SAL7729, Act: R°256.2-V°256.1 (218 of 363)
Search Act
previous | next
Act R°256.2-V°256.1  
Act
Date: 1436-02-10
LanguageNederlands

Transcription

2020-02-09 by kristiaan magnus
Van mathijse van doirne en(de)/
gielijse van guylick/
It(em) want anderwille uut seke(re)n saken den raide vand(er) stat dair toe porrende/
ende berue(re)nde des leden mach sijn omtrent vijfdal jair luttel meer oft/
myn gelijcme(n) dat ter wairheit wel bevijnden sal de selve raet vander/
stat van loven(e) stelde ende keerde tot den regime(n)te vander momborien/
aerts van zelke zoen goessens wilen van zelke onder sijn dage sijnde/
mathijse van deurne en(de) gielise van gulck die tvoirs(creven) regiment vand(er)/
selver mo(m)borien ye sijnt gehadt en(de) gedragen hebben ende joffr(ouwe) odylie/
wedewe des voirs(creven) wilen goessens en(de) moeder des voirs(creven) aerts voir den/
raet vand(er) stat groet ende lange vervolgh gedaen heeft om vande(n) voirs(creven)/
mathijse ende gielise vande(n) goeden des voirs(creven) aerts hoirs soens reke/
ninge en(de) bewijs te hebben vande(n) tijde dat sij hen vand(er) voirs(creven) mo(m)borien/
aenveert hebben soe dat de voirg(enoemde) mathijs en(de) gielijs ten uutdrage/
hoir rekeni(n)ge van des voirs(creven) es gemaect hebben en(de) die ov(er)gegeve(n) den/
raide vand(er) stat van loven(e) voirscr(even) die de voirs(creven) odilie bij hoe(re)n vrienden/
dede visente(re)n ende corrige(re)n gelijc sij dat in gescrifte oec ov(er)gaff Dair/
op de voirs(creven) gielijs ende mathijs zeker repliken opdeden die oec bijder/
stat gevisenteert worden alsoe dat de raet vand(er) stat mids ande(re)n/
grote(n) onleden die sij te doen hadden dese saken (com)mitteerde(n) en(de) bevale(n)/
joerdaen soet wille(m)me gruenwout en(de) goesse(n) de bye mids dat sij/
hen van rekene(n) verstonden die die [de] rekeningen correccien dair op/
/ ende repliken dair op met goeden ripen raide wael ov(er)sien/
ende gevisenteert hebben ende ten eynde hoir goetduncken/
ende avijs van al des voirs(creven) es bracht hebben bijd(er) stat van/
loven(e) Dair in men ghenoegh bevant bij hoe(re)n goetdunke(n)/
dat de voirs(creven) rekeni(n)ghe des voirs(creven) mathijs en(de) gielijs passe(re)n/
soude anders dan alleen dat sij met te veel p(er)den gerede(n)/
hadden in orbe(r) vande(n) goede(n) des voirs(creven) aerts oec bevantme(n)/
dat dat dien ov(er)slach gedroegh dat sij met te veel p(er)den/
gereden hadden omtrent xxii g(ri)pen Dair om eest/
dat de raet vander stat ten eynde uutsprac en(de) seyde dat/
de voirs(creven) mathijs ende gielijs in des kijnts orbe(r) en(de) sijnre/
goede wael met drien p(er)den riden mochten dair de voirs(creven)/
joerdaen wille(m) en(de) goessen hen mer ii p(er)de voir gerekent/
en hadden ende datme(n) de voirs(creven) xxii g(ri)pen neme(n) soude/
ende betalen van skijnts goede ende des soude den mo(m)boe(re)n/
een peert weder te baten come(n) Voirt clairde de raet/
vand(er) stat alrehande coste(n) alse vande(n) reysen die de mo(m)boe(re)n/
in des(er) deedinge(n) te loven(e) gedaen hebben dat sij dair aff/
hoe(re)n cost hebben sele(n) tot iii p(er)den toe te goeder meyni(n)gen/
en(de) te wittig(er) wairheit eve(n) verre dat de voirs(creven) mo(m)bore(n)/
dese reysen om des(er) zaken wille gedaen hebben/
Item dede de stat segge(n) der voirs(creven) joffr(ouwe) odilien dat sij de(n)/
voirs(creven) joerde(n) willem(me) en(de) goessen hoe(re)n arbeit betalen soude/
Actu(m) erat istud in consilio anno xiiii[c] xxxvi die/
x febr(uarii)
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-06-08 by Agata Dierick