SAL7729, Act: R°337.4-V°338.1 (295 of 362)
Search Act
previous | next
Act R°337.4-V°338.1  
Act
Date: 1436-04-26
LanguageNederlands

Transcription

2020-03-05 by kristiaan magnus
Cond sij allen lieden dat willem gielijs van cumptich in jegenwor/
dicheyt d(er) scepen(en) va(n) loeve(n) gestaen heeft genome(n) en(de) bekendt dat hi geno/
men heeft vanden eerw(er)dige(n) vader in gode m(ijn) he(re) de(n) abdt en(de) convent/
des godshuys van sent cornelijs mu(n)ster opter yden boven aken thof des/
vors(creven) godshuys gehete(n) de(n) vroenhoff met allen de(n) wynnende(n) landen acht(er) de(n)/
selve(n) vroenhof gelege(n) mette(n) couterken acht(er) [voe(r)] tgasthuys ald(aer) gelege(n) met/
vijf dach(mael) lants opt grijpvelt gelege(n) metten lyndtvelde mette(n) wijbroeke/
en(de) metter cleynder thienden ald(aer) de(n) selve(n) godshuyse toebehorende uutgenome(n)/
de porte tee [twee] spijke(re) te wete(n) de(n) ouden en(de) de(n) nuwe(n) metten stalle ond(er) den/
selve(n) nuwen spiker staende daer in de vors(creven) willem niet rechts hebbe(n) en/
sal gelijc de vors(creven) goede inde p(ro)chie van cumptich gelegen sijn/
Te houde(n) te hebbe(n) en(de) te wynne(n) van half merte naist comende enen/
t(er)mijn van twelf jae(re)n lanc deen na dand(er) d(aer) na sond(er) myddel/
volgende elx jaers daer en bynne(n) om hondert en(de) sessen(de)viertich/
mudde hards corens [alsulc als opte vors(creven) lande en(de) d(aer) omtrent jaerlex wasse(n) sal] goedt en(de) payabel met wanne en(de) met vede(re)n/
wael bereydt als d(er) maten van thiene(n) te wete(n) vi halst(er) d(er) selv(er) mate(n)/
voe(r) elc mudde voirscr(even) gerekent alle jae(re) de(n) voirs(creven) t(er)mijn duerende/
/ half tsente andries misse apostels te betale(n) [te kersmisse] en(de) half tonser vrouwe(n)/
lichtmisse te betale(n) en(de) opten spijker des vors(creven) vroenhoefs of bynne(n)/
d(er) stat van thiene(n) daert de(n) vors(creven) he(re)n oft hae(re)n seke(re)n bode [en(de) pete(re)n gorijs ac alt(er)i] best genuege(n)/
sal op last en(de) cost des selfs willems te brenghe(n) en(de) te leve(re)n en(de) telken/
t(er)mijn alse v(er)volghde schout Ite(m) is vorw(er)de dat de vors(creven) wille(m) de helecht/
vande(n) vors(creven) hondert en(de) sessen(de)viertich mudde hards corens ter plaetsen/
voirs(creven) jaerlex de(n) vors(creven) t(er)mijn duerende in coerne sal moeten(n) betale(n)/
en(de) leve(re)n en(de) die ander helecht sal hi moge(n) betalen met alsulken gelde/
en(de) also vele alst coren dat hi sal moete(n) leve(re)n opte marct te thienen/
ghelde(n) sal moghen ghelde(n) en(de) des selve sal de selve willem/
sinen cose hebben Oec is vorw(er)de dat de vors(creven) willem met/
neghene(n) symple(n) calen rogghe ind(er) vors(creven) betali(n)ge(n) en(de) leveri(n)ghe(n) des vors(creven)/
corens niet gestaen en sal mer sal sculdich sijn te leve(re)n en(de) te betalen/
met alsulke(n) harde coren als de vors(creven) lande bove(n) en(de) beneden van jae(re)/
te jae(re) drage(n) selen sond(er) dat selve coren met zeven oft ande(re)n/
subtijlheyde(n) te vol velschen te arghe(re)n of te v(er)mynde(re)n daer de/
selve willem te(n) v(er)sueke de(n) [der] vors(creven) he(re)n oft hae(r) boden inde(n) handen/
des meyers va(n) cumptich d(er) selv(er) he(re)n sine(n) eet sal sculdech sijn voe(r) te/
doen It(em) is oec ond(er)sproken dat de vors(creven) he(re)n alle jae(re) de(n) vors(creven) t(er)mijn/
duerende de(n) voirs(creven) wille(m)me twee weken voe(r) elke(n) t(er)mijn voirscr(even) kundigen/
en(de) te weten doen sele(n) te wat plaetsen voe(r)gheruert sij tvoirs(creven) coren ghe/
