SAL7729, Act: R°218.1-R°219.1 (192 of 362)
Search Act
previous | next
Act R°218.1-R°219.1  
Act
Date: 1436-01-16
LanguageNederlands

Transcription

2020-03-01 by kristiaan magnus
Item want ghijsbrecht taey die ov(er)mids vo(n)nisse van scepen(en) brieven/
van loeven(e) come(n) ende geleydt is tot allen den goede beruerlic/
en(de) omberuerlic h(e)r(e)n arnts wilen hee(re) van craeyenhe(m) he(re) tot/
grobbendonc ridders met consente weten wille en(de) raide vrouwe/
joha(n)nen van sceyvoirt wedewe des voirs(creven) wilen he(re)n arnts/
brueder hen ende der andere executeurs des testame(n)ts ende/
uutersten wille des voirs(creven) wilen he(re)n arnts en(de) desgelijx bij raide/
consent wete(n) ende wille jans brant hee(re) tot asa ende arnts brant/
sijns soens gegoet en(de) gevesticht heeft uut machte vanden/
voirs(creven) beleide [he(re)n dieric van helmont p(ri)oer des huys vande(n) tsatroerse(n) bij a(n)tw(er)pe(n) inde(n) name en(de) tot behoef de meesten huys vande(n) tsatroise(n) voirscr(even) gelegen in savoeyen inden] de goede(n) hier nae bescreve Inden yersten [in] de hoeve/
gelege(n) inde p(ro)chie van ouden tot eysterle gelijc de vrouwe wile(n)/
van ouden die te houde(n) plach die een jan dyelien dieme(n) heet/
de laet in wy(n)ninghen plach te houden Item [in] ii beemde gelege(n)/
inde voirs(creven) p(ro)chie van ouden Te weten ve(re)nlijsbettenbeemt ende/
tspapen beemt he(re)n diericke(n) van helmont prioer des huys/
vanden tsaertroeysen bij antwerpen inde(n) name en(de) tot behoef/
des meesten huys vande(n) tsatroysen voirscr(even) gelege(n) in savoeyen
/
dair af tghelt vanden voirs(creven) vercopen come(n) sijnde openbairlic/
bekeert en(de) uutgegeve(n) es inden uutersten wille des voirs(creven) wilen/
he(re)n aerts van craeyenhem Dair om eest dat de voirs(creven) jan/
brant ende aert sijn sone [te voe(re)n uut des selfs jans sijns vaders broede gedaen] in jegewoirdicheide(n) der scepen(en) van/
loven(e) gestaen hebben bekent en(de) verlijdt openbairlic voir hen/
selven ende voir hoir erve(n) ende nacomelingen ende desgelijx/
voir janne joffr(ouwe) marien en(de) julianen kijnde(re) des voirs(creven) jans brants/
en(de) brueder en(de) suste(re)n des voirs(creven) aerts [onder hoir dage wesende die sij hier inne geloeft hebben te vervaen] dat tvoirs(creven) vercopen vande(n)/
voirs(creven) goeden bij v hoe(re)n vrijen wille wete(n) consente raide en(de) dancke/
gelijc voir geruert steet openbairlic geschiet is Ende dat tghelt/
en(de) pe(n)ni(n)ge die dair af quame(n) inde vervullinge vande(n) uuterste(n)/
wille des voirs(creven) he(re)n aerts geheelic en(de) al bekeert en(de) uutgegeve(n)/
es ende dat de voirs(creven) executeurs hen d(aer) af goede besceide(n) rekeni(n)ge/
en(de) onderwijs gedaen hebben Bekenne(n)de voirt de voirs(creven) jan brant/
/ ende aert sijn sone inder vuege(n) en(de) manie(re)n als voir verclairt/
steet dat alsulken goedinge ende bewijsenisse als der voirs(creven)/
vrouwe joha(n)nen van sceyvoirde erflic gedaen en(de) bewijst is/
van lx gul(den) rijnsche erflek(er) renten van dien c en(de) l rijnsce(n)/
gul(den) erfleker rente(n) staende op de goede van vorslair dat dat/
oec gedaen en(de) gesciet es bij hoe(re)n vryen wille wete(n) ende/
consente ende voir seker so(m)men van ghelde die de voirs(creven) vrouwe/
joha(n)ne van sceyvoirde in orbe(r) ende vervullinge des uutersten/
willen voirscr(even) uutgegeve(n) en(de) verleeght hadde gelijc de voirs(creven)/
