SAL7729, Act: V°178.1-V°179.1 (165 of 362)
Search Act
previous | next
Act V°178.1-V°179.1  
Act
Date: 1435-12-12
LanguageNederlands

Transcription

2020-02-02 by kristiaan magnus
Cond sij allen lieden dat henric van winczel es comen in jegen/
wordicheit d(er) scepen(en) van loeve(n) gestaen en(de) heeft gegeven en(de) bekendt/
dat hi gegeve(n) heeft henricken [va(n) bruessele] dieme(n) heet ruyte(re) van winczel/
thof des selfs henrics van winczel tot winczel gelege(n) mette(n) huyse(n)/
hove(n) en(de) wynnende(n) landen daer toe hoe(re)nde uutgenome(n) de zale int/
voirs(creven) hof staende mette(n) camere(n) en(de) torre en(de) hae(re)n toebehoirte(n) en(de)/
metten duyfhuyse schue(re)n en(de) stalle te gade(r) mette(n) pryele aende zale/
en(de) oec mette(n) coelhove aende porte gelegen de welke de vors(creven) henric/
va(n) winczel tot hem w(er)t gehouden heeft sond(er) de(n) vors(creven) wynne yet rechts/
d(aer) in te behouden [hebben] Te houden te hebben en(de) te wynne(n) van half/
merte dat was int jae(r) ons he(re)n m cccc en(de) xxxiiii ene(n) t(er)mijn/
van neghen jae(re)n lanc deen na dand(er) dair na sond(er) myddel volgende/
elcx jaers daer en bynne(n) om vijftich mudde rogs vier mudde/
en(de) twelf molevate tarwen een half mudde grueder/
erwiten en(de) een half mudde raepsaets elx graens goet/
en(de) payabel met wanne en(de) met vede(re)n wel bereydt der/
mate(n) van loeven tsente andriesmisse apostels te betale(n)/
en(de) tot loeven ten huyse des voirs(creven) henrics van winczele te leve(re)n/
alle jae(re) den voirs(creven) t(er)mijn duerende en(de) telke(n) t(er)mijne alse v(er)volghde/
schout Item sal oec hebbe(n) de vors(creven) wyn een eeusele gehete(n)/
tgroet coeyeneeusel gelege(n) te winczel aende specst(ra)te metten/
beemde gehete(n) de lake d(aer) aen gelege(n) en(de) een half boend(er) beemds/
gelege(n) ald(aer) aende(n) calstermorte(r) inde gemeyn beemde te gade(r)/
met twee boende(r) eeusels of daer omtrent gehete(n) de stoct d(aer)/
af hi de(n) vors(creven) henricke(n) van winczel jaerlex de(n) vors(creven) t(er)mijn/
duerende betalen sal [tsente m(er)tens misse inden wynt(er)] thien gulde(n) crone(n) d(er) mu(n)ten skoninx/
van vrancr(ijck) goet van goude en(de) swaer van gewichte ende/
telke(n) t(er)mijn alse v(er)volghde schout Ite(m) sal de vors(creven) wyn de/
huysinghe vanden voirs(creven) hove houden wel en(de) loflic vander underster/
rikelen nederwart Oec sal de vors(creven) wyn jaerlex leveren/
tachtentich goeder cusbaer mandele(n) walmere en(de) de vors(creven) henric/
va(n) wincsel twintich walme(re) [mandelen] om de huysinghe ald(aer) mede/
[te] de decken en(de) alsmen die ald(aer) v(er)dect oft plect d(aer) af sal/
de voirs(creven) wyn den montcost gheve(n) en(de) de vors(creven) henric va(n) winczele/
sal de dachhue(re)n betale(n) Ite(m) selen de vors(creven) henr(ic) va(n) winczel/
/ en(de) de wyn hebben te gelijc half en(de) half den bogart ald(aer) met des/
daer in wassen sal uutgenomen de grassijn peeren en(de) de blandereel ald(aer)/
staende de welke de vors(creven) henric van winczel alleen hebben sal en(de) doeft te/
gelijc ter erden levere(n) uutgenome(n) dat de wyn de lesers die henric ald(aer)/
sette(n) sal den cost sal gheven en(de) dan sal de selve wyn [op sine(n) cost] henrics helecht voert/
tot loeven leve(re)n En(de) is vorw(er)de dat de vors(creven) wyn inden bogart ald(aer)/
negheenrehande beeste(n) doen en sal dan scape oft calvere en(de) de(n) selven/
bogart also bevreden datt(er) nyemants [anders] beesten in en comen die henr(icke) aen sijn/
bome ald(aer) of anders scade doen mochten in e(n)nig(er) manie(re)n It(em) sal de vors(creven) wyn/
de(n) voirs(creven) henricke(n) jaerlex tot loeven levere(n) stroysels genoech tot twee p(er)den/
en(de) d(aer) af sal de vors(creven) wyn dmest hebbe(n) en(de) dat vuere(n) opt voirs(creven) lant slants/
meesten p(ro)fijt It(em) sal de vors(creven) jaerlex halen en(de) levere(n) alle dleem datmen/
int vors(creven) hof behoeven sal Oec sal de voirs(creven) wyn de(n) vors(creven) henricke(n) jaerlex/
