SAL7729, Act: V°103.4-R°104.1 (98 of 363)
Search Act
previous | next
Act V°103.4-R°104.1  
Act
Date: 1435-09-30
LanguageNederlands

Transcription

2020-01-12 by kristiaan magnus
Van janne sceyman/
Item want onlanx voir meye(r) ende scepene(n) van loven(e) inde banc/
aldair in rechte geweest sijn jan sceymans van steenzele in deen/
zijde ende henrick wuest die nae den rechte der stat van loeven(e)/
geleidt is tot den goeden jacobs wuest sijns brueders in dandere/
van zeke(re)n goeden tot steenzele gelegen die come(n) sijn en(de) bleven/
nae de doet lijsbette(n) wilen woyts die wijf was des voirs(creven) jacobs/
Ende doen bij toedoen van vrienden de voirs(creven) partien hen buyten/
den rechte aldair stellende compromitteerden vande(n) voirs(creven) goeden/
in segge(re)n en(de) vrientlic yffene(re)n gelijc tcompromis d(aer) op gemaect/
clairlic begrijpt en(de) inhoudt ende desen navolgende de segge(re)n/
tusscen de voirs(creven) p(ar)tien gecoe(re)n hoir seggen vanden voirs(creven) goeden/
uutgesproken hebben bij o(n)noeselheide(n) en(de) sympelheide(n) sonder/
dat te doen voir scepen(en) van loven(e) ende nae dat midts dien de/
voirs(creven) hen(ric) wuest tvoirs(creven) seggen niet houde(n) en woude hoe/
wael nochtan de raet vander stat clairliken gevuelde dat/
/ tvoirs(creven) seggen godlic ende redelic is Dair om eest dat de selve/
raet vander stat getermineert heeft voir reden ende recht dat/
elc vande(n) voirs(creven) p(ar)tien sijn segge(re)n brenghen sal voir scepen(en) van/
loeven(e) om tvoirs(creven) seggen aldair uut te spreken ende dat alsoe/
gehouden te werden Coram walt(ero) pynnoc iunio(r)e b et andrea/
de voshem burgim(a)g(ist)ris in pleno consilio septe(m)br(is) ultima
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-02-25 by Agata Dierick