SAL7729, Act: V°100.1-R°101.1 (94 of 363)
Search Act
previous | next
Act V°100.1-R°101.1  
Act
Date: 1435-09-27
LanguageNederlands

Transcription

2020-01-13 by kristiaan magnus
It(em) want stoet en(de) tebat opv(er)staen en(de) gheresen is/
tusschen h(ere)n henricke(n) hagart prieste(r) p(er)soen d(er) kerken/
van oplynthre die na de(n) rechte d(er) stat va(n) loeve(n) come(n)/
en(de) geleidt is tot de(n) goede(n) h(ere)n henrics wilen he(re) van/
hev(er)le en(de) van oplynthre in deen side barthelmeeuse va(n)/
halleir en(de) stasse vande(n) plusse en(de) m(ar)griete(n) van wanghe/
in dande(re) van seke(r) renten en(de) panttsijse die de vors(creven)/
[wile(n)] h(ere)n henrick mids macht vande(n) vors(creven) beleyde erflic heeft/
en(de)
meyndt te hebbe(n) op de ca(m)me met des daer toe/
behoert gelege(n) tot oplynthre jege(n) sent(er) viven borne over/
opte beke ald(aer) aende side des heerscaps van heverle den/
vors(creven) bartelmeeuse stasse en(de) m(ar)griete hem dat ontke(n)ne(n)de/
Soe eest dat de vors(creven) p(ar)tijen des come(n) sijn voe(r) scepen(en)/
va(n) loeven en(de) hebben hen vande(n) desen stote gesubmitteert/
en(de) v(er)bonden in segge(re)n en(de) vriendelike yffene(re)n te weten/
de vors(creven) h(er) henric in lodewijcke de(n) riken rentmeest(er)/
va(n) loeven [diericke(n) vanden elzen secretar(is) op stat va(n) loeven en(de)] henricke de v(er)me(re) voe(r)spreke en(de) de vors(creven) bartel/
meus stas en(de) margrete in waelwijn gheymaer/
meest(er) gielise vand(er) stoct secretar(is) d(er) stat va(n) loeven en(de)/
janne van udekem voe(r)spreke Op also dat de voe(r)s(creven) her/
henric sijn aensprake maken en(de) in gescrifte setten sal en(de) die/
ov(er)gheven den segge(re)n des vors(creven) b(er)telmeeus stass en(de) m(ar)greten/
bynnen xiiii nachten naist comende Daer op de selve/
febartelmeeus stas en(de) m(ar)griet hae(r) v(er)antw(er)den make(n)/
sele(n) en(de) dat ov(er)geve(n) den segge(re)n des vors(creven) h(ere)n henrics bynne(n)/
xiiii nachte(n) d(aer) naist volgende Vanden welken [dan] de vors(creven)/
segge(re)n hae(r) beyde aensprake en(de) v(er)antw(er)de(n) ov(er)gehadt hae(r)/
seggen vande(n) vors(creven) stote [eendrechtichlic] uutene(n) en(de) p(ro)nu(n)cie(re)n selen bynnen/
xiiii nachte(n) d(aer) na sond(er) myddel volgende op dat si des/
eens en(de) van accorde sijn en(de) of si des niet eens gew(er)den/
en consten so sele(n) de selve segge(re)n bynne(n) den selven/
tide beyde aensprake en(de) v(er)antw(er)den brenghen voe(r) scepen(en)/
/ va(n) loeven en(de) hale(n) des een [wettich] vonnisse gelijc of de vors(creven) sake mette(n)/
rechte gehandelt wae(re) En(de) of e(n)nig(er) p(ar)tijen e(n)nigen segge(r) gebrake so/
sal die ene(n) ande(re)n geliken man in sijn stat mogen nemen sond(er) argelist/
Gelovende beyde de vors(creven) p(ar)tijen vast en(de) gestedich te houden so/
wes de vors(creven) segge(re)n eendrechtichlic voe(r) een segghen of de vors(creven)/
scepen(en) van loeven voe(r) een voirs(creven) [vonnisse] gheven en(de) p(ro)nu(n)cie(re)n selen py(n)noc/
abs(oloens) sept(embris) xxvii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-02-25 by Agata Dierick