) jan sceyma(n)s/
en(de) met hem henrick gheerijts dieme(n) heet vande(n) zande in dande(re)/
geloeft hebben vast en(de) gesteedich te houden en(de) te voldoen en(de) deen/
den ande(re)n d(aer) af altoes genoegh te doen alsoe dat elken van hen/
vast en(de) geste seker sijn moeghe tot eeuwege(n) dage(n) in welk(er)/
dinc getugenisse (et)c(etera) oct(obris) xxi
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-02-25 by Agata Dierick