SAL7729, Act: R°54.5-V°55.1 (58 of 363)
Search Act
previous | next
Act R°54.5-V°55.1  
Act
Date: 1435-08-03
LanguageNederlands

Transcription

2020-01-04 by 
Cond sij allen wan liede(n) want wout(er) bruyninc midts sce macht/
van scepen(en) brieve(n) van loven(e) hem bekent en(de) geloeft van joffr(ouwe) yden/
wedewe baudewijns wile(n) van ov(er)beke van wespelair en(de) joffr(ouwe)/
/ magriete(n) van ov(er)beke hoe(re) docht(er) wedewe wout(er)s wilen/
bruysten dieme(n) hiet van belande(n) met meye(r) en(de) scepen(en) van/
loven(e) van heerheiden come(n) en(de) geleidt was tot allen den/
omberuerliken goeden d(er) voirs(creven) joffr(ouwe) yden en(de) joffr(ouwe) magriete(n)/
hoe(re) docht(er) in wonynge(n) huyse(n) hove(n) wynne(n)den lande(n) beemde(n)/
eeusselen bosschen wate(re)n tsijse rente(n) [en(de)] erfpacht met den heerscape/
en(de) rechte dair toe hoe(re)nde en(de) met anders allen en(de) yegewelke(n)/
hoe(re)n toebehoirte(n) inden p(ro)chien van wespelair van haeght van/
tieldonc van halen van donck en(de) van cortenake(n) in alrehande/
steden en(de) stucke(n) aldair gelege(n) gelijc de voirs(creven) wilen baudewijn/
van ov(er)beke en(de) wilen henr(ick) van ov(er)beke sijn soen de voirs(creven) goede/
aldair te houden plaghen Ende dair nae de voirs(creven) wout(er)/
bruyninc [vacat] inde voirscr(even)/
goede voir meye(r) en(de) scepen(en) van loven(e) voirs(creven) nae den rechte/
der stat van loeven(en) in behoirlek(er) vorme(n) gecleet en(de) gevesticht/
es [heeft] alsoe lange als de voirs(creven) joffr(ouwe) yde joffr(ouwe) magriete hoir/
dochter en(de) joffr(ouwe) magriete vand(er) balct wedewe des voirs(creven)/
wilen henrix van ov(er)beke die nu wijf es jans van wenxele/
en(de) joffr(ouwe) [vacat] wedewe colijns wilen van meerbeke die/
nu wijf es jans van wuelmont leve(n) selen oft de een van/
hen vieren langst leve(n)de gelijc seker scepen(en) brieve van lov(en)/
dair op gemaect clairlik(er) begripen en(de) uutwisen Dair om eest/
dat de voirs(creven) [vacat] come(n) es voir scepen(en) van/
loven(e) voirs(creven) ende heeft gegeve(n) en(de) bekent dat hij gegeve(n) heeft/
janne bruysten dieme(n) heet van belanden sone des voirs(creven) wile(n) wout(er)/
bruystens alle de goede voirscr(even) Te houde(n) te hebbe(n) te wynne(n) te/
hantplichte(n) [en(de)] te guverne(re)n alsoe lange alse de voirs(creven) joffrouwen/
yde m(ar)griete hoir docht(er) joffr(ouwe) magriete vander balct en(de) joffr(ouwe)/
[vacat] wedewe des voirs(creven) wilen colijns van meerbeke leve(n) selen/
oft de een van hen viere(n) langst leve(n)de gelijc voirscr(even) steet alle /
jae(re) hie(re)n bynne(n) op allen den co(m)mer en(de) last uut allen den voirs(creven)/
goede(n) gaende ten behoirlike(n) en(de) gewoinleken tide te betalen/
/ Ende voirtaen op veertich hollansce gulden(en) der mu(n)ten greve willems/
wilen van hollant ende twintich gripen te wete(n) xl pl(acken) payments/
voir een vande(n) voirs(creven) gripe(n) gerekent jairlek(er) lijfpensien te wete(n) de/
voirs(creven) xl holl(ansce) gulden(en) ten live der voirs(creven) joffr(ouwe) yden wedewe des/
voirs(creven) wile(n) baudewijns van ov(er)beke en(de) de voirs(creven) twintich g(ri)pen ten live/
der voirs(creven) joffr(ouwe) m(ar)griete(n) van ov(er)beke hoe(re) dochter deen helcht d(air) aff/