jan brant en(de) arnt sijn sone d(aer) af wael en(de) clair ond(er)wijst/
wae(re)n also hij dat openbairlic kenden Dat aldus geschiet/
sijnde hebben de voirs(creven) jan brant en(de) aert sijn soen hoir oe voir/
hen hoir oer en(de) naco [erfgename(n)] nacomelinge ende desgelijx voir den/
voirs(creven) janne joffr(ouwe) marien en(de) juliane(n) kijnde(re) jans brants voirscr(even)/
noch ond(er) hoe(r) jae(re)n sijnde die de voirs(creven) jan brant en(de) arnt sijn soen/
hier inne geloeft hebben te hebben vervaen ende hebben
open/
bairlic quijtgescouden der voirs(creven) vrouwe joha(n)nen van sceyvoirde/
he(re)n henricke(n) rumelants nu ter tijt prior des goidshuys/
vanden troen bij he(re)nthals he(re)n janne van molle p(ro)chiaen/
te vorslair ghijsbrechte(n) taey woute(re)n van quaderebbe ende mychiele(n)/
vande(n) houte hoir erfgename(n) en(de) nacomelinge(n) ende voirtaen/
alle de ghene dien dit aengaen mach van allen den pointe(n)/
en(de) articulen voirscr(even) en(de) des dair uut spruyte(n) mach Sceldende/
voirt openbairlic quijte voir hen hoir oir en(de) nacomeli(n)ge als/
voe(r) de vors(creven) p(er)sone hoirh oer erfgename en(de) nacomelinge(n)/
van allen ande(re)n saken stucken aensprake(n) tichten actien eysschi(n)ge(n)/
en(de) van allen onderwinde en(de) hanteri(n)gen die hen de selve/
p(er)sone alse executeurs vande(n) testame(n)te en(de) uutersten wille voirs(creven)/
vande(n) goede(n) des voirs(creven) wilen he(re)n aerts onderwonde(n) gedaen/
en(de) gehanteert hebben en(de) desgelijx van allen ande(re)n stucke(n) en(de)/
saken wair af die rue(re)nde en(de) spruyte(n)de moege(n) come(n) die sij/
e(n)nichsins met den voirs(creven) executeurs gehadt oft gehanteert/
hebben van wat saken dat dat sijn mach oft wair die rue(re)nde/
/ come(n) moegen tot niet dair inne uutgesceiden tot opden/
dach toe van heden Ende hebben bekent ende verlijdt open/
bairlic dat hen vande(n) voirs(creven) executeurs en(de) van elken van/
hen besund(er)t van allen den saken en(de) articule(n) voir geruert/
also verre als hen dat in e(n)nigerleydewijs aengaen mach/
volcomelic en(de) al genoegh gedaen is Verthyende en(de)/
renu(n)cie(re)nde openbairlic den rechte dat seeght dat gemeyn/
verthyenisse van gheenre weerden en is Ende hebben hier/
inne voirt geloeft de voirs(creven) jan brant en(de) arnt sijn soen/
voir hen voir hoir oer erfgename(n) en(de) nacomelinge der/
voirs(creven) vrouwe joha(n)nen he(re)n henr(icke) rumelants he(re)n ja(n)ne van/
molle ghijsbr(echt) taey woute(re)n van quaderebbe en(de) mychiele(n)/
vande(n) houte hoe(re)n oer erfgename(n) en(de) nacomelinge(n) vande(n)/
voirs(creven) sake(n) noch van neghenen van hen noch van des dair/
uut sprute(n) oft porre(n) mach voirtaen ne(m)mermeer aen te/
spreke(n) te moeyen noch te vexe(re)n voir e(n)nige(n) rechte(n) gheestlic/
noch weerlic noch anders in gheenre manie(re)n[buyten lands noch bynnen lands] bij hen selve(n)/
noch bij nyema(n)t anders noch anders in gheenre mane(re)n/
Ende dat sij den voirs(creven) janne joffr(ouwe) ma(r)ien en(de) julianen/
brueder en(de) gesuste(re)n terstont als sij tot hoe(re)n wittige(n) dage(n)/
come(n) selen sijn in dien te hebben dat sij dan de voirs(creven) ex/
ecuteurs van alle(n) saken voirscr(even) voir scepen(en) van loeven(e)/
gelijc quita(n)cie gheve(n) selen calstr(is) wittema(n) januarii xvi
Contributorskristiaan magnus , Karel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-06-08 by Agata Dierick