SAL7729, Act: R°216.4-V°216.1 (190 of 363)
Search Act
previous | next
Act R°216.4-V°216.1  
Act
Date: 1436-01-12
LanguageNederlands

Transcription

2020-02-06 by kristiaan magnus
Wij borg(er)meeste(re)n scepen(en) en(de) raet der stat van loeven(e) doen cond/
en(de) kenlic allen lieden dat come(n) es voir ons in p(ro)pren p(er)sone jan vleemync/
borgher tot coelm coelen inden name van hem selven en(de) inden name/
van pete(re)n vleemync sijnen brueder en(de) hoe(re)n mede deylders vande inde(n)/
saken hier nae bescreve(n) Bekenne(n)de en(de) verlyende openbairlic de/
dat de hogeboe(re)n en(de) vermoegende vorstynne vrouwe jacob van beye(re)n/
/ grevynne tot oesterbant (et)c(etera) met den voirs(creven) janne vleemync mynlike(n)/
heeft doen deedingen en(de) is clairlic ov(er)come(n) van alsulk(er) schade(n) en(de) verlyese/
alse de vors(creven) selve jan vleemync en(de) peter sijn brueder met hoe(re)n mede/
deylders in tijden be inder beeden die de voirs(creven) vrouwe jacob met/
hoe(re)n ridde(re)n en(de) knechten ende steden vander gouwe van schoenhove(n) ende/
vande(n) oudenwate(r) uut op die tijt uutstaende hadde tege(n) de gemeyn lande/
van hollant en(de) van zeelant leden en(de) name(n) voir schietda(m)me van/
ene(n) schepe [geladen met hari(n)ge lakene(n) en(de) ande(re)n goeden] den voirs(creven) gebruede(re)n en(de) hoe(re)n mededeylders toebehoe(re)nde dat/
hen bijden vrienden ende hulpe(re)n der voirs(creven) vrouwen jacob afgenome(n) wart/
en(de) gebuert en(de) gevuet wairt te bynne(n) [d(er)] voirs(creven) stat vand(er) gouwe van/
welk(er) mynlik(er) deedinge(n) en(de) ov(er)come(n) de voirs(creven) jan vleemync inden/
name van hem en(de) vande(n) voirs(creven) pete(re)n sijne(n) brueder die hem des/
volcome(n) macht bij seke(re)n brieve(n) die wij d(aer) af gesien hebben gegeve(n)/
hadde de voirs(crven) vrouwe jacob hem bekent heeft vander voirs(creven) vrouwe/
jacob hoe(re)n ridde(re)n knechte(n) en(de) stede(n) vander gouwe van scoonhove(n) en(de)/
vande(n) oudenwate(r) voirg(eruert) volcomelic vernueght sijnde en(de) heeft dair om/
de voirs(creven) jan vleemync voir hem voir den voirs(creven) pete(re)n sijne(n) brued(er) (ende)/
voirt hoe(r) mededeylders ende voir hoir erve(n) sijn ende hoir in erve(n) en(de)/
nacomelinge(n) der voirs(creven) vrouwe jacob hoir ridde(re)n en knechte(n) so en(de)/
steden vander gouwe van scoenhove(n) en(de) vande oudenwate(r) voirscr(even)/
hoir hulpe(re)n en(de) diene(re)n en(de) alle hoir erve(n) en(de) nacomeli(n)ge(n) ende/
voirtaen alle de ghene dien dat in e(n)nig(er) wijs aengaen mach van/
allen schaden costen [en(de)] verliese voirscr(even) en(de) van allen vervolge die de voirs(creven)/
jan vleemync peter sijn brueder oft yema(n)t anders in hoe(re)n name d(aer)/
om geleden oft gedaen moege(n) hebben en(de) desgelijx vand(er) deedinge(n)/
en(de) des d(aer) af come(n) soude en(de) sculdich was te come(n) nae inhebben/
vand(er) selver volcomelic en(de) al te mael quijt geschoude(n) hem dair/
af openbairlic en(de) geheelic en(de) al vernueght en(de) wael betaelt/
ke(n)nende Ende heeft gelooft en(de) yel openbairlic de voirs(creven) jan vlee(mync)/
den voirs(creven) pete(re)n sijne(n) brueder en(de) alle sijn mededeylders voirs(creven) hier (in)/
te vervaen en(de) [als nu] in dien te hebben dat sij hier tege(n) ne(m)mermeer do(en)/
noch gaen noch yet attempte(re)n en selen (et)c(etera) januarii xii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-06-08 by Agata Dierick