te kerssavonde ende dander helcht d(air) aff te sent jans misse bap(tis)[te(n)]/
te betalen Te wete(n) der voirs(creven) joffr(ouwe) yden de voirs(creven) xl holl(ansce) gul(den) alsoe lange/
als sij leve(n) sal en(de) der voirs(creven) joffr(ouwe) m(ar)gr(ieten) van ov(er)beke de voirs(creven) xx g(ri)pe(n)/
also lange als sij leve(n) sal en(de) niet langhe(r) Dierste betalinge vande(n)/
helcht vande(n) voirs(creven) xx gripen staphans nae de doet Te weten der/
voirs(creven) joffr(ouwe) yden ten t(er)mine(n) voirscr(even) op de voege als voir verclairt es/
en(de) niet eer ingaende Oec es vorwairde dat de voirs(creven) joffr(ouwe) m(ar)gr(iete)/
van ov(er)beke bove(n) de xx g(ri)pen voirscr(even) jairlix hoir leefdage langc/
tot hoe(re) tocht hebben gebruke(n) en(de) besitte(n) sal bynne(n) den nedersten/
hove tot wespelair gelege(n) de zale mett(er) cokene(n) en(de) came(re)n dair toe/
hoe(re)nde en(de) mette(n) hove en(de) bogarde dair achter gelegen Op alsulke(n)/
voeghe oec dat de voirs(creven) joffr(ouwe) magriete hoir leefdage langc hebbe(n)/
sal tot hoe(re)n gebruke terdel van alle der berringe(n) die de voirs(creven) jan/
aldair maken sal en(de) dat desgelijx de selve jan d(er) voirs(creven) joffr(ouwe) m(ar)gr(ieten)/
sijnre moeder hoir leefdage langc wijnte(re)n en(de) zoeme(re)n sall twee/
koeye die hen de selve joffr(ouwe) yde sijn moeder jairlix leve(re)n sal/
Noch es gevorwairt en(de) es in dit uutgheve(n) voirs(creven) clairlic ondersproken/
soe wes men ter goeder meyni(n)gen en(de) ter wittig(er) wairheit bevijnde(n)/
sal dat de voirs(creven) jan bynne(n) den tijde dat hij de voirs(creven) goede aldus/
hebben en(de) besitte(n) sall dat hij meer aen de [selve] goede geleeght sal hebbe(n)/
het sij in e(n)nige dan hij profijts d(air) af gehave(n) heeft datme(n) hem/
dat weder oprichte(n) en(de) gheve(n) sal eer hij sijn hant vande(n) selven/
goede(n) doen en(de) lichte(n) sal Oec es meer hier inne gevorwairt/
dat soe wa(n)neer de voirs(creven) joffr(ouwe) yde m(ar)griete hoir docht(er) joffr(ouwe) m(ar)gr(iete)/
vand(er) balct en(de) joffr(ouwe) [vacat] wedewe des voirs(creven) wilen colijns van/
meerbeke alle viere van live ter doot come(n) selle(n) sijn dat dan/
de voirs(creven) goede blive(n) sellen op den voirs(creven) ja(n)ne bruysten henricken en(de)/
berthelmeeuse m(ar)griete(n) marien yde heylwijch en(de) machtelt oft hoe(re)n/
nac
sijne(n) bruede(re)n en(de) suste(re)n oft hoe(re)n nacomelinge(n) Altoes hier/
/ inne gereserveert dat twee vande(n) voirs(creven) gesuste(re)n inde voirs(creven) goede deyle(n)/
sellen en(de) sculdich sijn te deylen tegen enen brueder en(de) niet meer noch/
voirde(r) Niet wederstaende dat de rechte(n) en(de) de gewoente(n) vande(n) banke(n)/
dair onder de voirs(creven) goede gelege(n) moege(n) sijn de cont(ra)rie dair af hielde(n)/
Hier inne uutgesceiden de huysinge met hoe(re)n hove(n) en(de) bog(ar)den te/
wespelair en(de) te cortenake(n) gelege(n) dat die den voirs(creven) janne henr(icken)/
en(de) b(er)thelemeeuse alleen voir uut blive(n) sellen sonder den voirs(creven) hoe(re)n/
suste(re)n e(n)nich recht dair ynne te hebben
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-06-16 by Agata Dierick