te wijntide alle sijn wijne tot loeven te sine(n) huys leve(re)n en(de) des selfs henrics/
wijngarts stake(n) jaerlex ten tide als dat behoert halen daerse henric cope(n) sal/
en(de) die vueren op henric wijng(ar)de en(de) dan die oude staken reven en(de) hout/
vande(n) selve(n) wijngarde comende wed(er) vuere(n) en(de) levere(n) tot loeven ten huyse/
des vors(creven) henrics van winczel It(em) sal de vors(creven) wyn jaerlex te(n) behoirliken/
tide moghen truncken alle truncboem opte voirs(creven) goede staende en(de) alle/
v(er)droeghde boeme afhouwen [en(de)] jaerlex hebbe(n) en(de) daer voe(r) jaerlex vijfen(de)twintich/
cusbaer goeder poten wed(er) setten It(em) sal de wyn de haghen aldaer/
alst noet is doen leggen en(de) [d(aer)] voe(r) hebbe(n) en(de) te hemw(er)t nemen den afval/
Voert is vorw(er)de dat de vors(creven) wyn alle jae(re) vande(n) voirs(creven) lande en(de) [een] half/
boend(er) dats meest behoeve(n) sal wel en(de) loflic sal ov(er)merghele(n) Ite(m) sal de vors(creven) wyn/
de vors(creven) goede de(n) vors(creven) t(er)mijn lanc duerende wynne(n) en(de) hante(re)n wel en(de) loflic/
gelijc sine(n) reengenote(n) bove(n) en(de) benede(n) en(de) die wel en(de) loflic ten eynde vande/
selve(n) t(er)mijn alse gewonne(n) en(de) gehanteert laten gelijc hi die vijndt te/
sine(n) aencomen te wete(n) de storte eens o(m)megedaen en(de) de brake gheheel/
Voert is vorw(er)de dat de vors(creven) wyn alle tstroe en(de) voesterynne jaerlex/
vande(n) vors(creven) goede(n) comende vueren sal int vors(creven) hof en(de) dat ald(aer) etten en(de)/
sliten met sine(n) beesten en(de) mest d(aer) af make(n) en(de) dat ten behoirlike(n) tide/
wed(er) uut vuere(n) op tvors(creven) lant slants meesten p(ro)fijt Oec [en] sal de/
vors(creven) wyn te sine(n) lesten twee jae(re)n engheen lant moge(n) huer vruchte(n)/
noch oec te sine(n) lesten jae(r) negheen storte moge(n) mesten It(em) sal de/
vors(creven) henric van winczel jaerlex bynnen de(n) vors(creven) hove moge(n) houden/
lopende sijn capuyne(n) en(de) beeste(n) op sine(n) cost sond(er) yemants wed(er)segge(n)/
It(em) sal de voirs(creven) henric van winczele de(n) vors(creven) sine(n) wy(n)ne/
jaerlex de(n) vors(creven) t(er)mijn duerende gheven vijf ellen wullens lakens/
/ Voert meer is vorw(er)de dat de vors(creven) wyn de vors(creven) goede/
den vors(creven) t(er)mijn duerende wel en(de) loflic bethuyne(n) begrachte(n)/
en(de) bevreden sal en(de) die ten eynde vanden vors(creven) t(er)mijn wel en(de)/
loflic bethuynt begracht en(de) bevreedt laten En(de) gevielt also/
dat god verhuede dat int vors(creven) hof bynne(n) de(n) vors(creven) t(er)mijne/
e(n)nige(n) scade geschiede van brande vanden wy(n)ne of van sinen/
wegen so is gevorwerdt en(de) ond(er)sproken dat de vors(creven) henric/
van winczel sine scade die hem dair af comen mocht selve liden/
en(de) draghen soude en(de) de vors(creven) wyn de sine En(de) des soude de selve/
wyn de(n) vors(creven) henricke(n) van winczele gheve(n) en(de) betale(n) ter stont/
alst geschiet wae(re) hondert rijnssche gulde(n) en(de) niet meer En(de)/
alle dese vow(er)de(n) punte(n) en(de) condicien bove(n) bescr(even) heeft [bbe(n)]/
geloeft de vors(creven) wyn [wes henr(ick)van winczel] de(n) vors(creven) henricke(n) wel en(de) volcomelic/
te houden en(de) te voldoen
hebbe(n) geloeft de vors(creven) henric/
van winczel en(de) henr(ic) sijn wyn malcande(re)n vast en(de)/
gestedich te houden en(de) die voldoen tallen tiden als die/
verschine(n) en(de) vallen sele(n) en(de) telke(n) t(er)mijn alse v(er)volghde schout/
En(de) des sijn borghe(n) des vors(creven) wynne(n) alse p(ri)n(ipae)[le] sculde(re)n/
ongesundert en(de) ongescheide(n) jan van bulle(n)strate(n) arnts soen/
vranc de witte va(n) winczel jan maes sone jans/
wile(n) maes en(de) jan gherijs van winczel de welke(n)/
de vors(creven) henr(ic) de wyn hier af geloeft heeft scadeloes te/
houden en(de) te ontheffen wittema(n) naen dec(embris) xii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-06-06 by Agata Dierick