SAL7729, Act: V°141.2-V°142.1 (136 of 363)
Search Act
previous | next
Act V°141.2-V°142.1  
Act
Date: 1435-11-07
LanguageNederlands

Transcription

2020-03-03 by kristiaan magnus
Cond sij allen lieden dat wout(er) [p(ar)dieu dieme(n) heet] de wylde de van ned(er)velpe es/
comen in jegenwordicheyt d(er) scepen(en) van loeve(n) en(de) heeft genomen en(de)/
bekendt dat hi genome(n) heeft van henricke(n) van wynghe een/
woeni(n)ghe [gehete(n) te schoten] metten schue(re)n stallen sceperien en(de) hae(re)n toebehoirten/
gelege(n) te schote opte(n) aenhou inde p(ro)chie van bierbeke gelijc bauden/
van meensele die goede ald(aer) gehouden heeft
Behoudelic de(n) vors(creven)/
henric dwoenhuys te(n) aenhou w(er)t metter helecht vand(er) grot(er) schue(re)n/
en(de) metten stalle d(aer) aen hangende d(aer) in de [vors(creven)] wyn niet rechts hebben/
en sal te samen met vijfen(de)twintich boende(re)n lants ald(aer) gelege(n)/
gelijc de vors(creven) henric de(n) vors(creven) woute(re)n die van sine(n) lande d(aer) af/
afmeten en(de) leve(re)n sal bewijsen sal Te houden te hebbe(n) en(de) te wynne(n)/
van half merte naest come(n)de ene(n) t(er)mijn van twelf jae(re)n lanc deen/
na dand(er) d(aer) na sond(er) myddel volgende elcs jaer daer en bynnen/
om vijftich mudde(n) rogs goede en(de) payabel met wanne en(de) met vede(re)n/
wael bereydt d(er) maten va(n) loeven alle jae(re) ts(in)t andries misse apostels/
te betale(n) en(de) te loeven te leve(re)n en(de) telken t(er)mijn alse v(er)volght It(em)/
sal de voirs(creven) wyn de(n) vors(creven) henricke(n) jaerlex de(n) vors(creven) [t(er)mijn] duerende/
wel en(de) lof wynne(n) en(de) w(er)ven [in drie arde] een stuck lants gehete(n) de(n) groten/
bogart met ene(n) bloeck lants d(aer) aen gelege(n) [en(de) oec] met ene(n) boender/
lants ald(aer) buten d(er) haghen gelege(n) met de vors(creven) henric sal/
hem den zaet [jaerlex] d(aer) toe leveren en(de) toexst alst coren d(aer) op wassende/
tijtverdich is So sal de vors(creven) wyn tvors(creven) dat [bijnden en(de)] invuere(n) inde schue(r)/
des vors(creven) henrics en(de) tcoren alst gedorsschen is tot loeve(n) leve(re)n/
en(de) als e(n)nich stuck vanden drien stucke(n) lants staphans vors(creven) brake/
leeght so salt de vors(creven) wyn de(n) vors(creven) henricken op dat hi wilt/
eens o(m)medoen en(de) besayn met alsulke(n) sade als hem de selve henric/
daer toe leve(re)n sal Ite(m) selen de vors(creven) henric en(de) de wyn/
jaerlex copen and(er)half hondert hope stroys te wete(n) de/
vors(creven) henric vijftich hope en(de) de vors(creven) wyn hondert hope/
/ de welke de vors(creven) wyn jaerlex hale(n) sal ter plaetse(n) d(aer)men die/
copen sal en(de) die int vors(creven) hof brenge(n) en(de) en(de) mest d(aer) af maken en(de)/
dat op tvors(creven) lant vuere(n) slants meeste(n) p(ro)fijt Ite(m) sal de vors(creven) wyn/
jaerlex op sine(n) cost doen hale(n) int vors(creven) hof xxv voede(r) heyden en(de)/
die int selve hof sliten Ite(m) sal hi oec jaerlex hale(n) op dlant vors(creven)/
xii voede(r) merghels ter plaetse(n) daer hem de vors(creven) henric dat copen/
sal It(em) sal de vors(creven) wyn jaerlex opte vors(creven) goede houden hondert/
scape de(n) vors(creven) t(er)mijn duerende It(em) sal de vors(creven) wyn de vors(creven)/
goede wel en(de) loflic wynnen en(de) w(er)ven gelijc sine(n) reengenoten bove(n)/
en(de) beneden en(de) die laten ten eynde vande(n) vors(creven) t(er)mijn gelijc hi die/
nu vijndt Te wete(n) den wynt(er)aert met rogge besayt op vier/
getidege vore(n) de(n) zom(er)aert op ii voere(n) en(de) de brake en(de) de/
storte eens omgedaen It(em) sal de vors(creven) wyn opt leste vande(n) vors(creven)/
t(er)mijn alle dmest int vors(creven) hof wesende vuere(n) opt lant vors(creven)/
