SAL7729, Act: V°130.2-R°131.1 (125 of 362)
Search Act
previous | next
Act V°130.2-R°131.1  
Act
Date: 1435-10-20
LanguageNederlands

Transcription

2020-03-01 by kristiaan magnus
Van robbrechte van ov(er)beke/
Het sijn comen in recht voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van loeve(n) inde banc aldair/
peter de wilde die na den rechte d(er) stat van loeven comen is tot den/
goeden robbrechts lozen in deen side en(de) robbrecht van ov(er)beke van/
we(m)mele in dande(re) daer de voirs(creven) peter de wilde versocht datmen/
hem houden woude int recht van sine(n) scepen(en) brieve(n) van loeven van/
ene(n) hove gehete(n) thof te gastborne metten huyse(n) hove(n) wynnenden/
landen beemden en(de) eeuselen met alle(n) sine(n) toebehoirte(n) houdende te/
same(n) iii boende(r) oft daer omtrent gelege(n) inde p(ro)chie van we(m)mele/
tussche(n) de goede des vors(creven) robbrechts lozen en(de) tvelt gehete(n) tghehucht(er)velt/
comende mette(n) ene(n) eynde aen tshe(re)n strate seggende dat de vors(creven) rob/
brecht van ov(er)beke hem daer aen ongebruyck dede Daer op dat de/
voirs(creven) robbrecht van ov(er)beke een aensprake dede tot de(n) selve(n) goeden/
seggende dat hem de voirs(creven) goede volgen sele(n) en(de) sculdech sijn te volgen/
en(de) dat bi desen redene(n) want een adaem vanden broeke de vors(creven)/
goede ov(er) xxx ov(er) xl jae(r) en(de) daer boven beseten heeft als sijn p(ro)per/
erve en(de) dat de selve adaem dair uut starff als uut sine(n) p(ro)pe(re)n/
erve en(de) dat daer na de vors(creven) adaem vanden broeke na hem/
acht(er) liet vele kijnde(re) en(de) ond(er) den ande(re)n ene(n) sone met name(n) willem/
vanden broeke die acht(er) hem liet een wettighe docht(er) met name(n)/
aleyt vanden broeke die getruwt heeft ene(n) janne vanden bo/
garde die voermaels scepen(en) brieve van loeven gemaect heeft/
uut de(n) welken de vors(creven) robbrecht van overbeke tot de(n) vors(creven) goede(n)/
comen is Noch seyde de vors(creven) robbrecht van ov(er)beke dat der vors(creven)/
aleite(n) vanden broeke de voirs(creven) goede in hae(r) deylinghe gevalle(n) wae(re)n/
/ Ende dat dese punten al wae(r) zijn die boet de selve robbrecht van/
overbeke te thoenen het sij met levender waerheyt met brieve(n) of and(er)s/
met alsulker waerheit als hi daer toe gecrigen can en(de) altoes mette(n) minste(n) (et)c(etera)/
Daer op de vors(creven) peter hem v(er)antwerde met alrehande woerden ende/
punten en(de) besunder dat de vors(creven) goede wae(re)n h(ere)n jans wilen va(n) ha(m)me/
ridders en(de) dat hi se besat als sijn erve en(de) daer uut starff en(de) datse d(aer)/
na comen wae(re)n op der vrouwe(n) slozen en(de) na hae(r) op den voirs(creven) robbrechte/
slozen en(de) dat boet de voirs(creven) peter te thoene(n) en(de) mette(n) minsten (et)c(etera)/
Tot welken thoe(n)nisse te doen sij in beyden sijden gewijst worden daer toe/
hen dach gedaen waert En(de) ten daghe van thoe(n)nisse thoende de vors(creven)/
robbrecht van ov(er)beke alle tgheen des hi hem vermeten hadde den voirs(creven)/
pete(re)n de wilde sijn thoe(n)nisse oec leydende die anders niet vele en thoende/
dan van hoe(re)n segghen Also dat hier na de meye(r) van loeven maende/
de scepen(en) van loeven die wijsden voe(r) een vonnisse na aensprake na/
verantwerden na thoe(n)nisse en(de) na al dats voe(r) hen comen wae(r) dat/
de voirs(creven) robbrecht van overbeke bliven sal inde voirs(creven) goede En(de)/
eest dat yemant e(n)nighe(n) tsijs gebreect dat die dien vervolghe(n) mach/
ter plaetsen daer dat behoert Cora(m) d(omi)no ludovico pynnoc milite/
judoco absoloens henrico de calstris waltero witteman joh(ann)e de/
hugarden arnoldo vanden velde et will(el)mo naen scabinis lovanien(sibus)/
anno xxxv[to] me(n)sis octobris die vicesima
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-06-16 by Agata Dierick