SAL7729, Act: R°81.2 (82 of 363)
Search Act
previous | next
Act R°81.2  
Act
Date: 1435-08-31
LanguageNederlands

Transcription

2020-07-23 by kristiaan magnus
It(em) jan wijbrechts van sente peters vessenake heeft doen inscrive(n)/
voe(r) den rade vand(er) stat janne brant van buetsele uut dien/
dat de selve jan brant bi e(n)nig(er)hande onnoesele(n) ingeve(n) en(de) informacie(n)/
die hi dede lijsbette(n) witten die ond(er) hadde seke(r) scepen(en) brieve/
va(n) loeve(n) de selve brieve van hae(r) ov(er) creegh bove(n) dien nochtan/
dat de vors(creven) brieve de(n) vors(creven) janne niet sculdech en wae(re)n en/
te volge(n) Daer de voirs(creven) jan brant mette(n) vors(creven) brieve(n) gesonde(n) heeft/
henricke(n) boen sine(n) swag(er) die voe(r) de(n) rade vand(er) stat openbaerlic seyde/
dat hi last hadde ov(er) te gheve(n) ene(n) schoutbrief en(de) beleydbrief daer/
mede jan wijbrechts vors(creven) geleydt was tot de(n) goede(n) goessen/
witten Seggende voert dat hi neghene(n) last en hadde twee/
ande(r) brieve die hi oec bi hem hadde ov(er) te gheve(n) en(de) dit voe(r)/
de(n) rade vand(er) v(er)togen heeft de selve raet uutgesproke(n) dat de/
brieve samentlic blive(n) sele(n) ond(er) de stat xiiii nacht lanc naist/
comende Te dien eynde eest dat jan brant hier jege(n) yet/
segge(n) wilt bynne(n) dese(n) tide dat hi doen mach en(de) of hi des/
niet en dade datme(n) dan de vors(creven) brieve de(n) vors(creven) janne/
wijbrecht sond(er) wed(er)segge(n) fe ov(er) gheven sal Istud (con)clusu(m)/
e(st) in pleno (con)silio des goensdaeghs opte(n) leste(n) dach va(n) augusto
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Add. 1
Date: 1435-09-14
LanguageNederlands

Transcription

2020-07-23 by kristiaan magnus
It(em) want de wed(er)p(ar)tie niet come(n) en is ten daghe die hae(r) bescheide(n) was/
so heeft de stat geconsenteert dat jan wijbrechts de brieve hebbe(n) sal cor(am)/
voshem sept(embris) xiiii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-02-25 by Agata Dierick