levert sele(n) willen hebben Ite(m) sal de vors(creven) willem de vors(creven) lande ten eynde/
vande(n) vors(creven) t(er)mijn wel en(de) loflic besayt laten gelijc hi die vijnde(n) sal/
te sine(n) aencomen Te wete(n) de(n) acker acht(er) den vroenhoff met wint(er)coerne/
op vier getidege voren en(de) dande(r) twee arde al geheel en(de) niet o(m)megedaen/
Sal oec de selve willem te(n) eynde vande(n) vors(creven) t(er)mijne te half m(er)te als hi/
uutvaren sal tstroe dat inden vroenhof sijn sal moge(n) etten en(de) sliten/
met sine(n) beesten tot half april toe d(aer) naest volgende It(em) sal de vors(creven) wille(m)/
int vors(creven) hof leve(re)n dusent cusbae(re) walme(re) mette(n) welken hi de huyse/
vande(n) vors(creven) vroenhove also v(er)re alsmen die bynne(n) drien dagen sal moge(n)/
v(er)decken op sinen cost last en(de) dachhue(re)n sal sculdech sijn te decken En(de) waert/
dat sake datme(n) de selve walme(re) bynne(n) drien dage(n) niet v(er)decken en/
conste so sele(n) de vors(creven) heren die voert doen v(er)decken op hae(r) dach/
hue(re)n mer willem sal hen de(n) montcost gheve(n) also redelic en(de) tamelic/
dat de wercliede met redene(n) uut hae(re)n werke niet en dorven gaen/
/ Waert oec also datmen inde(n) vors(creven) vroenhof e(n)nich nuwe werc van huysen stallen/
oft anders wae(r) ty(m)merde buyte(n) staketten der ouder huyse nu aldaer staende daer/
en sal de vors(creven) willem noch in dachhue(re)n noch in montcost gehoude(n) oft v(er)bonde(n) zijn/
mer sal [daer] toe en(de) oec tot rep(ar)acien d(er) oud(er) huysinghen voirs(creven) also dicke als me(n) des/
behoeve(n) sal alle perdwerc van leem van zavele van houte en(de) van stene(n) te hale(n)/
sculdech zijn te doen v(er)bonden en(de) gehoude(n) sijn Item sele(n) de vors(creven) he(re)n de wende des/
voirs(creven) vroenhoefs op hae(re)n platen leve(re)n en(de) de vors(creven) willem sal sculdech zijn alle/
de selve wende van twee rijkele(n) ned(er)wart op sine(n) cost [te] reken en(de) [te] doen make(n)/
en(de) also sine(n) t(er)mijn lanc duerende houden en(de) loflic gemaect laten sond(er) cost oft last/
d(er) he(re)n voirscr(even) It(em) waert oec also dat e(n)nige porten vynstren of doren bi/
onredelik(er) handelinge(n) en(de) v(er)suemtheide(n) des vors(creven) willems of sijnre boden familien/
of beesten gebroken worden dat sal de vors(creven) willem oec moeten doen maken/
en(de) repare(re)n op sine(n) cost Ite(m) sal de vors(creven) willem alle jae(re) den vors(creven) t(er)mijn duerende/
alle tstroe vande(n) vors(creven) lande en(de) thiende comende en(de) bove(n) de vors(creven) dusent walme(re)/
blivende brenghen int selve [hof] en(de) dat ald(aer) met sine(n) beeste(n) etten en(de) sliten en(de)/
mest d(aer) af maken en(de) dat opt vors(creven) lant [en(de) nerghens eld(er)] wed(er) vueren slants meesten p(ro)fijt/
Ite(m) sal noch de vors(creven) willem jaerlex de(n) vors(creven) t(er)mijn duerende also dicke/
als dat geboe(re)n sal den vors(creven) m(ijn) he(re) de(n) abdt met sinen gesinde of boden/
die van des vors(creven) godshuys wegen come(n) selen tot cumptich tot hae(re)n p(er)den/
gheve(n) en(de) leve(re)n hoy en(de) stroe en(de) so wanneer m(ijn) he(re) dabdt vors(creven) met sinen gesynde/
oft e(n)nich bode van des vors(creven) godshuys weghe(n) tot thienen come(n) selen so/
sal de vors(creven) willem hen aldaer stro leve(re)n hae(r) p(er)de mede te stroyen Ite(m) en/
sal noch en mach de vors(creven) willem opt leste jae(r) vande(n) vors(creven) t(er)mijne gheen/
lant mogen hoervruchten Ite(m) sal de vors(creven) willem opter he(re)n goede vorscr(even)/