sond(er) yet d(aer) af int hof te laten It(em) en sal noch en mach de vors(creven)/
wyn opte leste drie jae(re) vande(n) vors(creven) t(er)mijn opte [de] vors(creven) goede niet/
v huervruchte(n) Ite(m) sal de vors(creven) wyn jaerlex int vors(creven) hof leve(re)n/
vierhondert walme(re) [goede en(de) cusbaer gelijcme(n) die maect te velpe of te vertrike] om de huyse ald(aer) die hi houdende is daer mede/
te decke(n) en(de) alsme(n) die ald(aer) v(er)dect plect of ty(m)mert va(n) ouden w(er)ke/
d(aer) af sal de vors(creven) wyn de(n) wercliede(n) de(n) montcost gheve(n) en(de)/
henric sal de vors(creven) dachhue(re)n betale(n) en(de) waert dat d(aer) toe e(n)nigen/
walme gebrake die sal de vors(creven) henric copen en(de) de vors(creven) wyn salden [dien]/
hale(n) t(er) plaetse(n) daer de selve henric cope(n) sal En(de) hi [de selve wyn] sal de/
huyse ald(aer) houden vand(er) underster rikelen ned(er)w(er)t It(em) sal de vors(creven)/
wyn op dierste drie jae(re) vanden vors(crevne) t(er)mijn hebbe(n) en(de) houwen/
alle de truncboem omtrent de(n) vors(creven) lande hem afgemete(n) staende mer/
in dande(r) neghe(n) jae(re) so en sal hi niet rechts d(aer) in hebben It(em)/
sele(n) de vors(creven) henric en(de) de wyn jaerlex deyle(n) en(de) hebbe(n) te gelijc/
alle doeft opte vors(creven) goede wassende dwelc de selve wyn ter/
[tide(n)] leve(re)n sal en(de) des vors(creven) henricx helecht te loeven leve(re)n It(em) sal/
de vors(creven) wyn de(n) vors(creven) henrick(e) jaerlix houde(n) ii verke(n) [en(de) x capuyne [kieke(n)]] gelijc/
de(n) sinen En(de) alle wijngart stake(n) die d(aer) jaerlex vande(n) houte/
des vors(creven) henrics vallen sele(n) die sal de selve wyn hem tot/
loeven leve(re)n It(em) sal de vors(creven) wyn de(n) vors(creven) henricke(n) jaerlex/
/ tot loeven brenghe(n) te tot sine(n) huys ii voed(er) grawer erwiten/
of crocken op dat hem de selve henric hem die levert Item/
sal de vors(creven) [wyn] de(n) vors(creven) henricke(n) jaerlex de(n) vors(creven) t(er)mijn duerende/
hale(n) alsulke(n) stro als de selve henric tot sijns selfs lants/
behoeff [ald(aer) omtrent] copen sal Ite(m) heeft noch de vors(creven) wyn genome(n) en(de)/
bekendt dat hi genome(n) heeft vande(n) vors(creven) henricke twee/
boender eeusele gelege(n) inde maerbekestrate en(de) een be eeusel/
gehete(n) tforeestken te houden en(de) te wynnen [hebben] de(n) vorg(eruerden) t(er)mijn/
duerende elcs jaer d(aer) en bynnen van [om] twee cronen d(er)/
mu(n)ten skoninx van vrancrijck goet va(n) goude en(de) swaer/
va(n) gewichte en(de) vijf pe(n)ninge goets gelts ts(in)te m(er)tensmisse/
inde(n) wynt(er) te betale(n) en(de) telke(n) t(er)mijn alse v(er)volghde schout/
It(em) is noch vorw(er)de dat de vors(creven) wyn de(n) vors(creven) henricke(n) jaerlex/
de(n) vors(creven) t(er)mijn duerende leve(re)n sal also me(n)nich twee voerd(en)/
mests als hem de vors(creven) henrics me(n)nich neghe(n) hope stroes/
copen [of leveren] sal en(de) die vuere(n) op des vors(creven) henrics lant dwelc/
hi ald(aer) behouden heeft En(de) alle dese vorw(er)den punte(n) en(de) condicie(n)/
bove(n) bescr(even) heeft geloeft de vors(creven) wyn de(n) vors(creven) henricke(n)/
wel en(de) volcomelic te houde(n) en(de) te voldoen talle(n) tijde(n) als sij/
valle(n) en(de) v(er)schenen sele(n) en(de) telke(n) t(er)mijn alse v(er)volghde/
schout En(de) hier af sijn borge(n) des vors(creven) woute(r) p(ar)dieu/
alse p(ri)n(cipae)[l] sculde(re)n ongesund(er)t en(de) ongescheyde(n) joh(ann)es de/
jan van ghete en(de) will(el)mus vand(er) heyde(n) va(n) ned(er)velpe/
de welke de vors(creven) wout(er) hier af geloeft heeft scadeloes/
en(de) co(m)merloes te houde(n) en(de) tontheffen(e) velde naen no(vembris) vii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-02-25 by Agata Dierick