bynne(n) den vors(creven) t(er)mijne laten en(de) leve(re)n drie hondert levender willige(n) poten/
en(de) die levende houden ii jae(re) lanc En(de) so wanneer hi die also gelevert/
heeft de(n) he(re)n vors(creven) oft hae(re)n seke(re)n bode so sal de selve willem van dien/
pote(n) voert te houden los en(de) quijt sijn It(em) sal de vors(creven) willem de gossen/
op dlyndevelt yffene(n) en(de) slichten en(de) die met ploeghen p(er)den en(de) eeghden/
doe[r]t vaeren en(de) also de(n) vors(creven) t(er)mijn lanc duerende houden Ite(m) is vorw(er)de/
dat de voirg(enoemde) he(re)n de grachte omtrent dwijtbroec seven voete hoghe/
en(de) bynne(n) sbeemts wael en(de) loflic selen doen maken welke grachten/
de selve willem sculdech sal sijn also jaerlex te houden en(de) inde selve(n) state/
te(n) eynde vande(n) vors(creven) t(er)mijne loflic laten It(em) selen de vors(creven) he(re)n loflike/
grachte(n) al o(m)me den vroenhoff doen make(n) en(de) die besetten met nuw(er) hagen/
/ also v(er)re als dat orberlic is Welke grachte na manie(re)n vande(n) vors(creven) beemde(n)/
en(de) op de selve hoeghde van seven voete(n) vand(er) siden ter strate(n) w(er)t gemaict/
de selve willem in alle(n) manie(re)n als mense hem gelevert gemaect leve(re)n sal/
de(n) vors(creven) t(er)mijn duerende houden en(de) hantplichte(n) sal en(de) die ten eynde vande(n)/
vors(creven) t(er)mijn also late(n) Ite(m) sal de vors(creven) t(er)mijn willem jaerlex de(n) vors(creven)/
t(er)mijn duerende den weert die ind(er) he(re)n huys tot thienen tertijt wonen/
sal geven en(de) levere(n) een loflic v(er)ken oft twee grijpen brabants pay/
ments d(aer) voe(r) Ite(m) sal de vors(creven) willem den vors(creven) weert jaerlex/
met sine(n) wagen met vier p(er)den een vaert doen opten colen te halen/
opten berch voe(r) ludic op sine(n) last en(de) cost Behoudelic dien dat de/
selve weert die colen opte(n) berch copen en(de) alle pandghelt d(aer) af/
betale(n) sal en(de) anders niet Ite(m) gevielt also dat god v(er)huede(n) moet dat/
de selve willem bynnen de(n) vors(creven) t(er)mijn aende vors(creven) goede oft thiende/
e(n)nigen scade name oft lede van gemeyne(n) orloghe oft van tempeesten/
dat sal hi de(n) vors(creven) he(re)n bynne(n) xiiii nachten na dat dat geschiet/
wae(r)r moete(n) kundighe(n) en(de) laten weten dwelc En(de) de vors(creven) he(re)n/
selent dan doen visite(re)n en(de) ondersueken en(de) den selve(n) wille(m)me(n) alsdan/
[voert] rastoer [en(de)] v(er)guetschinge doen gelijc ande(r) he(re)n en(de) p(re)laten hae(re)n pachtene(re)n/
boven en(de) benede(n) se doen sele(n) En(de) so wae(r) de vors(creven) willem den vors(creven)/
he(re)n des bynne(n) de vors(creven) vierty(n)nachte(n) niet en kundichde oft wete(n) en liet/
so selen de voirg(enoemde) he(re)n vande(n) rastoer te doen ongehouden zijn/
En(de) alle dese vorw(er)de(n) punte(n) en(de) condicien bove(n) bescreve(n) heeft de/
voirs(creven) willem(me) de(n) vors(creven) m(ijn) he(re) de(n) abdt geloeft wel en(de) volcomelic/
te houde(n) en(de) te voldoen i talle(n) tijde(n) als sij valle(n) en(de) v(er)schine(n) selen/
in alle d(er) [forme(n) en(de)] manie(re)n boven brven bescreve(n) en(de) telke(n) t(er)mijn alse/
v(er)volghde schout En(de) hier af sijn burghe(n) des vors(creven) willems alse/
p(ri)ncipael schulde(re)n ongesundert en(de) onghescheyde(n) her henric robijns/
prieste(r) gielijs sroden van hoxhem henric sroden sijn sone/
jan coenoys [coenus] va(n) thiene(n) [en(de)] jan kampernoul sone mychiels kamp(er)noel/
[oec va(n) thiene(n)] quos de(dit) will(el)mus indempnabit hug(ar)de(n) naen april(is) xxvi
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-06-08 by Agata Dierick